« Povratak

Odluka o visini participacije korisnika Dječjeg vrtića

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 601-01/10-01/6
Urbroj: 2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 14. rujna 2010. godine

            Na temelju  članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» br. 10/97 i 107/07) i članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije») Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 10. sjednici održanoj 14. rujna 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića "OSMJEH"

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Osmjeh“ čiji je osnivač Općina Starigrad.

Članak 2.

Roditelj djeteta korisnika usluga dužan je sudjelovati u cijeni programa dječjeg vrtića koji ostvaruje njegovo dijete ovisno o vrsti i trajanju programa kako slijedi:

  1. Za djecu s prebivalištem u Općini Starigrad:
 

      VRSTA     PROGRAMA

     CIJENA KOŠTANJA

 10 - satni ( cjelodnevni) program

            700,00

  5 - satni (poludnevni) program    

            400,00

 Program predškole

            120,00

 

  1. Za djecu koja nemaju prebivalište u Općini Starigrad:
 

       VRSTA    PROGRAMA

      CIJENA KOŠTANJA

  10-satni (cjelodnevni) program

            1.500,00

    5-satni ( poludnevni) program

            1.000,00

  Program predškole

               250,00

Članak 3.

Roditelji djece s prebivalištem u Općini Starigrad ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni  primarnih programa i to :

·        Za drugo dijete u vrtiću roditelj sudjeluje sa  50 % cijene odabranog programa,
·        Za treće i svako sljedeće dijete u vrtiću,  roditelj se oslobađa plaćanja,

Članak 4.

Roditelji s dvoje i više djece koji nemaju prebivalište u Općini Starigrad ne ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni vrtića.

Članak 5.

Oslobađaju se sudjelovanja u cijeni programa vrtića :

·     Djeca invalida domovinskog rata s utvrđenim 100%-tnim stupnjem invaliditeta (temeljem rješenja)
·     Djeca bez oba roditelja
·     Djeca roditelja registrirani korisnici socijalne pomoći
·     Djeca roditelja sa četvero i više djece

Članak 6.

Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u cijeni programa :

·     Za dijete samohranog roditelja ,roditelj sudjeluje sa 80 % cijene utvrđenog programa
·     Za dijete koje zbog bolesti ne koristi program i to preko 30 dana sudjeluje sa 30 % cijene utvrđenog programa
·     Za dijete koje zbog bolesti ne koristi program  10 i više dana roditelj plaća 50 % cijene utvrđenog programa

O izostanku djeteta iz vrtića u smislu predhodnog stavka, alineja 2. roditelji su dužni izvjestiti vrtić u roku od 15 dana.

Članak 7.

Roditelji djeteta korisnika usluga dužni su ugovorni iznos uplatiti na žiro račun vrtića najkasnije do 15-tog u tekućem mjesecu i o tome predočiti dokaz ( kopiju uplatnice) Dječjem vrtiću.

Članak 8.

Ako roditelj ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana od dana dospjeća obveze, vrtić će otkazati pružanje usluga, a potraživanja će se naplatiti aktiviranjem sredstava osiguranja plaćanja ili putem suda.

Članak 9.

Dječji vrtić će otkazati usluge roditelju čije dijete izostaje iz vrtića 30 i više dana, a roditelj o razlozima izostanka ne izvjesti vrtić.

Upražnjeno mjesto popunit će se sa liste čekanja.

Članak 10.

Dječji vrtić i roditelj /skrbnik djeteta korisnika usluga sklapaju Ugovor o neposrednim pravima i obvezama u skladu s odredbama ove Odluke, te općim aktima dječjeg vrtića.

Članak 11.

Ova  Odluka  stupa na  snagu  osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Zadarske županije».
        

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore