« Povratak

Općinsko vijeće - 21. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u petak 08. lipnja 2012. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 21. sjednicu  sazvao je za 08. lipnja 2012. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 08. lipnja 2012. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Tome Dokoza, Ante Marasović, Ante Jukić, Tomica Milovac, Stanko Sjauš, Marijan Knežević, Dragan Jurlina, Zoran Šikić  i Tomislav Ramić

i ostali: načelnik Krste Ramić, pročelnik Ivan Bušljeta, viši savjetnik Marin Čavić, zapisničar Marija Jukić

Odsutni vijećnici: Jole Petričević (stigao u 09.04 sati).

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 21. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je dvanaest vijećnika od ukupno trinaest, odsutan je vijećnik Jole Petričević.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik daje prijedlog izmjene i dopune dnevnog reda. Nakon predložene izmjene i dopune, dnevni red je jednoglasno utvrđen:

            DNEVNI RED:

1.    Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća OS
2.    Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.    Razrješenje člana Nadzornog odbora Argyruntuma d.o.o.
4.    Imenovanje novog člana Nadzornog odbora Argyruntuma d.o.o.
5.    Razrješenje direktora Argyruntuma d.o.o.
6.    Imenovanje direktora Argyruntuma d.o.o.
7.    Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2012. g.
8.    Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
9.    Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
10.  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
11.  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u 2012. godini
12.  Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012.godinu
13.  Odluka o izmjeni naziva naselja
14.  Odluka o priključivanju na komunalne vodne građevine za javnu vodooprskrbu
15.  Odluka o ustupanju kioska tvrtci Argyruntum d.o.o.
16.  Odluka o sporazumnom raskidu ugovora s tvrtkom Ploter d.o.o.
17.  Smjernice za daljnji rad na Novom groblju u Starigradu Paklenici
18.  Odluka o sporazumnom raskidu ugovora s tvrtkom Stipčević d.o.o.
19.  Zamolbe

           

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa 20. (dvadesete) sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa dvadesete sjednice dan na primjedbe. Primjedbi nije bilo te je  Zapisnik jednoglasno prihvaćen.

 

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić podnio je uvodno izlaganje vezano za aktualnosti u tijeku: završeni su radovi na šetnici u Selinama, projekt izgradnje vodovoda nominiran je proračunu Hrvatskih voda, pokrenuta je inicijativa protiv zatvaranja poštanskog ureda u Tribnju, na temelju istraživanja Gonga Općina Starigrad je najtransparentnija općina u Zadarskoj županiji. Role Dokoza upozorava na problem odlaganja krupnog građevinskog otpada na deponij u Samogradu bez ičijeg nadzora, propust vezano uz nenaplaćivanje parkinga na trgu, prostor iznad kamenih kućica na trgu nedovoljan je za parking i pješačku zonu, problem vezan uz groblje i nedostatak rezervnih grobnica. Načelnik odgovara na pitanja vijećnika: prihvaćam primjedbu vezano uz građevinski otpad i nenaplaćivanje parkinga, u novoj fazi izgradnje grobnica bit će predviđene rezervne grobnice kao i do sada, u ovom momentu nemamo nijednu na raspolaganju. Tomica Milovac: prostor iznad kamenih kućica dovoljan je i za parking i prolaz ukoliko se uredi dijagonalno parkiralište, potrebno je u ulici do popove kuće postaviti dva ležeća policajca. Jole Petričević: obavještavam o odrađenim poslovima vezano za vodovodizaciju zapadnog dijela, općina Starigrad ne naplaćuje stvari koje bi trebala-brodovi koji se priključuju na našu struju na rivi, problem vezan za parkiralište na trgu pojavio se samo zbog tvrdoglavosti. Ante Marasović: svi načelnici bi trebali zauzeti zajednički stav vezano uz problem zatvaranja poštanskih ureda, upozoravam na problem izgradnje objekta na Kulini koji treba prijaviti građevinskoj inspekciji, vezano za odvoz građevinskog materijala u Samograd treba nešto poduzeti. Jole Petričević: tko je dopustio uređenje puta u Borima. Načelnik: na zahtjev grupe građana Lučka kapetanija izdaje suglasnost. Dragan Jurlina: nakon što je uređena lučica bilo bi dobro vidjeti može li se postaviti koja kamena kućica.

 

Ad. 3). Razrješenje člana Nadzornog odbora Argyruntuma d.o.o.

Predsjednik dao uvodno izlaganje vezano uz podnešenu neopozivu ostavku Maria Zubčić na članstvo u Nadzornom odboru tvrtke Argyruntum d.o.o. Općinsko vijeće je većinom glasova (11 glasova Za), 1 Protiv i 1 Suzdržan prihvatilo ostavku Maria Zubčića.

 

Ad.4). Imenovanje člana Nadzornog odbora Argyruntuma d.o.o.

Uvodno izlaganje dao je predsjednik te u ime kluba vijećnika HDZ-a dao prijedlog da se Zoran Šikić imenuje za novog člana Nadrzornog odbora. Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                           O d l u k u

            kojom se Zoran Šikić imenuje za člana Nadzornog odbora tvrtke Aagyruntum d.o.o.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5). Razrješenje direktora tvrtke Argyruntum d.o.o.

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić. Primjedbe dali: Role Dokoza, Ante Marasović, Zoran Šikić i Jole Petričević. Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je većinom glasova  (12 glasova Za, 1 Suzdržan),  donijelo

                                                                         O d l u k u

            kojom se Zoran Vukić razrješuje dužnosti člana Uprave-direktora tvrtke Argyruntum d.o.o.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6). Imenovanje direktora tvrtke Argyruntum d.o.o.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže Maria Zubčić za direktora komunalnog poduzeća Argyruntum d.o.o., sa menadžerskim ugovorom na rok od 4 godine, sklapanjem ugovora prestaje mu radni odnos u Općini Starigrad. Pitanja i primjedbe dali: Jole Petričević, Tomica Milovac, Role Dokoza, Ante Marasović. (u 10.15 napustili vijećnicu Jole Petričević i Role Dokoza). Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno  (11 glasova Za),  donijelo

                                                                       O d l u k u

            o imenovanju Maria Zubčić za člana Uprave-direktora tvrtke Argyruntum d.o.o. na rok od četiri godine.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7). Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2012. g.

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te pojašnjava da se radi samo o preraspodjeli sredstava. ( u 10.20 vratio se Role Dokoza i u 10.21 Jole Petričević). Primjedbu dao: Role Dokoza. Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (NN broj 87/08)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2012.g.

Odluka čini sastavi dio Zapisnika.

 

Ad. 8). Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbi i pitanja nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09. i 150/11.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09., 18/09.), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o I. izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9). Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbi i pitanja nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09. i 150/11.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09., 18/09.), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.10). Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbi i pitanja nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09. i 150/11.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09., 18/09.), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o I Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.11). Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u 2012. godini

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbi i pitanja nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09. i 150/11.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09., 18/09.), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.12) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbi i pitanja nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09. i 150/11.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09., 18/09.), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za),bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o I. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.13). Odluka o promjeni naziva naselja

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te pojasnio problematiku vezano za naziv mjesta i naziv općine, naziv mjesta je Starigrad međutim kroz normativne akte se provlači naziv Starigrad Paklenica. S obzirom da to stvara poteškoće za izradu novog pečata pokrenuli smo proceduru izmjena naziva naselja u Starigrad Paklenica. Mjesni odbor Starigrad dao je pozitivno mišljenje za izmjenu naziva naselja. Primjedbu dali: Tomica Milovac i Zoran Šikić. Na temelju članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09. i 150/11.), članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09., 18/09.) i članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (NN broj 54/88), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

o promjeni naziva naselja Starigrad koji je utvrđen Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („NN“ broj 90/02, 12/93, 58/03, 90/93, 10/94 i 29/94), Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz 1997. godine („NN“ broj 10/97, 124/97, 50/98, 68/98, 22/99, 42/99, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02, 25/03, 107/03 i 175/03), te važećim Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („NN“ broj 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 145/10), promjeni u naziv Starigrad Paklenica.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad. 14). Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te skrenuo pozornost na članak 18. i 20. Primjedbi i pitanja nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 209. st.2 Zakona o vodama („Narodne novine“ 153/09), članka 35. st.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu(„Narodne novine 26/03)  i  članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 16/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu kojom se propisuje postupak za priključenje, rokovi, naknada i način plaćanja naknade za priključenje, način i uvjeti gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu od strane budućih korisnika i prekršajne odbredbe.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad. 15). Odluka o ustupanju kioska Argyruntumu d.o.o.

Predsjenik Jure Tomić podnio je uvodno izlaganje te predlaže da se kiosk ustupi na rok od 5 godina bez naknade. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

O d l u k u

o ustupanju kioska- kućice, nabavljene od UGO „LANTERNA“ , trgovačkom društvu Argyruntum d.o.o. . Preuzete kioske-kućice  Argyruntum d.o.o. dužan je putem javnog natječaja dati u zakup.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad. 16). Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora s tvrtkom Ploter d.o.o.

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić, te podsjeća vijećnike kako je Općina Starigrad zajedno sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture potpisala ugovor o zajedničkom financiranju izgradnje grblja u Starigradu Paklenici na temelju kojeg je putem javnog natječaja dodjeljno izvođenje radova tvrdci Ploter d.o.o. S obzirom da trenutno ne postoji financijska mogućnost za nastavak radova iz ugovora potrebno je donijeti sporazumni raskid ugovora. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), Općinsko vijeće  jednoglasno (13 glasova Za), daje

                                                                       S u g l a s n o s t

 Općinskom načelniku da s tvrtkom PLOTER d.o.o. iz Zadra, ugovori i potpiše sporazumni raskid ugovora o izvođenju radova III faze izgradnje Novog groblja, od 22. rujna 2008. godine, klasa: 406-01/08-01/3; urbroj: 2198/09-1/2-08-8. 

 

Ad.17). Smjernice za daljnji rad na Novom groblju u Starigradu Paklenici

Uvodno izlaganje podnio načelnik Krste Ramić te pojašnjava kako bi se nakon sporazumnog raskida ugovora sa tvrtkom Ploter d.o.o. pristupilo novoj fazi izgradnje groblja koja bi obuhvatila tri nova reda grobnica što bi bilo 86 gobnica za izgradnju kojih je potrebno raspisati javni natječaj. Primjedbe dali: Role Dokoza, Jole Petričević, Ante Marasović. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), Općinsko vijeće jednoglasno (13 glasova Za) daje

S m j e r n i c e

za daljnji rad na Novom groblju, Općina Starigrad započet će s  četvrtom fazom  izgradnje Novog groblja u Starigradu-Paklenica. U navedenoj fazi izgradit će se 86 novih grobnica.

 

Ad.18). Odluka o sporazumnom raskidu ugovora s tvrtkom Stipčević d.o.o.

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić. Primjedbi i pitanja nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), Općinsko vijeće  jednoglasno (13 glasova Za), daje

                                                                       S u g l a s n o s t

             Općinskom načelniku da s tvrtkom STIPČEVIĆ  d.o.o. iz Zadra, ugovori i potpiše sporazumni raskid Ugovora o ustupanju radova na sanaciji dužobalne šetnice „Pisak“ i komunalne lučice u Selinama, od 21. studenog 2011. godine, klasa: 406-01/11-01/6; urbroj: 2198/09-2-11-9. 

 

Ad.19). Imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Zadru

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Jure Tomić. Točku dnevnog reda dao je na raspravu. S obzirom da nema prijedloga za imenovanje sudaca, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), Općinsko vijeće jednoglasno (13 glasova Za) donosi

                                                                       Z a k lj u č a k

            da nema prijedlog za imenovanje sudaca porotnika u Županijski sud u Zadru.

(Ante Marasović u 10.54 napušta sjednicu)

 

Ad.20). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić upoznaje vijećnike o pristiglim zamolbama i ostalim podnescima čije rješavanje je u djelokruga Općinskog vijeća:

-           Marinko Trošelj: upućuje inicijativu Općinskom vijeću za otvaranje puta kroz autokamp Plantaža (do mora). (Marijan Knežević u 10.58 napušta sjednicu). Predsjednik zaključuje da se Općinsko vijeće već u par navrata očitovalo i zauzelo stav o problematici te zadužuje Jedinstveni upravni odjel da u skladu s istim uputi pismeno očitovanje Marinku Trošelj.

 

-           Volker Allinger: upit za otkup zemljišta č.z. 4850 zbog pristupa garaži i uređenja parkinga.

Zoran Šikić u ime kluba vijećnka HDZ-a predlaže da se odbije zamolba. Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo i

                                                           O d l u k u

kojom se odbija zamolba za  otkup č.z. 4850 k.o. Seline.

 

-           Milka Kauzlarić: zamolba za otkup dijela zemljišta 5245 k.o. Seline u površini od cca 50 m2 zbog legalizacije objekta. Na temelju zamolbe voditelj odsjeka za komunalne poslove izvršio je uvid na terenu te izvjestio da je dio čestice za koju se traži otkup upisna kao društveno vlasništvo i razvrstana u jednu od javnih cesta i ima kategoriju Lokalne ceste L 63200. Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            da će se, ukoliko imenovana pribavi sve dozvole, Općina Starigrad pristup raspisivanju javnog natječaja po cijeni koju odredi sudski vještak.

 

-           Krste Jurlina: nadopuna zahtjeva za zamjenu zemljišta č.z. 3829 i 3811 k.o. Starigrad za dio č.z. 4990/1 i 4990/6 k.o. Seline u vlasništvu općine Starigrad zbog legalizacije objekta. Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže da se prihvati zahtjev s obzirom da se radi o zamjeni koja je i u interesu općine a također treba raditi u interesu mještana. Primjedbu dao: Tomica Milovac i Tome Dokoza. Općinsko vijeće je većinom glasova (9 glasova Za i 2 Suzdržana), donijelo

O d l u k u

            kojom se odobrava zamolba Krste Jurlina za zamjenu nekretnina zbog legalizacije objekta izgrađenog na č.z. 4987.

 

Sjednica zaključena u 11.12 sati

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore