« Povratak

UPU "Šibuljina rt (T3)"

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 061-01/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-11-8
             
Starigrad Paklenica, 29. rujna 2011. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 97. i 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 16/09) Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 16.  sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine,  donosi

ODLUKU
o donošenju urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene

"Šibuljina rt (T3)"

članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene „Šibuljina rt (T3)“ u Tribnju (u daljnjem tekstu: UPU).

Članak 2.

            Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene „Šibuljina rt (T3)“ iznosi 4,61ha, a određeno je Prostornim planom uređenja općine Starigrad. Navedenim planom višeg reda unutar granice obuhvata planira se autokamp (T3)  na površini od 3,00ha i građevinsko područje naselja, izgrađeno, površine 1689 m2.

Članak 3.

            Urbanistički plan uređenja što se donosi ovom Odlukom sastoji se od:

I  Tekstualnog dijela, sadržanog u dvije knjige s naslovom “Urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene „Šibuljina rt (T3)“; Obrazloženje i Odredbe

II Grafičkih prikaza u mjerilu 1: 1000 sadržanih u posebnom elaboratu s nazivima:

LIST 0.      - Snimak postojećeg stanja s granicom obuhvata                       MJ 1:1000
LIST 1.      - Korištenje i namjena površina                                                   MJ 1:1000
 
            LIST 2.      - Integralni prikaz infrastrukture                                                 MJ 1:1000
            LIST 2.a.   - Promet                                                                                      MJ 1:1000
            LIST 2.b.   - Telekomunikacijska mreža                                                        MJ 1:1000
            LIST 2.c.   - Elektroenergetska mreža                                                          MJ 1:1000
            LIST 2.d.   - Vodnogospodarski susutav – vodoopskrba i odvodnja             MJ 1:1000
 
LIST 3.     - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina                            MJ 1:1000
            LIST 4.     - Način i uvjeti gradnje                                                                 MJ 1:1000
 
LIST 5.     - Izvod iz PPU Općine Starigrad

 

III Obvezni prilozi

Elaborat Urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene „Šibuljina rt (T3)“ što ga je 2011. godine izradila tvrtka SINTEZA d.o.o. iz Zadra, ovjeren je pečatom Općinskog vijeća općine Starigrad i potpisom predsjednika Općinskog vijeća općine Starigrad i sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u « Službenom glasniku Zadarske županije ».

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                                         Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore