« Povratak

Općinsko vijeće - 15. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 23. srpnja 2015. godine u vijećnici Općine Starigrad s početkom u 09:00 sati.

Predsjednik Jure Tomić 15. sjednicu  sazvao je za 23. srpnja 2015. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 23. srpnja 2015. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici/ce: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Marko Marasović, Tome Dokoza, Role Dokoza, Marina Vukić, Tomislav Ramić, Zlatko Marasović, Branko Katić

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenik načelnika Šime Marasović, pročelnik Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić.

Odsutni vijećnici/ce: Dragan Bucić i Tomislav Marasović

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 15. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, od ukupno jedanaest vijećnika prisutno je devet vijećnika, odsutan je vijećnik Tomislav Marasović i Dragan Bucić

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red. Pristigla su dva prijedloga za nadopunu Dnevnog reda:

 Dnevni red stavljen na raspravu i prihvaćen jednoglasno (9 glasova), te je za 15. sjednicu Općinskog vijeća utvrđen slijedeći:

 

            DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2. Aktualno
3. Polugodišnje izvješće načelnika Općine Starigrad
4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje 01.01.- 30.06.2015. godine
5. Suglasnost na godišnje izvješće DV „Osmjeh“ za pedagošku godinu 2014./2015.
6. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Starigrad
7. Odluka o visini osnovice i koeficijentima za obračun plaće/naknade za dužnosnike Općine Starigrad
8. Odluka o pravima dužnosnika u Općini Starigrad
9. Odluka o lokaciji za odlaganje viška iskopa
10. Odluka o otpisu kamata s osnove koncesije za zahvaćanje vode za potrebe javne vodoopskrbe
11. Zamolbe

 

Ad.1). Predsjednik Jure Tomić daje zapisnik na primjedbe. Primjedbi nije bilo. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno (9 glasova Za).

 

Ad.2). Održan je aktualni sat tijekom kojeg je načelnik Krste Ramić izvijestio o aktualnim pitanjima te odgovorio na pitanje vijećnika Zlatka Marasovića koje je predano u pisanoj formi, neposredno u pisrnicu. Pitanje je vezano uz događaje koji su dogodili kod Uprave NP Paklenica, a koji dovode Z. Marasovića u svezu sa zabranom djelatnosti iznajmljivanja skutera pored upravne zgrade NP Paklenica tj. da li je on tražio da se zabrani spomenuta djelatnost i da li je načelnik K. Ramić u vrijeme fizičkog napada na zakupnika caffe bara i verbalnog napada na njega slučajno prolazio magistralom. Na prvo pitanje načelnik je odgovorio vijećniku da valjda sam zna da li je ili nije tražio zabranu obavljanja spomenute djelatnosti te da po njegovim saznanjima  ne posjedujemo takav podatak. Što se tiče odgovora na drugo pitanje da je tijekom spomenutog sukoba slučajno prošao magistralom službenim automobilom, načelnik odgovara da je to slučajnost ali da i on može postaviti pitanje da li se insinuira da je on možda sudjelovao u tome.

Tijekom aktualnog sata u raspravi je sudjelovao:  Zlatko Marasović, Role Dokoza, Branko Katić,  Ante Jukić i Tome Dokoza.

 

Ad.3). Polugodišnje izvješće načelnika Općine Starigrad
Načelnik Krste Ramić podnio je kratko izvješće za razdoblje do 30.06.2015.
Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

                                                                       O d l u k u

            usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Starigrad za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4). Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje 01.01.- 30.06.2015. godine

Na temelju članka 108. do 113. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/1), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (9 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju  izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.5). Suglasnost na godišnje izvješće DV „Osmjeh“ za pedagošku godinu 2014./2015.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (9 glasova Za), bez rasprave,  donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se daje  suglasnost na godišnje izvješće za pedagošku godinu 2014./2015. Dječjeg vrtića «Osmjeh».

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.6). Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Starigrad

Uvodno izlaganje sa sjednice Odbora za dodjelu javnih priznanja podnio je predsjednik Odbora Krste Ramić i dao prijedloge za dodjelu nagrade i grba Općine Starigrad. Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13),  te članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (9 glasova), donijelo

                                                                                              O d l u k u

            O dodjeli javnih priznanja i to:

-     Nagrada Općine Starigrad se dodjeljuje Anti Tomić, pripadniku HGSS – za humano djelo

-     Grb Općine Starigrad se dodjeljuje dr.sc. Dušanu Petričević – za zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-istraživačkom radu (uz napomenu da se izmjeni forma obrazloženja prijedloga u dijelu u kojem stoji da je isti bio inicijator podizanja spomen-obilježja, potrebno je napraviti ispravku te navesti da je isti bio član Odbora a ne inicijator).

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
U raspravi je sudjelovao: Role Dokoza

Ad.7). Odluka o visini osnovice i koeficijentima za obračun plaće/naknade za dužnosnike Općine Starigrad

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13) te članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/10), Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom glasova (8 glasova Za, 1 Protiv), donijelo

                                                                       O d l u k u

             o visini osnovice i koeficijentima za obračun plaće/naknade za dužnosnike Općine Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.8). Odluka o pravima dužnosnika u Općini Starigrad

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

                                                                       O d l u k u

            o pravima dužnosnika u Općini Starigrad.   

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

AD.9). Odluka o lokaciji za odlaganje viška iskopa

Temeljem članka 5. stavka 2. Pravilnika o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova („Narodne novine“ broj 56/13 i 14/14) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o lokaciji za odlaganje viška iskopa na lokaciji Samograd.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

U raspravi je sudjelovao: Role Dokoza

Ad.10). Odluka o otpisu kamata s osnove koncesije za zahvaćanje vode za potrebe javne vodoopskrbe

Uvodno izlaganje podnio je pročelnik Marin Čavić te pojasnio postupak koji je Vodovod d.o.o. pokrenuto pri Ministarstvu poljoprivrede vezano za usklađenje stanja duga i otpisa dijela duga nastalog s osnove naknade za koncesiju za zahvaćanje vode.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom glasova (6 glasova Za, 3 glasa Protiv), donijelo

 

O d l u k u

            o otpisu kamata s osnove koncesije za zahvaćanje vode za potrebe javne vodoopskrbe kojom se Vodovodu d.o.o. Zadar otpisuje dug za kamate s osnove koncesije za zahvaćanje vode za potrebe javne vodoopskrbe u iznosu od 24.543,06 kuna.

 

Ad.11). Zamolbe

- U.O. Afrika: zamolba za omogućavanja rada sa muzikom na terasi Coctail bara Kaleta do 02:00 sata.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

S u g l a s n o s t

            kojom se odobrava U.O. Afrika – coctail bar Kaleta, produženo radno vrijeme zbog održavanja koncerata u dane: 23.7 na 24.07., 03.08 na 04.08. i 13.08. na 14.08.

 

- Ante Koić: zahtjev za produljenje radnog vremena do 02.00 sata za objek na području Mula Marasović.

Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova Protiv), donijelo

                                              

O d l u k u

            kojom se odbija zahtjev za produljenje radnog vremena do 02.00 sata.

 

- Ante Koić: zahtjev za korištenja č.z. 745 k.o. Tribanj,  predio Malo Rujno za potrebe ispaše stoke.

Općinsko vijeće je većinom glasova (7 glasova Za i 2 Protiv), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se prihvaća prijedlog predsjednika o odbijanju zahtjeva zbog nepoštivanja dosadašnje odluke o korištenju č.z. 409/1 k.o. Starigrad za ispašu stoke.

 

- Žarka Jusup: zamolba za umanjenje komunalnog doprinosa

Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom prihvaća zamolbu Žarke Jusup, kojom traži odobrenje za umanjenje komunalnog doprinosa, odnosno primjenu članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu u postupku legalizacije nekretnine, na temelju nasljedstva iza smrti supruga koji bi ostvario pravo na umanjenje da nisu nastupile smrtne okolnosti i na temelju prijavljenog prebivališta u Općini Starigrad.

 

- Radmila Marinković: zamolba za ostvarenje popusta od 90% pri obračunu komunalnog doprinosa.

Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom prihvaća zamolbu Radmile Marinković, kojom traži odobrenje za umanjenje komunalnog doprinosa, odnosno primjenu članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu u postupku legalizacije nekretnine, na temelju nasljedstva iza smrti supruga koji bi ostvario pravo na umanjenje da nisu nastupile smrtne okolnosti i na temelju prijavljenog prebivališta u Općini Starigrad.

 

- Milan Jusup: zamolba za ostvarenje popusta od 90% pri obračunu komunalnog doprinosa

Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odobrava traženi popust na temelju priloženih dokaza o ostvarenju uvjeta za umanjenje komunalnog doprinosa.

 

- Željko Golubić: zamolba za umanjenje iznosa komunalnog doprinosa.

Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odobrava umanjenje komunalnog doprinosa na temelju priloženih dokaza o ostvarenju uvjeta za umanjenje komunalnog doprinosa.

 

- Damir Jović: zamolba za umanjenje iznosa komunalnog doprinosa.

Općinsko vijeće je većinom glasova (3 glasa Za, 6 Protiv), donijelo

 

O d l u k u

            kojoj se odbija zamolba za umanjenje komunalnog doprinosa jer nisu ispunjeni uvjeti propisani Odlukom o komunalnom doprinosu.

 

- Dragan Jukić: zamolba za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odbija zamolba za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinos jer nisu ispunjeni uvjeti propisani Odlukom o komunalnom doprinosu.

 

- HAK sv. Ante Poličnik: zamolba za povećanje odobrenih proračunskih sredstava rebalansom proračuna potrebnih za provedbu i organizaciju 14. Međunarodne brdske utrke Starigrad-Paklenica – Veliko Rujno 2015.

Općinsko vijeće je većinom glasova (7 glasova Za, 1 Protiv, 1 Suzdržan), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se prihvaća prijedlog o odbijanju zamolbe za povećanje proračunskih sredstava.

 

- Duško Štrbo: zamolba za omogućavanje kupnje dijela površine cca 100 m²  uz parcelu oznake 3178 k.o. Tribanj.

Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba za kupnju dijela parcele uz čest. zem. 3178 k.o. Tribanj, po procjeni sudskog vještaka i putem javnog natječaja.

 

- Marko Katić: zamolba za otkup građevinskog zemljišta.

Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu općine.

 

- Josip Njegovan: zamolba za otkup dijela čestice 3120/1 k.o. Tribanj.

Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o prodaji dijela 3120/1 k.o. Tribanj u površini od 512 m², po cijeni koju utvrdi sudski vještak i temeljem raspisanoj javnog natječaja.

 

- Šime Ramić: zamolba za odgodu roka otplate građevinskog zemljišta.

Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

o produženju roka otplate zemljišta do 31.12.2017. godine.

 

- Luka - Emanuel Bušljeta: Zamolba za uvrštenje zemljišta u građevinsku zonu.

Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

Z a k l j u č a k

            granice građevinskih područja naselja, kao i ostale odredbe prostornog plana donose se, odnosno mijenjaju kroz postupak izmjena i dopuna Prostornog plana. Slijedom navedenog, kada se steknu pretpostavke za izmjene i dopune Prostornog plana Općine Starigrad, Luka - E. Bušljeta može tijekom tog postupka podnijeti zahtjev koji će se tad moći razmatrati.

 

 

 

Sjednica je završila sa radom u 10.33 sati.

 

Zapisnik sačinila                                                                                Predsjednik OV

Marija Jukić                                                                 Jure Tomić, dipl.oec.

 

   Tonski zapis sjednice

 

 

^ Gore