« Povratak

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 601-01/10-01/4
Urbroj: 2198/09-1-10-1             
Starigrad Paklenica, 14. rujna 2010. godine

            Na temelju članaka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 8. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( Narodne novine, broj 10/97 i 107/07) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09),  Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 14. rujna 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o osnivanju dječjeg vrtića "OSMJEH"

 

Članak 1.

 

Osniva se javna ustanova Dječji vrtić „OSMJEH“.

           

Osnivač dječjeg vrtića je Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad-Paklenica.

 

Članak 2.

 

            Naziv dječjeg vrtića je: Dječji vrtić „OSMJEH“.

Sjedište dječjeg vrtića je u Starigradu-Paklenica, J. Barakovića bb

 

Članak 3.

Djelatnost dječjeg vrtića:

- Predškolski odgoj i naobrazba, te skrb o djeci predškolske dobi.

 

Članak 4.

            U dječjem vrtiću ostvarivat će se sljedeći programi:

 

- redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

- predškolski odgoj i naobrazba djece s posebnim potrebama (djece s teškoćama u

   razvoju i darovite djece),

- programi predškole,

- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog,  

   vjerskog i športskog sadržaja.

 

Članak 5.

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće.

Upravno vijeće ima 5 članova.

Tri člana upravnog vijeća imenuje osnivač iz reda javnih radnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a jednog člana upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića.

Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

Način i djelokrug rada upravnog vijeća te druga pitanja od važnosti za rad upravnog vijeća uređuje se statutom Dječjeg vrtića sukladno zakonu.

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama:

            - odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića, uz  
              suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
- predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića
- predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim
   suradnicima na prijedlog ravnatelja  dječjeg vrtića, sukladno odredbama Zakona
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Članak 6.

 Ravnatelj dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.

Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj:

- predlaže godišnji plan i program rada
- brine o provođenju odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje upravno vijeće dječjeg vrtića u skladu sa zakonom i statutom.

Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog  vijeća dječjeg vrtića.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine . Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Članak 7.

Osnivač osigurava potreban prostor  za obavljanje  predškolske djelatnosti, opremu i didaktička sredstva potrebna za ostvarivanje programa dječjeg vrtića u skladu sa pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

Katastarsku česticu zemlje broj 4292/2 k.o. Starigrad i pripadajuću zgradu, osnivač daje na korištenje dječjem vrtiću bez naknade.  

 Opremu i didaktička sredstva osigurava osnivač dječjeg vrtića.

Sredstva za početak rada dječjeg vrtića u iznosu od  50.000,00 kuna osigurat će se u proračunu Općine Starigrad.

Članak 8.

Sredstva za rad dječjeg vrtića osiguravaju se iz sljedećih izvora:

-   proračuna Općine Starigrad
-   participacije roditelja djece korisnika usluga
-   i drugih zakonom dopuštenih izvora

Članak 9.

Dječji vrtić se osniva kao ustanova i nema za cilj stjecanje dobiti, već obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe. Ako dječji vrtić ostvari dobit, ona će se uporabiti isključivo za razvoj i obavljanje svoje djelatnosti.

Ukoliko dječji vrtić na kraju financijske  godine u poslovanju iskaže gubitak, osnivač će podmiriti gubitak, uz obvezu da ga dječji vrtić vrati.

Članak 10.

U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i naobrazbe, socijalne i zdravstvene zaštite, te skrbi o djeci radit će  stručni  radnici  koji imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi i propisom donesenom na temelju Zakona, položen stručni ispit, te koji imaju utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova.

Stručni radnici dječjeg vrtića  su:

-     odgojitelji djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu s višom stručnom spremom,
-     medicinska sestra s višom stručnom spremom,
-     pedagog, psiholog i defektolog s visokom stručnom spremom ,
-     učitelji i odgojitelji za kraće programe s višom ili visokom stručnom spremom.

Članak 11.

Stručno tijelo dječjeg vrtića je odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji  ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića, prati

njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Djelokrug  i način rada odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje statutom dječjeg vrtića.

Članak 12.

Dječji vrtić ima statut i druge opće akte.

Statutom dječjeg vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme dječjeg vrtića, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja dječjeg vrtića.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića kao javne službe.

Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanova.

Statut dječjeg vrtića i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i način rada dječjeg vrtića kao javne službe donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića.

Ravnatelj ustanove dužan je u roku od osam dana od dana donošenja dostaviti statut i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića kao javne službe, županijskom uredu nadležnom za poslove odgoja i naobrazbe.

Članak 13.

Osnivač se obvezuje:

-         da će dječjem vrtiću pružati stručnu i drugu potrebnu pomoć u svezi s poslovanjem
-         da svojim postupcima neće remetiti redovito poslovanje dječjeg vrtića

      Dječji vrtić je dužan:

- obavljati djelatnost za koju je osnovan
- najmanje dva puta godišnje izvjestiti osnivača o radu i poslovanju
- vršiti upis djece u dječji vrtić
- pravodobno izvršavati obveze koje ima prema Zakonu, općim aktima i odlukama  osnivača.

Članak 14.

Dječji vrtić  prema trećim osobama, odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze dječjeg vrtića.

Članak 15.

Statut dječjeg vrtića donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača. Drugi opći akti  donose se na način utvrđen Statutom.

Članak 16.

Dječji vrtić se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 17.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača ustanove, odnosno organa kojeg je on odredio, steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od 20.000,00 kuna.

Članak 18.

Ova  Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u  Službenom glasniku Zadarske županije.

Donošenjem  ove Odluke prestaje važiti Odluka, Klasa:601-01/10-01/3 ; Ur.broj:2198/09-1-10-1   od 27. srpnja 2010. godine.
        

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore