« Povratak

Dječji vrtić "Osmjeh" - Godišnje izvješće za 2014./2015. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 601-01/15-01/04
Urbroj: 2198/09-1-15-2
             
Starigrad Paklenica, 23. srpnja 2015. godine
 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 15. sjednici održanoj 23. srpnja 2015. godine daje

 

SUGLASNOST
na godišnje izvješće za pedagošku godinu 2014./2015.
Dječjeg vrtića "Osmjeh" Starigrad Paklenica

Članak 1.

            Daje se suglasnost na godišnje izvješće za pedagošku godinu 2014./2015. Dječjeg vrtića «Osmjeh».

Članak 2.

            Ova suglasnost stupa na snagu 8 dana od dana objave u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore