« Povratak

Općinsko vijeće - 15. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 28. srpnja 2011. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 15. sjednicu  sazvao je za 28. srpnja 2011. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 28. srpnja 2011. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Ante Jukić, Tomica Milovac, Role Dokoza, Stanko Sjauš, Tomislav Ramić, Marijan Knežević, Dragan Jurlina, Jole Petričević

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, ravnateljica dječjeg vrtića Ana Prstec i  zapisničar Marija Jukić

Odsutni vijećnici: Josip Marasović 

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 17. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je dvanaest od ukupno trinaest vijećnika.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik predlaže izmjenu redoslijeda u Dnevnom redu.

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo izmjenu redoslijeda točki dnevnog reda te je utvrđen dnevni red na slijedeći način:

DNEVNI RED:

1.   Usvajanje zapisnika sa 14.  sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.   Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.   Suglasnost na Godišnje izvješće DV „Osmjeh“ za pedagošku godinu 2011./2011.
4.   Suglasnost na Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2011./2012.
5.   Polugodišnje izvješće Načelnika Općine Starigrad
6.   Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje od 01.01. – 30.06.2011. godine
7.   Odluka o uključenju u projekt „Razvoj LEADER-ova pristupa u Zadarskoj županiji“
8.    Odluka o javnim priznanjima Općine Starigrad
9.    Odluka o imenovanju ulice
10.  Zamolbe

 

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa četrnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa četrnaeste sjednice Općinskog vijeća dan na primjedbe. Primjedbu dao: Role Dokoza. Zapisnik je prihvaćen većinom glasova (11 glasova Za, 1 Suzdržan).

 

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić daje izvješće o aktivnostima:  obaviještava o problemima vezanim za loše izvedene radove na zgradi dječjeg vrtića. Role Dokoza postavlja pitanje vezano uz podmirenje dugova poduzeća Argyruntum d.o.o. prema poduzećima Katuša, Knežević, Kruševoput, Ivancommerce i Tim s pripradajućim kamatama i sudskim troškovima, tko će odgovarati za otkaz Višeslavu Dokaza, da li je istina da je direktor Zoran Vukić podnio ostavku i da li je istina da je prodan kamion sa kranom, kome i po kojoj cijeni? Na pitanja vijećnika Role Dokaoza načelnik daje slijedeći odgovor: Općina Starigrad je sklopila ugovor sa poduzećem Argyruntum d.o.o. za izvođenje radova na spomeničko-memorijalnom centru i sva sredstva predviđena za izvedene radove je prebacila u cijelosti na račun Argyruntuma. Za plaćanje radova uređenja puta za Veliko Rujno, radovi su izvedeni mimo znanja i suglasnosti skupštine, radi se o investiciji koja nije naša i vjerojatno ćemo morati na kraju platiti račun izvođaču međutim stvarno se postavlja pitanje odgovornosti, čija je to odgovornost? Što se tiče poslova koje je izvodila tvrtka Antikorozija na parkiralištu, svima je ovdje poznato i bez sudskog vještaka da pjeskarenje nije izvedeno, plaćeni su radovi preko 130.000,00 kuna za poslove čija bi maksimalna vrijednost po procjeni sudskog vještaka trebala iznositi 13.000,00 kuna. Ako vijećnik Role Dokoza smatra da je tvrdci Antikorozija narušen ugled neka ih slijedeće godine predloži za nagradu Općine Starigrad. Direktor Zoran Vukić nije podnio ostavku bar meni nije poznato da jest. Natječaj za prodaju kamiona sa kranom je dva puta raspisan međutim nije bilo zainteresiranih, ponovit ćemo opet natječaj jer nam kamion donosi velike gubitke do sada preko 500.000,00 kuna. Tome Dokoza postavlja pitanje tko će obeštetiti vlasnike u posjedu zemljišta preko kojeg je probijen put za Veliko Rujno. Također upozorava na problem borove šume u naselju Brđani i postavlja pitanje da li je Općina Starigrad poduzela neke mjere za uređenje istog u slučaju požara. Načelnik daje slijedeći odgovor: općina je u više navrata izvjestila Hrvatske šume o potrebi poduzimanja mjera uređenja borove šume u naselju Brđani, međutim Hrvatske šume se nisu očitovale niti poduzele bilo kak mjere zaštite u slučaju požara. Vezano za obeštećenje vlasnika parcele preko kojih prelazi put za Veliko Rujno, poznato mi je vlasnici parcele su svojevreno dali pristanak da se probije put preko njihovih parcela. Tomica Milovac postavlja pitanje vezano za otežani pristup dječjem vrtiću čemu je pridonijelo i ograđivanje školskog dvorišta te pitanje vezano uz problem prometovanja priko „Doca“ (ul. Sv. Jurja). Načelnik moli da se sva pitanja vezano za školu kao vijećničko pitanjee upute škole a što se tiče prometovanja kroz ulicu sv. Jurja za isto je prometno rješenje napravila struka uz suglasnost MUP-a. Tomica Milovac smatra da struka nije obavila dobar posao i da je se to mora riješiti na drugačiji način. Role Dokoza smatra da je kroz ulicu sv. Jurja potrebno zabraniti prometovanje vozilima. Ante Marasović upućuje na to da je potrebno uvažavati mišljenje struke vezano za pojedine projekte, svaka služba odgovorna je za svoju djelatnost i o tome mora dostavljati izvješća, općina mora voditi brigu o uređenju mjesta, jutrošnja kiša dokaz je da su radovi na odvodnji loše izvedeni i za to mora postojati odgovornost. Načelnik podsjeća da je odvodnja investicija Hrvatskih cesta i da su o svim nedostacima izvješteni od strane općine. Stanko Sjauš postavlja pitanje vezano uz izgradnju vodovodnog pravca. Načelnik obaviještava da nema novosti vezano uz podvelebitski pravac.

 

Ad.3). Suglasnost na godišnje izvješće DV „Osmjeh“ za pedagošku godinu 2010./2011.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te dao riječ ravnateljici Ani Prstec koja je pojasnila obvezu donošenja godišnjeg izvješća. Primjedbe dali: Tomica Milovac, Tome Dokoza, Ante Marasović. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te članka 31. Općinsko vijeće, jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o suglasnosti na godišnje izvješće za pedagošku godinu 2010./2011. dječjeg vrtića „Osmjeh“

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4). Suglasnost na godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2011./2012.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbi ni pitanja nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09), članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09) Općinsko vijeće je jednoglasno, (12 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o suglasnosti na godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2011./2012. DV „osmjeh“ Starigrad Paklenica.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

(Ana Prstec u 10.01 sati napustila sjednicu)

 

Ad.5). Polugodišnje izvješće Načelnika Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te u svom izlaganju iznio rezultate rada u proteklom polugodištu kojeg je dužan podnijeti temeljem članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 50. Statuta Općine Starigrad. Primjedbu dao: Ante Marasović.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te  članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

o prihvaćanju polugodišnjeg  Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Starigrad za razdoblje od 01. siječnja 2011. godine do 30. lipnja 2011. godine.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6) Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje od 01.01 – 30.06.2011.g.

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić o izvršenju proračuna u predhodnom razdoblju.  Primjedbu dao: Ante Marasović. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08),  članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te  članka 31. Statuta Općine Starigrad,   Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad u razdoblju od 01.01. do 30.06.2011. godine.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7) Odluka o uključivanju u projekt „Razvoj LEADER-ova pristupa u Zadarskoj županiji“

Uvodno izlaganje podnio je predsjendik Jure Tomić te pojasnio da se ovim sudjeluje u formiranju i djelovanju Lokalne akcijske grupe (LAG) a koja se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa u svrhu ruralnog razvoja. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o uključivanju u projekt „Razvoj LEADER-ova pristupa u Zadarskoj županiji“ te se za predstavnika Općine Starigrad u procesu formiranja LAG-a imenuje Marin Čavić koji će obavljati dužnost člana LAG-a.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8). Odluka o javnim priznanjima Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je predsjendik Jure Tomić: odbor za dodjelu javnih priznanja sastao se dana 26. srpnja 2011. godine, po raspisanom natječaju, te dao prijedlog za dodjelu javnih priznanja. Na raspisani natječaj pristigli su prijedlozi: za nagradu Općine Starigrad predlagač Višeslav Dokoza predložio je Hotel Vicko, za grb Općine Starigrad predlagač DV Osmjeh predložio je gospođu Luzariju Marčina, predlagač PD Starigrad Paklenica predložio je Marka Marasović i MO Starigrad predložio je dr. Gojka Buljat. Odbor za javna priznanja u kategoriji Nagrada Općine Starigrad predložio je dodjelu gospođi Luzariji Marčina i u kategoriji Grb Općine Starigrad predložio je dodjelu dr. Gojku Buljat. Primjedbe dali: Tomica Milovac, Role Dokoza, Ante Marasović. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 31. Statuta Općine Starigrad te Odluke o javnim priznanjima Općine Starigrad od 04. svibnja 1995. godine,  Općinsko vijeće je većinom glasova (11 glasova Za, 1 Suzdržan, donijelo

                                                                       O d l u k u

o dodjeli javnih priznanja  Općine Starigrad i to:

- Nagrada Općine Starigrad dodjeljuje se: gospođi Luzariji Marčina zbog predane skrbi za dobrobit predškolske djece.

Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                           O d l u k u

- Grb Općine Starigrad dodjeljuje se: dr. Gojku Buljat  zbog dugogodišnjeg doprinosa razvoju podvelebitskog kraj.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9). Odluka o imenovanju ulica

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te iznio prijedlog Odbora za imenovanje ulica i trgova, koji predlaže da se ulici dodjeli ime: Put igrališta. Primjedbe i prijeloge dali: Tomica Milovac, Marijan Knežević i Role Dokoza. Na temelju članka 35. Zakona o loklanoj i područnoj (regionalnoj) smaoupravi te članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je većinom glasova (8 glasova Za, 2 Suzdržana i 2 Protiv),  donijelo

                                                                       O d l u k u

            o imenovanju ulice u Selinama kojoj se dodjeljuje naziv: Put igrališta.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.10). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić izvješćuje o slijećim zamolbama:

- Ugostiteljski obrt „Bava“ podnio je zamolbu za produljenje radnog vremena za sve subote od 23.07. do 27.08.do 02.00 sata, za dan Oluje 05.08. do 02.00 sata i i blagdan Velike Gospe 15.08. do 03.00 sata. Prijedlog kluba vijećnika HDZ-a je da se odobri zahtjev za dane 05.08 i 15.08. Primjedbe dali: Tomica Milovac, Dragan Jurlina. Role Dokoza predlaže da se odobri za sve petke, subote i nedjelje rad do 02.00 sata za sve ugostiteljske objekte. Općinsko vijeće je većinom glasova (8 glasova Za, 4 Protiv), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o produljenju radnog vremena na dan 05.08 do 02.00 sata i na dan 15.08. do 03.00 sata.

- Rezo Darinka zbog postupka legalizacije objekta moli odobrenje otkupa nekretnine br. 3139 u vlasništvu Općine Starigrad.(Ante Jukić napusti sjednicu u 11.08 i vratio se u 11.10 sati) Prijedlog dao Role Dokoza. Načelnik pojašnjava kako se situacija na terenu može riješiti u dogovoru sa susjedom. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se odbija zamolba Rezo Darinke za odobrenje otkupa nekretnine u naravi put, u vlasništvu Općine Starigrad.

 

- Ivan i Vjera Koluder zbog ishođenja lokacijske dozvole mole dokup dijela č.z. 3812/1 i 3828/16 K.O. Seline u vlasništvu Općine Starigrad. Načelnik izvješćuje kako se drugi susjed pridržavao pravila 3 m te bi u ovom slučaju odobrenje dokupa zemljišta stvorilo situaciju da sudjed koji je poštivao pravilo više ne bi bio u istom položaju. Općinsko vijeće je većinom glasova(8 glasova Za, 2 Suzdržana i 2 protiv) donijelo

O d l u k u

            kojom se odbija zamolba Ivana i Vjere Koluder za dokup dijela č.z. 3812/1 i 3828/16 u vlasništvu Općine Starigrad.

 

- Jerolim Knežević zbog legalizacije gospodarske zgrade izgrađene za potrebe djelatnosti stočarstva, moli odobrenje u smislu darovanja ili kupnje po povlaštenoj cijeni dijela č.z. 4226/1 k.o. Seline u površini od 2400 m2. Načelnik pojašnjava da se radi o građevinskom zemljištu i nezna se kolika je stvarna površina ove četice te predlaže da se zatraži nadopuna zahtjeva na način da se utvrdi stvarno stanje nekretnine. Primjedbe dali: Marijan Knežević i Role Dokoza. (Role Dokoza u 11.29 sati napustio sjednicu). Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            kojom se odbija zahtjev Jerolima Knežević dok se ne utvrdi stvarno stanje na terene i podnositelj zahtjeva ne dostavi potrebne činjenice za donošenje odluke.

 

Sjednica završila sa radom u 11.32 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore