« Povratak

Plan  nabave za 2012. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/1
Urbroj: 2198/09-1-12-1
             
Starigrad Paklenica, 01. ožujka 2012. godine

Na temelju  članka 20. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 90/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br.16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 19. sjednici održanoj 01. ožujka 2012. godine,  d o n o s i

PLAN  NABAVE
za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Planom nabave utvrđuju se nabave planirane u Proračunu Općine Starigrad za 2012. godinu.

Ev. broj nabave

Predmet nabave

Procjenjena vrijednost nabave

Izvor/pozicija u Proračunu

Vrsta postupka nabave

Ugovor/okvirni sporazum

Planirani početak postupka nabave

Planirano trajanje ugovora/okvirnog sporazuma

 

Izdaci za organizaciju proslave dana Općine

28.000,00

 

R0004

 

 

 

 

 

 

 

Uredski materijal

20.000,00

R0017

 

 

 

 

EV-MV- /2012

Opskrba elek. energijom 

290.000,00

Projekcija proračuna za 2013. g.

Otvoreni

Ugovor

4. kvartal

12. mjeseci

 

Usluge korištenja mreže elektr. energije

105.000,00

R0021

R0079

 

 

 

 

 

Gorivo za općinski automobil

20.000,00

R0022

 

 

 

 

 

Usluge telefona i mobitela

24.000,00

R0024

 

 

 

 

 

Poštarina

32.000,00

R0025

 

 

 

 

 

Usluge održavanja općin. vozila

20.000,00

R0027

 

 

 

 

 

Usluge promiđbe i informiranja

44.000,00

R0029

 

 

 

 

 

Usluge oglašavanja

36.000,00

R0030

 

 

 

 

EV-MV-/2012

Usluge odvjetnika

88.000,00

R0034

Dodatak II B

Ugovor

1. kvartal

12 mjeseci

EV-MV-/2012

Geodet. i katastarske usluge

80.000,00

R0035

Dodatak II B

Ugovor

1. kvartal

12 mjeseci

 

Računalne usluge

-usluge održavanja računalnih programa

52.000,00

R0040

 

 

 

 

 

Usluge održavanja računala i web stranice

36.000,00

R0041

 

 

 

 

 

Ostali rashodi poslovanja

20.000,00

R0050

 

 

 

 

EV-MV-/2012

Rekonstrukcija ulice Pod sušanj

250.000,00

R0081 i projekcija

Otvoreni

Ugovor

1. kvartal

12 mjeseci

 

Deratizacija i dezinsekcija

  

 

 

R0087

 

 

 

 

Poslovi DDD

61.000,00 

Nadzor

3.000,00

EV-MV-/2012

Sanacija zgrade Opć. uprave

160.000,00

R0092

Otvoreni

Ugovor

2. kvartal

2 mjeseca

EV-MV-/2012

- Dio zgrade stare škole u Selinama

80.000,00

R0092

Otvoreni

Ugovor

3. kvartal

2 mjeseca

EV-MV-/2012

Izgradnja mrtvačnice Seline:

160.000,00

R0096

Otvoreni

Ugovor

4. kvartal

3 mjeseca

EV-MV-/2012

Šetnica Kulina

136.000,00

R0097

Otvoreni

Ugovor

4. kvartal

2 mjeseca

 

Groblje D. Punta u Tribnju:

 

 

R0098

 

 

 

 

Investicij. održavanje

48.000,00

Uređenje okoliša i okolnog zida

32.000,00

EV-MV-/2012

Izgradnja vodovodne mreže

160.000,00

R0099

Otvoreni

Ugovor

2. kvartal

2 mjeseca

 

Spomen. memor. plato na Novom groblju

40.000,00

R0100

 

 

 

 

 

Javna rasvjeta na području Općine Starigrad:

 

 

 

 

R0101

 

 

 

 

Starigrad

27.000,00

Seline

27.000,00

Tribanj

26.000,00

 

Otkup mobilne kućice za potrebe Općine

52.000,00

R0103

 

 

 

 

 

Prostorno planska i projekt. dokument.:

 

 

R0104

 

 

 

 

Projekti s TZO Starigrad

32.000,00

Šetnica Modrič

24.000,00

Sanacija Jazine (Starigrad)

     24.000,00

 

Uvođenje GIS-a:

 

 

R0105

 

 

 

 

 

Programsko rješenje

44.000,00

Prikupljanje i ažuriranje podataka

36.000,00

 

Proj. dokum. – javni putevi

56.000,00

R0106

 

 

 

 

 

Proj. dokum. – groblje Seline

56.000,00

R0107

 

 

 

 

 

Proj. dokum.:

 

 

 

R0109

 

 

 

 

Zgrada MO Seline

40.000,00

Zgrada Opć. uprave

48.000,00

Zgrada Ul. Sv. Jurja

32.000,00

EV-MV-/2012

Projekt. dokum.- Vodovod Starigrad – Tribanj

80.000,00

R0110

Otvoreni

Ugovor

3. kvartal

4 mjeseca

EV-MV-/2012

Projek. dokumenatacija – obalni pojas

80.000,00

R0111

Otvoreni

Ugovor

2. kvartal

2 mjeseca

 

Razvojni projekti – gospodarenje resursima

40.000,00

R0160

 

 

 

 

* Svakom evidencijskom broju pridodati će se prilikom objave dodatan broj kojim se označava redoslijed provedbe postupaka javne nabave

Članak 2.

            Stupanjem na snagu ovog Plana nabave prestaje vrijediti plan nabave od 15. prosinca 2011. godine.

Članak 3.

Izmjene i dopune Plan nabave u toku proračunske godine donosi Općinski načelnik.

Članak 4.

            Ovaj plan nabave stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Starigrad.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore