« Povratak

Odluka o komunalnim djelatnostima

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-02/12-01/2
Urbroj: 2198/09-1-12-1             
 
Starigrad Paklenica, 01. ožujka 2012. godine

Na  temelju  članka  4. satvka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona  o  komunalnom gospodarstvu  (“Narodne  novine” broj:  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11)  i članka  31.  Statuta  Općine Starigrad (“Službeni  glasnik Zadarske  županije”,  broj: 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2012. godine, d o n o s i 

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Općine Starigrad
 

I.  UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Starigradi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Starigrad, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Starigrad.

Članak 2.

(1) Na području Općine Starigrad se, sukladno članku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljaju slijedeće komunalne djelatnosti:

1.      održavanje čistoće,
2.      odlaganje komunalnog otpada,
3.      održavanje javnih površina,
4.      održavanje nerazvrstanih cesta,
5.      tržnice na malo,
6.      održavanje groblja i prijevoz pokojnika,
7.      obavljanje dimnjačarskih poslova,
8.      javna rasvjeta

 (2) Osim komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, komunalnim djelatnostima za područje Općine Starigrad smatraju se i slijedeće komunalne djelatnosti:

 1. održavanje plaža, obale, dužobalnog i dužmagistralnog  pojasa,
 2. poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
 3. upravljanje i održavanje parkirališta,
 4. održavanje oglasnih mjesta,
 5. božićno i novogodišnje ukrašavanje Općine
 6. ugradnja i održavanje komunalne opreme: klupa, košarica za otpadke, ogradica za zaštitu zelenih površina, zaštitnih zapreka, ograda, dječjih igrališta, autobusnih nadstrešnica, zajedničkih reklamnih panoa, stalaka za bickle, elemenata za nepropisno parkiranje, prometnih i raznih ostalih komunalnih znakova i oznak i sl.,
 7. obavljanje usluga izvođenja manjih građevinskih radova (izrada i popravak urušenih djelova potpornih zidova i kanala za odvodnju, iskopi i prekopi ulica za potrebe Općine Starigrad i sl.) i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe JUO Općine Starigrad.

 

II.  NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Komunalne djelatnosti na području Općine Starigrad obavljaju:

 1. Komunalno poduzeće »Argyruntum« d.o.o., Starigrad Paklenica,
 2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, i
 3. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Članak 4.

Komunalno poduzeće »Argyruntum« d.o.o. obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

-     održavanje čistoće (javnih površina, plaža, obalnih puteva, luka i lučica, igrališta, trgova, parkova, i dr...),
-     održavanje javnih površina, (zelene površine, obalni put i pristupna stubišta, pomorsko dobro, igrališta,  čekaonice na autobusnim stajalištima i dr.)
-     održavanje nerazvrstanih cesta, (sukladno članku 2. stavku 13. i stavku 14. Zakona o cestama NN 84/11) 
-     tržnice na malo,
-     održavanje groblja,
-     javna rasvjeta
-     održavanje plaža, obale, dužobalnog i dužmagistralnog  pojasa,
-     upravljanje i održavanje parkirališta,
-     održavanje oglasnih mjesta,
-     božićno i novogodišnje ukrašavanje Općine
-     ugradnja i održavanje komunalne opreme
-     obavljanje usluga izvođenja manjih građevinskih radova (izrada i popravak urušenih djelova potpornih zidova i kanala za odvodnju, iskopi i prekopi ulica za potrebe Općine Starigrad i sl.) i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe JUO Općine Starigrad.

Komunalno poduzeće »Argyruntum« d.o.o. obavlja komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koje zaključuje općinski načelnik.

Navedeni ugovori zaključuju se na osnovi godišnjih Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Starigrad.

 

III.  NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 5.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine Starigrad slijedeće komunalne djelatnosti:

-     sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada (skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog selektivnog otpada na uređena odlagališta, te obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada, održavanje postojećih odlagalištem komunalnog otpada,  kao i saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa)
-     obavljanje dimnjačarskih poslova
-     prijevoz pokojnika

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti stavka 1. ovog članka na vrijeme od najduže 5 (pet)  godina.

Članak 6.

Postupak dodjele koncesije provodi se javnim natječajem, u skladu sa posebnim propisima koji reguliraju pitanje dodjela koncesija, Zakonom o komunalnom gospodarstvu te ovom Odlukom.

Postupak dodjele koncesije započinje pripremnim radnjama koje uključuju izradu studije opravdanosti za dodjelu koncesije, imenovanje povjerenstva te pripremu natječajne dokumentacije.

Odluku o početku postupka davanja koncesije donosi općinski načelnik.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najviše 4 člana, a imenuje ga Općinsko vijeće.

Članak 7.

Odluku o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi općinski načelnik.

Objava obavijesti o namjeri davanja koncesije mora sadržavati:

-     djelatnost za koju se daje koncesija,
-     vrijeme za koje se daje koncesija,
-     vrstu i opseg poslova,
-     način određivanja cijene za obavljanje poslova,
-     najniži iznos naknade za koncesiju te način i rok plaćanja,
-     jamstvo korisnika koncesije za ispunjenje ugovora.
-     način, mjesto i rok za podnošenje ponude,
-     isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
-     mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
-     uvjete za odabir najpovoljnije ponude,
-     ostali sadržaj propisan posebnim propisima.

Oglas se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom ili tjednom tisku te web stranicama Općine.

Članak 8.

Povjerenstvo iz članka 6. ove Odluke kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.

Na osnovi prijedloga povjerenstva Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o dodjeli koncesije ili poništenju javnog natječaja.

Članak 9.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.

Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude:

 1. U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:
-   kvaliteta usluge (broj sklopljenih sličnih ugovora)
-   ponuđena naknada za koncesiju
 1. Najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti, a može utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Kriteriji za odabir ponude te rok trajanja koncesije utvrđuju se odlukom iz članka 6. Stavka 1. i sastavni su dio natječajne dokumentacije.

Članak 10.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

 1. djelatnost za koju se koncesija daje,
 2. vrijeme na koje se koncesija daje,
 3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
 4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
 5. obveze koncesionara,
 6. drugi sadržaj propisan posebnim propisom kojim je regulirano davanje koncesije.

Članak 11.

Na temelju Odluke o davanju koncesije Općinski načelnik s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:

 1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,
 2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,
 3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
 4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
 5. prava i obveze davatelja koncesije,
 6. prava i obveze korisnika koncesije,
 7. jamstva korisnika koncesije,
 8. uvjete otkaza ugovora,
 9. ugovorne kazne.

Članak 12.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne usluge na temelju koncesije iz članka 5. alineje 1. i 2.. ove Odluke dužne su pri svakoj eventualnoj promjeni cijene odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Prijava cjenikom iz prethodnog stavka obavezno sadrži:

-     vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,
-     strukturu postojeće cijene komunalne usluge,
-     predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,
-     postupak promjene cijene s obrazloženjem i kalkulacijama,
-     dan primjene nove cijene.

Članak 13.

Općinski načelnik daje suglasnost na prijavu cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u protivnom će se smatrati da je suglasnost dana.

U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni cjenik od strane Općinskog načelnika, isti se ne može primjenjivati.

Članak 14.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine Starigrad, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

 

IV.  NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 15.

Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu obavljati na području Općine Starigrad sljedeće komunalne djelatnosti - poslove:

-     poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

 

Članak 16.

 

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi načelnik Općine Starigrad..

 

Članak 17.

 

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) iz članka 15. stavka 1. ove Odluke može se zaključiti najdulje na vrijeme od 5 godina.

Opis i opseg komunalnih poslova održavanja po djelatnostima odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 28. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

U slučaju povećanja ili smanjena opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora kojeg odobrava načelnik Općine Starigrad.

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

 

Članak 18.

 

Na postupak odabira ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 16. ove Odluke primjenjuju se odredbe propisa kojima je uređen postupak javne nabave roba i usluga.

 

Članak 19.

 

Načelnik Općine Starigrad razmotriti će prijedlog za odabir ponude te isti uputiti Općinskom vijeću na donošenje Odluke.

 

Članak 20.

 

Na temelju odluke iz članka 19. načelnik Općine Starigrad sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

-     djelatnost za koju se sklapa ugovor,

-     vrijeme na koje se sklapa ugovor,

-     vrstu i opseg poslova,

-     način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

-     jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

 

 V.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Komunalne djelatnosti – skupljanje i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Starigrad i održavanje nerazvrstanih cesta, do sklapanja Ugovora o Koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljima, obavljat će tvrtka „Argyruntum“ d.o.o. iz Starigrada-Paklenica.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 07/10), te Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/10»)

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore