« Povratak

Rad političkih stranaka i nezavisnih članova

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 402-08/12-1/6
Urbroj: 2198/09-1-12-1             
 
Starigrad Paklenica, 01. ožujka 2012. godine

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11. i 61/11.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske Županije, broj 16/09.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 19. sjednici održanoj dana 01. ožujka  2012. godine donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Starigrad u 2012. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Starigrad za 2012. godinu u iznosu od 65.000,00 kuna, a koriste se za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Starigrad (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća i nezavisnim članovima.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i nezavisnom članu pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke političkim strankama i nezavisnoj općinskoj listi za rad u 2012. godini raspoređuju se sredstva, i to:

Stranka/nezavisni

Iznos po članu

Broj članova

Iznos ukupno (kn)

Broj članica

Iznos 10%

Sveukupno (kn)

1

2

3

4(2x3)

5

6

7(4+6)

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

 

5.000,00

 

7

 

35.000,00

 

-

 

-

 

35.000,00

Hrvatska seljačka  stranka (HSS)

 

5.000,00

 

2

 

10.000,00

 

-

 

-

 

10.000,00

Demokratski centar (DC)

 

5.000,00

 

1

 

5.000,00

 

-

 

-

 

5.000,00

Nezavisna općinska lista Role Dokoza

 

5.000,00

 

2

 

10.000,00

 

-

 

-

 

10.000,00

Nezavisna općinska lista Tomica Milovac

 

5.000,00

 

1

 

5.000,00

 

-

 

-

 

5.000,00

 

UKUPNO

 

 

13

 

65.000,00

 

-

 

-

 

65.000,00

Raspoređena sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog člana, tromjesečno u jednakim iznosima.

Sredstva se dodjeljuju temeljem dostavljenog zahtjeva za isplatu s navedenim brojem žiro računa, odnosno brojem posebnog računa.

Članak 4.

U pogledu korištenja sredstava, podnošenja financijskih izvještaja i drugih prava i obveza u vezi provedbe ove Odluke političke stranke i nezavisni članovi Općinskog vijeća dužni su postupati sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Članak 5.

            Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“ te se primjenjuje od 01. siječnja 2012. godine.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore