« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture -2011. Izmjene

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/10-01/2
Urbroj: 2198/09-1-110-2
             
Starigrad Paklenica, 29. rujna 2011. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08. i 36/09.), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročiš. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.16/09) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 16. sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine, d o n o s i 

IZMJENE
PROGRAMA
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Starigrad  i to:

- Izgradnja groblja
- izgradnja i uređenje obalne šetnice Kulina i Pisak
- izgradnja vodovodne mreže
- izgradnja javne rasvjete
- izgradnja tržnice
- izgradnja trga Stjepana Radića
- izrada prostorno planske, urbanističke i projektne dokumentacije
- izrada projektne i natječajne dokumentacije

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

a) Pomoći iz državnog i županijskog proračuna ........................  1.450.000,00 kn
b) Prihodo od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica ...............  1.600.000,00 kn
c) Prihodi od komunalnog doprinosa .........................................     500.000,00 kn
d) Prihodi od poreza i ostali općinski prihodi .............................     780.000,00 kn
c) Prenešena sredstva iz predhod. godina ...............................      200.000,00 kn

Članak 3.

Izgradnja komunalne infrastrukture u 2010. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

1. Izgradnja groblja

-  Nastavak izgradnje Novog groblja Starigrad ........................ 2.200.000,00 kn
-  Mrtvačnica Seline ..................................................................    200.000,00 kn
-  Radovi na groblju D. Punta Tribanj-Kruščica .........................    100.000,00 kn
-  Spomeničko-memor. plato na novog groblju ........................      50.000,00 kn
 
           Ukupno: ....................................................................... 2.550.000,00 kn
 
Izvor: ● Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica .....  1.200.000,00 kn
          ● Pomoći iz državnog i županijskog proračuna .............  1.250.000,00 kn
                      ● Prihodi od poreza i ostali opć. prihodi ........................     100.000,00 kn

 

2. Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina i Pisak

- Šetnica Kulina i Pisak ............................................................    200.000,00 kn

Izvor:  ● Prihodi od prodaje zemljišta .....................................     200.000,00 kn

 

3. Vodovodna mreža

¸          -Izgradnja vodovodne mreže .................................................     200.000,00 kn

Izvor:  ●  Pomoći iz državnog i županijskog proračuna ...........     200.000,00 kn

 

4.  Izgradnja javne rasvjete

- Javna rasvjeta na području Općine Starigrad .......................     100.000,00 kn

Izvor:  ● Komunalni doprinos ..................................................     100.000,00 kn

 

5. Izgradnja tržnice

- izgradnja tržnice ...................................................................     10.000,00 kn

Izvor:  ●  Prihodi od poreza i ostal. Opć prihodi .......................     10.000,00 kn

 

6. Trg Stjepana Radića
                                                                                                            Novi iznos

            - Uređenje trga Stjepana Radića – kamene kućice ... 50.000,00 ...  360.000,00 kn

Izvor:  ● Prihodi od poreza i ostali opć. prihodi ........................     160.000,00 kn
           ●  Prihodi od prodaje zemljišta ......................................     200.000,00 kn

 

7. Prostorno planska, urbanistička i projektna dokumentacija
                                                                                                             Novi iznos
- prostorno planska i projektna dokumentacija ...  300.000,00 kn
- Uvođenje GIS-a .................................................  200.000,00 kn ... 100.000,00 kn

Ukupno: ...................................................  500.000,00 ....... 400.000,00 kn

 Izvor:  ● Komunalni doprinos ...................................................     250.000,00 kn
            ● Prihodi od poreza i ostali opć. prihodi ........................     150.000,00 kn

 

8. Izrada projektne dokumentacije

- projektna dokum. – javni putevi .............................................     70.000,00 kn
- projektna dokum. – groblje Seline ..........................................     70.000,00 kn
- projekt. dokumen. – ŠRC Kruškovac .......................................   100.000,00 kn
- projkt. dokum – zgrada Općine ...............................................     70.000,00 kn
- projektna dokum. – sustav kanal. i pročiš. .............................   300.000,00 kn
- projektna dokum. – Vodovod Starigrad - Tribanj ....................   100.000,00 kn

                        Ukupno: ........................................................................  710.000,00 kn

Izvor:  ●  Prihodi od poreza i ostali opć. prihodi ........................   360.000,00 kn
                       ●  Prenešena sredstva iz predhod. godina ....................   200.000,00 kn
●  Komunalni doprinos ...................................................   150.000,00 kn

           SVEUKUPNO: ............................................................................  4.530.000,00 kn

 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 29. rujna 2011. godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore