« Povratak

Prava dužnosnika

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 110-01/15-01/01
Urbroj: 2198/09-1-15-1             
 
Starigrad Paklenica, 23. srpnja 2015. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 15. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o pravima dužnosnika u Općini Starigrad
 
 

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se prava i obveze dužnosnika Općine Starigrad koji dužnost obavljaju profesionalno.

(2) Dužnosnici u smislu ove Odluke su:

- načelnik Općine Starigrad
- zamjenik načelnika Općine Starigrad (u daljnjem tekstu “dužnosnici”)

 

RADNI ODNOS DUŽNOSNIKA

Članak 2.

Radni odnos dužnosnika reguliran je u skladu sa člankom 90.a. Zakona o Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13).

 

PLAĆA DUŽNOSNIKA

Članak 3.

Plaće i naknade dužnosnika Općine Starigrad utvrđuju se posebnom Odlukom o visini osnovice i koeficijentima za obračun plaće/naknade za dužnosnike Općine Starigrad.

 

DRUGI MATERIJALNI PRIMITCI

Članak 4.

(1) Ostala materijalni primitci dužnosnika su:

1. Troškovi prijevoza, ukoliko dužnosnik ne koristi službeno osobno vozilo, u visini stvarnih izdataka

2. Dnevnica za službena putovanja u zemlji u visini neoporezive svote određene Pravilnikom o porezu na dohodak

3. Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo do iznosa i pod uvjetom utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna

(2) Pravo na isplatu materijalnih primitaka iz stavka 1. pripada i dužnosnicima koji dužnost ne obavljaju profesionalno.

 

KORIŠTENJE SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA I MOBILNIH TELEFONA

Članak 5.

(1) Načelnik  ima pravo na korištenje službenog osobnog automobila 24 (dvadeset četiri) sata dnevno.

Članak 6.

(1) U slučaju kada se službeni osobni automobil koristi za odlazak na službeno putovanje izvan županije korištenje se odobrava putem putnog naloga.

(2) Za vrijeme korištenja službenog automobila svi dužnosnici obvezni su voditi Evidenciju o korištenju službenog automobila, a koja sadrži: nadnevak izdavanja, ime i prezime dužnosnika koji je korisnik službenog automobila, mjesto u koje dužnosnik putuje, nadnevak i vrijeme kretanja na put s početnom kilometražom, nadnevak i vrijeme povratka s puta sa završnom kilometražom, podatke o oštećenjima i nedostacima na službenom osobnom automobilu, račune za gorivo koji predstavljaju dokaz nastalog izdatka te potpis dužnosnika koji je koristio službeni osobni automobil.

(3) Brigu o tehničkoj ispravnosti i nadzor korištenja službenih osobnih automobila vodi nadležno upravno tijelo.

Članak 7.

Ukoliko dužnosnik službeni osobni automobil koristi suprotno članku 5. i 6. ove Odluke takvo se korištenje smatra korištenjem u privatne svrhe koje predstavlja plaću u naravi i obračunava se mjesečno sukladno propisima o porezu na dohodak i umanjuje od obračunate plaće dužnosnika.

Članak 8.

(1) Na planiranje službenih putovanja, izdavanje i sadržaj putnih naloga, pravo na naknadu troškova službenog puta i način obračunavanja troškova nastalih prilikom službenog putovanja u zemlji i inozemstvu primjenjuju se odredbe akta o službenim putovanjima za zaposlene u Općini Starigrad.

(2) Nalog za službeni put svih dužnosnika Općine Starigrad potpisuje načelnik.

Članak 9.

(1) Službene mobilne telefone imaju pravo koristiti svi dužnosnici Općine Starigrad, koji dužnost obavljaju profesionalno.

(2) Načelnik može koristiti službeni mobitel do iznosa od 600,00 kuna mjesečno.

(3) Iznosi preko onih navedenih u stavku 2. ovog članka teretit će račun dužnosnika koji koristi mobilni telefon.

(4) Usklađivanje troškova službenih mobilnih telefona dužnosnika vrši se tromjesečno.

(5) Službene mobilne telefone svi dužnosnici po prestanku obavljanja dužnosti dužni su vratiti Općini Starigrad.

 

NAKNADA ŠTETE

Članak 10.

Ukoliko dužnosnik u ostvarivanju prava iz ove Odluke namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzroči štetu Općini Starigrad, dužan je takvu štetu naknaditi.

 

OSOBNI OČEVIDNIK

Čanak 11.

Osobne očevidnike dužnosnika vodi upravno tijelo Općine Starigrad za službeničke odnose.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Čanak 12.

Dužnosnici Općine Starigrad nemaju prava iz radnog odnosa koja nisu obuhvaćena ovom Odlukom.

Članak 13.

Načelnik može donositi akte kojima se uređuje provedba prava i obveza iz ove Odluke.

Čanak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine Starigrad KLASA: 110-01/11-01/01; URBROJ: 2198/09-1-11-1, od 17. svibnja 2011. godine.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore