« Povratak

Općinski načelnik

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 022-06/15-01/02
Urbroj: 2198/09-1-15-2
             
Starigrad Paklenica, 23. srpnja 2015. godine
 
 

Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Starigrad za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine

O b r a z l o ž e nj e

            Temeljem članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 48. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», broj: 04/13, 07/13 i 11/13), Općinski načelnik Općine Starigrad je dužan dva puta godišnje podnositi polugodišnje Izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Starigrad.

            Općinski načelnik Općine Starigrad, sukladno naprijed navedenim obvezama, podnio je na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad održanoj 23. srpnja 2015. godine predmetno Izvješće te je isto kao takvo i prihvaćeno.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore