« Povratak

Općinsko vijeće - 10. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u utorak 14. rujna 2010. godine u vijećnici Općine Starigrad u 13.00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 10 . sjednicu  sazvao je za 14. rujna  2010. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 14. rujna 2010. godine u 13.00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Ante Jukić, Tomica Milovac, Josip Marasović, Role Dokoza, Stanko Sjauš i Tomislav Marasović

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, pročelnik JUO Ivan Bušljeta i  zapisničar Marija Jukić

Odsutni vijećnici: Jole Petričević, Dragan Jurlina i Marijan Knežević

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 10. sjednicu i utvrđuje kvorum za početak rada sjednice te da je od ukupno 13 vijećnika prisutno 10 vijećnika.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik predlaže nadopunu Dnevnog reda sa slijedećim  točkama:

6. Dopuna Odluke o uvjetima za raspisivanje natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad od 01.06.2010.g.

7. Suglasnost za potpisivanje Aneksa Ugovora za izradu UPU-a

Općinsko je jednoglasno (10 glasova Za) prihvatilo prijedlog dnevnog reda sa nadopunom te je za sjednicu utvrđen slijedeći:

DNEVNI RED:

      1.   Usvajanje zapisnika sa devete  sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.   Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.   Odluka o osnivanju dječjeg vrtića „Osmjeh“
4.   Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća dječjeg vrtića „Osmjeh“
            5.   Odluka o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika dječjeg vrtića  „Osmjeh“
            6.   Dopuna Odluke o uvjetima za raspisivanje natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad od 01.06.2010.
            7.   Suglasnost za potpisivanje Aneksa ugovora za izradu UPU-a

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa devete sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća dan na primjedbe. Primjedbu dao Role Dokoza. (9 Za i 1 Suzdržan)

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te izvjestio Općinsko vijeće o aktualnostima u tijeku: o provedenom natječaju za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad, o donešenoj prvostupanjskoj presudi vezano uz spor zbog otkaza direktoru Argyruntuma, o zakazanom ovršnom ročištu u autokampu Punta Šibuljina. Nakon izvješća točka dnevnog reda otvorena za pitanja i inicijative vijećnika. Role Dokoza postavlja pitanje vezano za kućicu izgrađenu na tržnici i pitanje vezano za postavljanje montažnog objekta na Bikariji te uz čiji suglasnost je ista postavljena. Stanko Sjauš: da li je Općina Starigrad ikad sudjelovala sa nekim svojim projektom za korištenje sredstava iz europskih fondova. Tomica Milovac postavio pitanje vezano uz gostovanje broda „kapetan Luka“ i u čijoj organizaciji je to bilo te pitanje vezano uz uređenje igrališta ispred škole. Ante Marasović daje primjedbu vezano uz uređenje mjesta te upozorava da bi trebalo početi sa pripremama za slijedeću sezonu da bi se izbjegli isti problemi , upozorava na problem buke te na problem vezano uz parkiranje koje se ne naplaćuje. Role Dokoza se dotakao problema koji je spomenuo vijećnik Tomica Milovac koji za rezultat ima nelegalno iznajmljivanje soba te bi na to trebalo upozoriti inspektore. Načelnik daje odgovore na pitanja vijećnika: vezano uz izgradnju kućice na tržnici za istu je komunalno poduzeće dobilo nalog za uklanjanje, montažni objekt na Bikariji je bio zamišljen kao filmski centar „Filmskog festivala“ i dobio je sve potrebne suglasnosti od nadležnih institucija međutim naknado je zaključeno da se ne može prihvatiti na način kako je zamišljeno a to se odnosi na ugostiteljski dio. Vezano uz pitanje vijećnika za projekte izvješćuje da Općina Starigrad upravo priprema projekt za nominaciju kojem bi rezultat trebao biti produženje turističke sezone, vezano uz uređenje igrališta nije uvažena naša želja za proširenje istog radi se objektu koji nije pod našim nadzorom. Načelnik informira nazočne o otvorenom natječaju za liječnika opće medicine u Starigradu.

Ad.3). Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića „Osmjeh“

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te izvjestio da je na prvotnu Odluka o osnivanju dječjeg vrtića „Osmjeh“ od 27. srpnja o.g. nadležno ministarstvo dalo primjedbe te tražilo usklađivanje sa zakonom. S obzirom da se na temelju ocjene sukladnosti sa zakonom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ista oduka uskladila sa zakonom, prijedlog iste daje se ovom vijeću na usvajanje. Na temelju članka 7., 12., i 13. Zakona o ustanovama, članka 8. Zakona o predškolskom odgoju i članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o osnivanju Dječjeg vrtića „OSMJEH“, čiji je osnivač Općina Starigrad a djelatnost dječjeg vrtića je predškolski odgoj i naobrazba, te skrb o djeci predškolske dobi.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.4). Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća dječjeg vrtića „Osmjeh“

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te izvjestio da se u upravno vijeće imenuje pet članova: 3 člana predlaže Općinsko vijeće, ostala 2 člana su predstavnik roditelja i  ravnatelj. Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama, članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, članka 5. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Osmjeh“ i članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Osmjeh“. U Upravno vijeće iz reda osnivača imenuju se: Krste Ramić, dipl.oec.; Mario Zubčić, dipl.oec.; Marin Čavić, dipl.oec.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.5).Odluka o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika dječjeg vrtića „Osmjeh“

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Načelnik izvjestio o provedenoj anketi među roditeljima djece  potencijalnih korisnika dječjeg vrtića te ostalim detaljima vezano uz rad dječjeg vrtića, potrebnom kadru i načinu financiranja.Pitanja i primjedbe dali: Role Dokoza, Tomica Milovac, Ante Marasović, Stanko Sjauš. Predsjednik Jure Tomić daje prijedlog Odluke u kojem se za određivanje cijene uzeo u obzir kriterij vrsta i trajanje programa te daje prijedlog ostalih kriterija koji mogu utjecati na umanjenje iznosa participacije  Za djecu s prebivalištem u Općini Starigrad: 10-satni program/700,00 kuna, 5-satni program/400,00 kuna, program predškole/120,00 kuna. Za djecu koja nemaju prebivalište u Općini Starigrad:10-satni program/1.500,00 kuna, 5-satni program/1.000,00 kuna, program predškole/250,00 kuna. Jure Tomić ispred kluba vijećnika HDZ-a daje prijedlog Odluke na glasanje. Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je većinom glasova (9 Za, 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika dječjeg vrtića „Osmjeh“.  

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.6). Dopune Odluke o uvjetima o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić i pojasnio prijedlog za dopunu Odluke. Primjedbu dali: Role Dokoza i Tomica Milovac. (Josip Marasović napustio sjednicu u 14.10 sati). Na temelju članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad. U članku 2. Odluke o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad (klasa: 940-01/10-01/5 i Ur. broj: 2198/09-1-10-1) od 01. lipnja 2010. godine dodaje se novi stavak: „na natječaj za kupnju građevinskog zemljišta po povoljnijim uvjetima, ne mogu se prijaviti osobe, ako su one, njihovi supružnici ili osobe iz njihovog prvog nasljednog reda temeljem ranijih natječaja kupile građevinsko zemljište od Općine Starigrad, a da na istom nije sagrađen objekt za stanovanje i ne stanuju u njemu.

(Ante Marasović napustio sjednicu u 14.12 sati).

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.7). Suglasnost za potpisivanje Aneksa ugovora za izradu UPU-a

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić i pojasnio razlog potpisivanja Aneksa ugovora. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće većinom glasova (7 glasova Za, 1 Suzdržan), daje

                                                                       S u g l a s n o s t

            načelniku Krsti Ramiću, dipl.oec., za potpisivanje Aneksa ugovora o izradi urbanističkih planova uređenja sa tvrtkom Sinteza d.o.o. iz Zadra. Iznos koji će se utvrditi aneksom ugovora iznosi 628.245,64 kuna.

Suglasnost čini sastavni dio Zapisnika.

 

Sjednica završila sa radom u 10.20 sati

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore