« Povratak

Dječji vrtić "Osmjeh" - Godišnje izvješće za 2010/2011. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 601-01/11-01/2
Urbroj: 2198/09-1-11-2
             
Starigrad Paklenica, 28. srpnja 2011. godine
 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 15. sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine daje

 

SUGLASNOST
na godišnje izvješće za pedagošku godinu 2010./2011.
Dječjeg vrtića "Osmjeh" Starigrad Paklenica

Članak 1.

            Daje se suglasnost na godišnje izvješće za pedagošku godinu 2010./2011. Dječjeg vrtića «Osmjeh».

Članak 2.

            Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore