« Povratak

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Osmjeh"

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 601-01/10-01/5
Urbroj: 2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 14. rujna 2010. godine

            Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine» broj 10/97 i 107/07), članka 5. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića »Osmjeh« od 14. rujna 2010. godine i članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na sjednici održanoj 14. rujna 2010. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "OSMJEH"

 

Članak 1.

 

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Osmjeh« imenuju se:

 

                            1.  Krste Ramić, dipl.oec.,   

                            2.  Mario Zubčić, dipl.oec.,

                            3.  Marin Čavić, dipl.oec.,   

 

Članak 2.

 

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama: uz suglasnost osnivača, odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića, pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića; uz suglasnost osnivača, odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa; uz suglasnost osnivača, donosi statut dječjeg vrtića i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića; predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića; predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića; odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi; obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

 

Članak 3.

 

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine, a iste osobe mogu biti ponovno imenovane i izabrane za članove Upravnog vijeća.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u »Službenim glasniku Zadarske županije«.
        

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore