« Povratak

Općinski načelnik

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 022-06/11-01/3
Urbroj: 2198/09-1-11-2
             
Starigrad Paklenica, 28. srpnja 2011. godine
 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 15. sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine, donosi:

 

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Starigrad za razdoblje od 01. siječnja 2011. godine do 30. lipnja 2011. godine. 

O b r a z l o ž e n j e

            Temeljem članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 50. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), Općinski načelnik Općine Starigrad je dužan dva puta godišnje podnositi polugodišnje Izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Starigrad.

            Općinski načelnik Općine Starigrad, sukladno naprijed navedenim obvezama, podnio je na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad održanoj dana 28. srpnja 2011. godine predmetno Izvješće te je isto kao takvo i prihvaćeno.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore