« Povratak

Koeficijenti za obračun plaće /naknade za dužnosnike

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 120-01/15-01/01
Urbroj: 2198/09-1-15-1             
 
Starigrad Paklenica, 23. srpnja 2015. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13) i članka 3. Zakona o plaćama  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj 28/10), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 15. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o visini osnovice i koeficijentima za obračun plaće / naknade
za dužnosnike Općine Starigrad
 
 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina osnovice i koeficijenti za obračun plaće/naknade dužnosnika u Općini Starigrad.

 

Dužnosnici Općine Starigrad u smislu ove Odluke su:

-          općinski načelnik Općine Starigrad

-          zamjenik općinskog načelnika Općine Starigrad

 

Članak 2.

            Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučuju hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

 

Članak 3.

 Dužnosnici za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju i ne smiju primati nikakvu drugu plaću ili naknadu, osim ako je to zakonom izričito propisano.

 

Članak 4.

Plaću općinskog načelnika i njegovog zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %. 

Osnovica za obračun plaće dužnosnika Općine Starigrad utvrđuje se u visini od 4.630,14 kuna bruto.

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi  2,95 

 

Članak 5.

            Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika može iznositi najviše do 85% koeficijenta općinskog načelnika čiji je zamjenik.

            Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika iznosi 2,50.

 

Članak 6.

            Dužnosniku koji dužnost na koju je izabran ne obavlja profesionalno, odnosno obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, u smislu članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, naknada za rad se utvrđuje u visini od najviše 50 % umnoška koeficijenata za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

 

Članak 7.

            Naknadu za rad zamjenika općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće iz članka 4. stavaka 2. ove Odluke.

Koeficijent za obračun naknade iznosi  0,62.

 

Članak 8.

            Pojedinačna rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad općinskog načelnika i njegovog zamjenika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće/naknade za dužnosnike Općine Starigrad KLASA: 120-01/10-01/1;  URBROJ: 2198/09-1-10-01, od 01. lipnja 2010. godine.

 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“ .

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore