« Povratak

Odluka o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad - Izmjene i dopune

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 944-01/10-01/5
Urbroj:2198/09-1-10-16             
Starigrad Paklenica, 14. rujna 2010. godine
 
           Na temelju članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi  (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01 i 129/05), članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96) te članka 31. Statuta općine Starigrad ("Službeni glasnik" Zadarske županije, br. 16/09) , Općinsko vijeće na 10. sjednici održanoj 14. rujna 2010. godine,  donosi
 
Izmjene i dopune Odluke
o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za prodaju
građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad
 

Članak 1.

U članku 2. Odluke o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad,( klasa:940-01/10-01/5, Ur. broj: 2198/09-1-10-1)  od 01. lipnja 2010. godine (“Službeni glasnik Zadarske županije”, broj 12/10),  dodaje se novi stavak koji glasi:

“Na natječaj za kupnju građevinskog zemljišta po povoljnim uvjetima, ne mogu se prijaviti osobe, ako su one, njihovi supružnici ili osobe iz njihovog prvog nasljednog reda  temeljem  ranijih natječaja kupile građevinsko zemljište od Općine Starigrad, a da na istom nije sagrađen objekt za stanovanje i ne stanuju u njemu.”  

Članak 2.

            Ova odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se  u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore