« Povratak

Općinsko vijeće - 16. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 29. rujna 2011. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 16. sjednicu  sazvao je za 29. rujna 2011. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 29. rujna 2011. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Ante Jukić, Tomica Milovac, Role Dokoza, Stanko Sjauš, Marijan Knežević, Dragan Jurlina, Josip Marasović

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, stručni suradnik Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić   

Odsutni vijećnici: Tomislav Ramić i Jole Petričević

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 16. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je jedanaest od ukupno trinaest vijećnika.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik predlaže nadopunu Dnevnog reda sa slijedećim točkama:

16.  Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje  Općine Starigrad
17.  Odluka o ustupanju na korištenje poslovnog prostora
18.  Odluka o pokretanju postupka javne nabave
19.  Zamolbe

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo nadopunu dnevnog reda te je utvrđen dnevni red na slijedeći način:

DNEVNI RED:

1.   Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.   Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.   Odluka o Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Sarigrad za 2011. godinu
4.   Odluka o Izmjenama i dopunama programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu
5.   Odluka o Izmjenama programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2011. godinu
6.   Odluka o Izmjenama programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
7.   Odluka o Izmjenama programa javnih potreba u sportu u 2011. godini
8.   Suglasnost na izvješće o izvršenju financijskog plana DV Osmjeh za razdoblje 1. – 6. mjeseca 2011. godine
9.    Predhodna suglasnost na rebalans financijskog plana DV Osmjeh za 2011. godinu
10.  Predhodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Osmjeh
11.  Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja DV Osmjeh
12.  Odluka o komunalnom doprinosu Općine Starigrad
13.  Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
14.  Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonitoj izgrađenoj zgradi
15.  Odluka o donošenju UPU „Šibuljna rt“
16.  Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje  Općine Starigrad
17.  Odluka o ustupanju na korištenje poslovnog prostora
18.  Odluka o pokretanju postupka javne nabave
19.  Zamolbe

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa petnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa petnaeste sjednice Općinskog vijeća dan na primjedbe. Primjedbu dao: Role Dokoza. Zapisnik je prihvaćen većinom glasova (10 glasova Za, 1 Suzdržan).

 

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić daje izvješće o aktivnostima: uskoro se nastavljaju radovi na asfaltiranju ulica, prostorni plan dostavljen je na posljednju suglasnost, projektni zadatak za vodoopskrbni pravac dostavljen u Hrvatske vode, nastavak radova na Novom groblju, otvaranje ponuda na javnom natječaju za kućice na trgu S. Radića, obavljeni razgovori u MMPI u svezi sa ranizm projektima za EIB-III. Role Dokoza daje primjedu na uređenje i čistoću mjesta u vrijeme turističke sezone. Tomica Milovac je mišljenja da ljudi nisu plaćeni te da bi to mogao biti uzrok te također misli da mjesto nije bilo ništa neurednije nego drugih sezona. Josip Marasović obaviještava da je zagrađen pristup plaži Kulina. Ante Marasović također upozorava na problem održavanaj čistoće u tijeku turističke sezone. Tome Dokoza se nadovezuje na temu čistoće i tvrdi da je mjesto čisto i smatra da su stvari krivo krenule zahvaljujući „prijašnjoj vlasti“. Role Dokoza postavlja pitanje koja je to prijašnja vlast kad se u sazivu vijeća uglavnom ponavljaju isti ljudi. Role Dokoza daje primjedbu predsjednika vijeća da dopušta da se vijećnici vrijeđaju te napušta sjednicu u 9.43. Načelnik odgovara na postavljena pitanja te zaključuje da ni sam nije zadovoljan čistoćom mjesta. Put za Kulinu je zatvorila gospođa Darinka Čop, radi se o privatnom vlasništvu, općina je pokušala s istom mirnim putem riješiti stvar. Inicijativa vijećnika nije bilo.

 

Ad.3). Odluka o Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Sarigrad za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te najavio još jedan rebalans do kraja godine zbog realizacije planiranih projekata. Pitnja ni primjedbi nije bilo. Na temelju članka 7. Zakona o proračunu, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te članka 31. Općinsko vijeće, jednoglasno (10 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu, navedene su u tabeli u privitku.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4). Odluka o Izmjenama i dopunama programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbi ni pitanja nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj  donijelo 26/03-pročišćeni tekst)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjeni Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5).Odluka o Izmjenama programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbi ni pitanja nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj  26/03-pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/09)  Općinsko vijeće je jednoglasno, (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, kojom se određuje održavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini na području Općine Starigrad za komunalne djelatnosti.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6) Odluka o Izmjenama programa javnih potreba u kulturi u 2011. godini

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbi ni pitanja nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj  27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/09), Općinsko vijeće je jednoglasno, (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi 2011. godini.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7) Odluka o Izmjenama programa javnih potreba u sportu u 2011. godini

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbu dao: Ante Marasović i Tomica Milovac.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/09), Općinsko vijeće je većinom glasova , (9 glasova Za i 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjenama Programa javnih potreba u sportu u 2011. godini. Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8). Suglasnost na izvješće o izvršenju financijskog plana DV Osmjeh za razdoblje 1. – 6. mjeseca 2011. godine

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/09), Općinsko vijeće je  jednoglasno, (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

o suglasnosti na izvješće o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtićaOsmjehza razdoblje od 01. – 06. mjeseca 2011. godine.

Odkuka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9). Predhodna suglasnost na rebalans financijskog plana DV Osmjeh za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/09), Općinsko vijeće je  jednoglasno, (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o predhodnoj suglasnosti na rebalans Financijskog plana za 2011. godinu Dječjeg vrtića „Osmjeh“.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad. 10). Predhodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Osmjeh

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/09), Općinsko vijeće je  jednoglasno, (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o predhodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „Osmjeh“.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad. 11). Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja DV Osmjeh

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić i izvjesti da se na raspisani natječaj za vršitelja dužnosti ravnatelja dječjeg vrtića javila samo jedna osoba-Ana Prstec. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj: 10/97 i 107/07) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/09), Općinsko vijeće je  jednoglasno, (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Osmjeh“, Ana Prstec, prebivalište S. Vukovića 21, 42 000 Varaždin, boravište Paklenička 7, 23 244 Starigrad Paklenica., do imenovanja ravnatelja, a najdulje na vrijeme do godine dana.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.12). Odluka o komunalnom doprinosu Općine Starigrad

Predsjenik dao uvodno izlaganje te u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže izmjenu predložene Odluke u  članku 7. u kojem se briše zadnji stavak i članku 9. u stavku 1. dodaje se iza riječi fizičke „i pravne osobe“, pod točkom a) dodaje se iza riječi prebivalište „ili sjedište“. Primjedbu dao Ante Marasović. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 31.  stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03, 82/04 i 178/04) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o komunalnom doprinosu Općine Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.13). Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Jure Tomić te iznio prijedlog kluba vijećnika HDZ-a. Pitanja  i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone. Vrijednost jediničnih naknada za pripadajuću položajnu zonu (NP) utvrđuje se u kunama na slijedeći način:

  • I  zona – 20,00 – 25,00 kuna

  • II  zona – 15,00 – 19,99 kuna

  • III zona – 10,00 – 14,99 kuna

  • IV  zona – 5,00 – 9,99 kuna

  • V  zona – 3,00 – 4,99 kuna.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.14). Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonitoj izgrađenoj zgradi

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te iznosi prijedlog kluba vijećnika HDZ-a koji predlaže da se omugući ozakonjenje ukupno 5 etaža na nezakonito izgrađenoj zgradi. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi.

Odluka čini sastavni dio Zapinsika.

 

Ad. 15). Odluka o donošenju UPU „Šibuljna rt“

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Jure Tomić. Pitanja ni primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 97.i 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 38/09)  te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

           O donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene „Šibuljina rt (T3)“.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.16). Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje  Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić. Primjedbu dao Ante Marasović. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       Z a k l j u č a k

            o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Starigrad za 2011. godinu od strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured Zadar.

 

Ad.17). Odluka o ustupanju na korištenje poslovnog prostora

Uvodno izlaganje podnio je načelnik i izvjestio o organizaciji obavljanja djelatnosti hitne medicinske pomoći za što je Općina Starigrad trebala osigurati prostor. U zajedničkom dogovoru sa Zadarskom županijom zaključeno je da prostor bivše osnovne škole u Selinama zadovoljava svim zadanim uvjetima, u skladu sa istim potrebno je donijeti odluku o ustupanju na korištenje poslovnog prostora. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                        O d l u k u

            o ustupanju na korištenje poslovnog prostora Zadarskoj župoaniji na č.z. 4692/1 k.o. Seline. O ustupanju na korištenje sklopit će se poseban ugovor a načelnik se ovlašćuje za potpis ugovora u ime Općine Starigrad. Općina Starigrad se obvezuje rekonstruirati i adaptirati prizemlje zgrade za početak rada Ispostave Zavoda za hitnu medicinu.

 

Ad.18). Odluka o pokretanju postupka javne nabave

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te izvjestio o mogućnosti povlačenja sredstava iz programa EIB III te u skladu sa istim treba donijeti  suglasnost na nacrt odluke o pošetku postupka javne nabave, za nabavku radova na sanaciji dužobalne šetnice i komunalne lučice u Selinama. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       S u g l a s n o s t

            na nacrt Odluke o početku postupka javne nabave, za nabavku radova na sanaciji dužobalne šetnice i komunalne lučice u Selinama. Procjenjena vrijednost nabave iznosi 5.000.000,00 kuna. Postupak se raspisuje u skaldu sa Zakonom o javnoj nabavi, te se ovlašćuje načelnik Općine Starigrad da objavi postupak javne nabave.

 

Ad.19). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić izvješćuje o slijećim zamolbama:

- Milan Poljak - zamolba za odobrenje obročne otplate zemljišta. Općinsko vijeće jednoglasno (10 glasova) donijelo

 O d l u k u

o kojom se odobrava obročna otplata naknade za zemljište.

 

- Breznički Nikola - zamolba za otkup dijela nekretnine zbog legalizacije objekta (srednji put). S obzirom da se nije mogao postignuti dogovor sa susjedom, klub vijećnika HDZ-a predlaže odobrenje kupnje dijela nekretnine, s obzirom da je neće u bitnom promjeniti situaciju na terenu na štetu javnog interesa. Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine oznake br. 3139 k.o. Starigrad zbog legalizacije objekta izgrađenog na č.z. 3135/5 u vlasništvu Nikole Breznički.

Na prijedlog načelnika, Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za) donijelo odluku o raspisivanju natječaja u sličnim situacijama.

 

- Pave Dadić- ponuda Općini Starigrad za prodaju ili zamjenu  za č.z. 3396 i 3397 k.o. Seline (Pisak): za iznos od 4.760.000,00 eura, kupnja po procjeni sudskog vještaka, zamjena za građevinsko zemljište u omjeru 1:6, zamjena za turističko zemljište 1:10 ili zamjena za parcelu broj 3289 k.o. Seline.

Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se odbija ponuda Pave Dadić ali se nudi zamjena u građevinskom području u omjeru 1:1.

 

Sjednica završila sa radom u 10.49 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore