« Povratak

Projekt LEADER

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 303-01/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-11-1
             
Starigrad Paklenica, 28. srpnja 2011. godine
 
 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 15. sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine donosi:

 

ODLUKU
o uključivanju u projekt "Razvoj LEADER-ova pristupa u Zadarskoj županiji"

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Starigrad suglasna je sudjelovati u formiranju i djelovanju Lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) Bura, kao jedan od suosnivača, a koja se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih uključenih dionika u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om obuhvaćenog područja.

Članak 2.

Za predstavnika Općine Starigrad u procesu formiranja LAG-a imenuje se g. Marin Čavić koji će obavljati dužnost Člana LAG-a Bura od dana Osnivačke skupštine, odnosno datuma osnivanja LAG-a.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije». Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka, Klasa: 303-01/10-01/3, Urbroj: 2198/09-1-10-1  od 01. lipnja 2010. godine.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore