« Povratak

Program javnih potreba u kulturi - 2012. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/11-01/5
Urbroj: 2198/09-1-12-2
             
Starigrad Paklenica, 08. lipnja 2012. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" broj: 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi  ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 21. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2012. godine,   d o n o s i

I. izmjene i dopune
 
PROGRAMA
javnih potreba u kulturi
u 2012. godini

I.

         Programom javnih potreba u kulturi za Općinu Starigrad u 2012. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti na području kulture koje se financiraju iz Proračunu Općine Starigrad za 2012. godinu u iznosu od 177.000,00 kuna.

II.

            Za financiranje ovog Programa u Proračunu Općine Starigrad predviđena su sredstva u iznosu od 177.000,00 kuna i to za:

Novi iznos       

Zaštita spomeničke baštine:

     1.  Istraživačko konzervatorski zahvati .......................................      10.000,00 kn
     2.  Usluga tekućeg i invest. održavanja kulturnih dobara ...........      10.000,00 kn

Organizacija kulturnih i zabavnih programa:

1.  Kulturno-turističke manifestacije TZ Općine Starigrad ............      65.000,00 kn
2.  Očuvanje kult. baštine – TZ Općine Starigrad ........................      35.000,00 kn
3.  Sufinanciranje Bibliobusa .......................................................        5.000,00 kn
4.  Dani kruha .............................................................................       10.000,00 kn  ...  20.000,00 kn
 

Financiranje rada KUD-a i ostalih udruga

1.  Kud Podgorac .........................................................................      30.000,00 kn
2.  Ostale donacije u kulturi ........................................................         2.000,00 kn

 

III.

Visina sredstava utvrđena ovim Programom ovisna je o visini postotka ostvarivanja prihoda u Proračunu Općine Starigrad za 2012. godinu

            Ako se sredstva u Proračunu ne bude ostvarivala u planiranom obimu, uplata na račun korisnika Programa uplaćivat će se kvartalno po ključu ostvarenog i raspoloživog postotka u Proračunu.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu 08. lipnja 2012. a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore