« Povratak

Vodoopskrba - Priključenje

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-01/12-01/20
Urbroj: 2198/09-1-12-1
             
Starigrad Paklenica, 08. lipnja 2012. godine
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 209. st.2 Zakona o vodama („Narodne novine“ 153/09), članka 35. st.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu(„Narodne novine 26/03)  i  članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 16/09), Općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici, održanoj 08. lipnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

 Ovom Odlukom propisuje se postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, rokovi, naknada i način plaćanja naknade za priključenje, način i uvjeti gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu od strane budućih korisnika i prekršajne odredbe.

Članak 2.

 Priključenjem na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, u smislu odredbi ove Od­luke, smatra se izgradnja priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje vodnih usluga javne vodoopskrbe.

Članak 3.

Investitor ili vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine priključuje svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu sukladno Zakonu o vodama, Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, podzakonskim provedbenim aktima isporučitelja vodnih usluga, ovoj Odluci i obavijesti isporučitelja usluge javne vodoopskrbe o mogućnosti priključenja.

Građevina, odnosno druga nekretnina, može se priključiti na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu ukoliko postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu utvrđuje isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Članak 4.

Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe na području Općine Starigrad je trgovačko društvo Vodo­vod. d.o.o. Zadar.

Obveznik plaćanja naknade za priključenje je investitor građevine, odnosno vlasnik građevine ili druge nekretnine koji se priključuje na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu.

Članak 5.

Vodovod d.o.o. Zadar priključuje građevine i druge nekretnine na način da predviđa sljedeće vrste priključaka:

Stalni priključak građevine, koji se daje na neodređeno vrijeme;

Priključak za poljoprivredno zemljište, koji se daje na vrijeme dok se zemljište koristi u poljoprivredne svrhe;

Privremeni priključak gradilišta i ostalih privremenih građevina na gradilištu;

Privremeni priključak za jednostavne građevine na javnoj površini, koje se u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja, a daje se na vrijeme dok traje odobrenje nadležnog tijela temeljem kojeg je građevina postavljena na javnu površinu.

Članak 6.

Građevinom se smatra s tlom nastao i s tlom povezan sklop, u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji, svrhovito izveden od građevnih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom, ili sklop s ugrađenim postrojenjem, odnosno opremom kao tehničko-tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom, te s tlom povezan sklop koji nije nastao građenjem, ako se njime mijenja način korištenja prostora.

Građevine izgrađene bez akta o dopuštenju gradnje, kao i građevine za koje se vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu.

Članak 7.

Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vr­tovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji, a koje se nalazi izvan zone izgrađenog građevinskog područja prema Prostornom planu Općine Starigrad.

Pri utvrđivanju poljoprivredne namjene zemljišta, Vodovod d.o.o. Zadar može se koristiti prostorno-planskom dokumentacijom, kao i ostalim pravnovažećim dokazima, relevantnost kojih će nadležno tijelo ocjenjivati u svakom konkretnom slučaju.

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 8.

Priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu izvodi se tako da se za svaki posebni dio nekretnine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda uvodi jedan vodomjer.

Članak 9.

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje Vodovodu d.o.o. Zadar kao isporučitelju usluge javne vodoopskrbe, a Vodovod d.o.o ga dostavlja nadležnom Upravnom odjelu Općine Starigrad na daljnje postupanje.

Članak 10.

 

Uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu prilaže se sljedeće:

1. Za stalni priključak građevine:

Preslik katastarskog plana u mjerilu 1:1000;

Akt na temelju kojeg se može graditi;

Uvjerenje iz katastarskog operata s prikazom stanja prije 15. veljače 1968.godine u izvorniku s pripadajućim posjedovnim listom, odnosno Izvadak iz zemljišne knjige, uz izjavu vlasnika o bruto površini objekta i broju i površini stambenih jedinica ovjerenu kod javnog bilježnika, ili

Uvjerenje o vremenu građenja građevine izdano od nadležnog upravnog tijela, ili

Dokaz da je građenje, odnosno rekonstrukcija građevine provedena u sklopu projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća nadležnog ministarstva (ugovor o obnovi, akt tijela državne vlasti, zapisnik o primopredaji građevine i drugo).

2. Za priključak poljoprivrednog zemljišta:

Izvornik zemljišno-knjižnog izvatka za česticu koja se priključuje, izvornik posjedovnog lista, preslika odluke o koncesiji (uz predočenje izvornika), ili dokument drugog javnog očevidnika na temelju kojega se može dokazati posjed zemljišta;

Izjava o poljoprivrednoj namjeni zemljišta ovjerena kod javnog bilježnika;

Preslik katastarskog plana u mjerilu 1:1000.

3. Privremeni priključak gradilišta:

Akt kojim se odobrava građenje;

Preslik katastarskog plana u mjerilu 1:1000 original iz katastra.

4. Privremeni priključak za jednostavne građevine na javnim površinama:

Preslik odluke nadležnog tijela Općine Starigrad donesene prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo;

Preslik katastarskog plana u mjerilu 1:1000 original iz katastra.

Nadležno tijelo može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, ukoliko je to potrebno za priključenje.

Članak 11.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine obvezan je podnijeti zahtjev za stalni priključak građevine na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu najkasnije u roku od godine dana od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.

Ako vlasnik nekretnine ne postupi na način predviđen stavkom 1.ovog članka, na prijedlog javnog isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe, nadležni Upravni odjel Općine Starigrad donijet će rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika nekretnine.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka dopuštena je žalba Upravnom odjelu za gospodarstvo Zadarske županije.

Ako vlasnik nekretnine ne postupi po rješenju iz stavka 2. ovog članka, nadležni Upravni odjel Općine Starigrad protiv njega će pokrenuti postupak prisilne naplate.

Članak 12.

O zahtjevu za priključenje nadležni Upravni odjel Općine Starigrad donosi rješenje o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, ili rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje.

Rješenja iz stavka 1. ovog članka nadležni Upravni odjel JLS donijet će najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva tom odjelu kao nadležnom tijelu, ukoliko su ispunjeni uvjeti utvrđeni Zakonom i ovom Odlukom.

Protuzakonito je priključenje građevine, ili druge nekretnine na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu bez rješenja o priključenju iz stavka 1. ovog članka.

Članak 13.

Rješenje o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (brojčana oznaka čestice, mjesto, adresa, namjena i dr.), ime vlasnika građevine, mjesto i način priključenja, rokove za pojedine priključke, tehničke osobine priključka (vrsta, profil i dr.), a sastavni dio rješenja je i tehničko rješenje isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe.

Rješenje sadrži i odredbu o obvezi plaćanja i visini iznosa, te roku i načinu plaćanja naknade za priključenje. Primjerak rješenja se po pravomoćnosti dostavlja na znanje nadležnom Upravnom odjelu Općine Starigrad.

Članak 14.

Nadležni Upravni odjel Općine Starigrad donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva u sljedećim slučajevima:

ako ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje;

ako je građevina izgrađena bez akta o dopuštenju gradnje, ako se za građevinu vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine, ili se prema posebnom zakonu ne smije priključiti na komunalne vodne građevine;

drugim slučajevima kada nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni ovom Odlukom.

 

III. ROKOVI ZA PRIKLJUČENJE

Članak 15.

Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe obvezan je priključiti vlasnika građevine ili druge nekretnine najkasnije u roku od 30 dana od dana uplate po ugovoru koji je vlasnik nakon pravomoćnosti rješenja o naknadi dužan potpisati s isporučiteljem vodne usluge.

 

IV. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 16.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu dužan je platiti naknadu za priključenje.

Članak 17.

Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se za svaki posebni dio nekretnine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu.

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova nekretnine pribraja se površini posebnih dijelova nekretnine iz stavka 1. ovoga članka, osim ako se ti posebni dijelovi nekretnine priključuju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu pa se naknada za priključenje plaća zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz stavka 1. ovog članka.

Naknada za priključenje je namjenski prihod proračuna Općine Starigrad i koristi se isključivo za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području  Općine Starigrad.

Članak 18.

Naknada za priključenje utvrđuje se kako slijedi:

za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 40% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj;

za stan kao posebni dio nekretnine površine do 200 m2 građevinske (netto) površine, u iznosu od 30 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj;

za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od  50 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj;

za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (netto) površine u iznosu od  50 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj;

za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od  100 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj;

za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od 100 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj;

za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od 100 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj;

za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu, u iznosu od 100 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj;

za objekte koji služe djelatnosti kulture, znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene, bez obzira na površinu, u iznosu od 10 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj;

za zgrade/građevine športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.), bez obzira na površinu, u iznosu od 30 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj;

za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini, u iznosu od 100 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj;

za jednostavne građevine koje u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja, a prikladne su za priključenje, u iznosu od  20 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj;

zajednički priključi na zemljištu na kojem je izgrađena zgrada sa više posebnih etažnih jedinica (hidrantski priključak, priključak za navodnjavanje i sl.), naplaćuju se u iznosu od  50 % prosječne  mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj;

Članak 19.

Naknada za priključenje uplaćuje se na žiro-račun Općine Starigrad broj 2407000-1841600009, po modelu 68 5789-OIB, jednokratno, u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja, a u slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunava se zakonska zatezna kamata.

Članak 20.

Plaćanja naknade za priključenje oslobođene su sljedeće kategorije građana:

Pravne i fizičke osobe koje s danom donošenja ove Odluke imaju ili su imali sjedište odnosno prebivalište na području Općine Starigrad najmanje 10 godina, jednokratno se oslobađaju plaćanja naknade iz čl. 18. ove Odluke kada se priključuju na objekte za opskrbu pitkom vodom u visini od 4.000,00 kuna, dok  su razliku do punog iznosa naknade dužni platiti.

            Pravne i fizičke osobe koje s danom donošenja ove Odluke nemaju  sjedište odnosno prebivalište na području Općine Starigrad najmanje 10 godina a sudjelovale su u izgradnji regionalnog vodovoda, jednokratno se oslobađaju plaćanja naknade iz čl. 18. ove Odluke kada se priključuju na objekte za opskrbu pitkom vodom u visini od 2.000,00 kuna dok su razliku do punog iznosa naknade dužni  platiti.

            Visina naknade za priključenje po pojedinom priključku za potrebe stanovanja ne može biti veća od prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.

Općina Starigrad nije obveznik plaćanja naknade za priključenje građevina na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom.

Članak 21.

Članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma s trajnim statusom, uz zahtjev za oslobođenje od plaćanja naknade prilažu presliku pravomoćnog rješenja o trajno utvrđenom statusu, uz predočenje izvornika.

 

V. UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 22.

U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu nije predviđena planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga javne vodoopskrbe koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s jedinicom lokalne samouprave.

VI. NADZOR

Članak 23.

Nadležni Upravni odjel Općine Starigrad  i trgovačko društvo Vodovod d.o.o, u provođenju ove Odluke mogu poduzeti slijedeće mjere:

izdati obvezni prekršajni nalog;

pokrenuti prekršajni postupak.

 

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 24.

Za kršenje odredbi ove Odluke propisuju se sljedeće novčane kazne:

1. fizička osoba  5.000,00  kuna

2. pravna osoba 5.000,00  kuna

3. odgovorna osoba u pravnoj osobi 3.000,00 kuna

4. fizička osoba obrtnik i fizička osoba

koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 3.000,00  kuna

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 4/2005 i  18/09).

Postupci po zahtjevima podnesenim prije stupanja na snagu ove Odluke rješavat će se po odlukama iz stavka 1. ovog članka.

Investitori koji su dobili suglasnost Općine Starigrad za priključak na vodovodnu mrežu prije stupanja na snagu ove Odluke, a nisu ostvarili priključenje zbog tehničkih razloga, priključit će se temeljem izdate suglasnosti.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore