« Povratak

Odluka o komunalnom doprinosu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-05/05-01/19
Urbroj: 2198/09-1/1-09- 2
 
Starigrad Paklenica, 29. rujan 2011. godine

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04 i 178/04), te članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni list zadarske županije" br.16/09) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 16. sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Starigrad
 

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuje:
-     područje zona u Općini Starigrad gdje se plaća komunalni doprinos
-     jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za pojedine zone
-     način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
-     opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odrediti djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa
-     izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos pri potpunom ili djelomičnom oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa i ostala pitanja važna za plaćanje komunalnog doprinosa.

 

Članak 2.

 

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje  i korištenje objekata
i uređaja komumalne infrastrukture, i to:
-     javne površine,
-     nerazvrstane ceste,
-     groblja,
-     javnu rasvjetu.

Članak 3.

Općinsko vijeće Općine Starigrad na temelju dokumenata prostornog uređenja i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temalju posebnih propisa, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, a koji obavezno sadrži:
-     opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme
-     iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 4.

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom iz članka 3. ove Odluke.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti  i uređaji komunalne infrastrukture iz članka 3. ove Odluke, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji toga zemljišta.

 

II.  UTVRĐIVANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

U Općini Starigrad, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture utvrđuju se sljedeće zone kao kriteriji za određivanje visine komunalnog doprinosa:

I. Zona

Područje Općine Starigrad, u granicama  građevinskog područja naselja-neizgrađeni dio, prema grafičkom prikazu PPUO Straigrad (Službeni glasnik zadarske županije 16/06), u svim zonama za koje je izrađen i usvojen Urbanistički plan uređenja.

II. Zona

Djelovi mjesta Starigrad-Paklenice, Selina  i Tribnja do čestice zemlje broj 2683 k.o. Tribanj u granicama građevinskog područja naselja-komunalno opremljeni i  izgrađeni dio, smješten s južne starne DC 8, prema grafičkom prikazu PPUO Straigrad (Službeni glasnik zadarske županije 16/06)

III. Zona

Djelovi mjesta Starigrad-Paklenice, Selina i Tribnja do čestice broj 2572/2 k.o. Tribanj, u granicama građevinskog područja naselja- komunalno opremljeni i izgrađeni dio, smješten sa sjeverne starne DC 8, prema grafičkom prikazu PPUO Straigrad (Službeni glasnik zadarske županije 16/06)

IV. Zona

Područje mjesta Tribanj ( od  čestica broj 2683 i 2572/2  k.o. Tribanj do uključujući i  Tribanj- Sv. M.Magdalena), u granica građevinskog područja naselja- komunalno opremljeni i izgrađeni dio, prema grafičkom prikazu PPUO Starigrad (Službeni glasnik zadarske županije 16/06)

V. Zona

Sva područja Općine Starigrad koja nisu obuhvaćena zonama I-IV

Članak 6.

            Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine  ili kad se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno od odredbe stavla 1. ovog članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine, komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama, jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine.

Članak 7.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom:

Kd = V x Jc x Ks x Kn

gdje je:
- V - obujam građevine u m3 ili površina građevine u m2
- Jc – jedinična cijena prema tabeli iz članka 8.
- Ks – koeficijent smanjenja prema članku 9. ove Odluke

Koeficijent namjene  (Kn) iznosi:

-          1,00 za stambene prostore
-          1,50 za ugostiteljski i trgovački prostor, te građevinske objekte u kampu
-          2,00  za objekte sa 4 i više stambenih  jedinica, ili kad isti investitor gradi dva ili više
objekta  sa manje od 4 stambene jedinice u istoj zoni, ili za gradnju kuća u nizu,
-          0,75 za ostale poslovne prostore
-          0,50 za hotele i hostele

Članak 8.

Jedinična cijena (Jc)  komunalnog doprinosa za pojedine zone iznosi:

 
I. Zona
u   kn/m3
II. Zona
u   kn/m3
III. Zona
u   kn/m3
IV. Zona
u   kn/m3
V. Zona
u   kn/m3
 
 
138,00
 
90,00
 
60,00
 
40,00
 
20,00
Od toga za:
 
 
 
 
 
....javne površine
 
46,00
 
30,00
 
20,00
 
15,00
 
7,00
...nerazvrstane ceste
 
46,00
 
30,00
 
20,00
 
15,00
 
7,00
... javnu rasvjetu
 
 
23,00
 
15,00
 
10,00
 
5,00
 
3,50
... groblje
 
 
23,00
 
15,00
 
10,00
 
5,00
 
3,50

Jedinične cijene komunalnog doprinosa  za I. zonu određuje se kao 10% prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj, a taj podatak objavljuje ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo. Za tako utvrđenu jediničnu cijenu u I. zoni Koeficijent namjene  (Kn) u formuli za izračun  visine komunalnog doprinosa  iz Članka 7. Odluke  je 1,00 za sve vrste prostora.

Članak 9.

Koeficijent smanjenja (Kn) za fizičke i pravne osobe računa se po formuli Ks = 1,00 – s, gdje je (s) postotak oslobođenja koji iznosi kako slijedi:

            a) obveznici komunalnog doprinosa – hrvatski branitelji koji na dan podnošenja zahtjeva za komunalni doprinos imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Starigrad i imaju ili su imali prebivalište neprekidno  na području Općine Starigrad najmanje pet godina unazad, te koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske proveli najmanje pet mjeseci: s = 0,005  za svaki navršeni mjesec proveden u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, s tim da postotak oslobođenja iznosi najviše 10 %.

            b)   obveznici komunalnog doprinosa koji na dan podnošenja zahtjeva imaju prijavljeno prebivalište ili sjedište na području Općine Starigrad i imaju ili su imali prebivalište neprekidno na području Općine Starigrad najmanje 10 godina , s = 0,90  (postotak oslobođenja se uzima u obzir zbog dosadašnjeg  ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture);

            Ukupan postotak oslobođenja iz točke a)  i točke  b)  može iznositi najviše 95 %.

Postotak oslobođenja iz stavka 1. ovog članka obračunava se na obujam do 1.000 m3, dok se na obujam preko 1000 m3 postotak oslobođenja ne obračunava.

            Postotak oslobođenja iz stavka 1. ovog članka može se koristiti samo jednom (jednokratno).

c)   obveznici komunalnog doprinosa koji na dan podnošenja zahtjeva imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Starigrad i imaju ili su imali prebivalište neprekidno na području Općine Starigrad najmanje 10 godina, a za izgrađeni objekt traže donošenje rješenja o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne Novine“, broj 90/2011), s = 0,90  (postotak oslobođenja se uzima u obzir zbog dosadašnjeg  ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture) za ukupan obujam objekta.

d) Obvezi  uređenja građevinskog zemljišta u smislu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u   skladu za Zakonom o prostornom planiranju i gradnji (76/07),  koje je Urbanističkim planom određeno za potrebe prometnica, Općina Starigrad pristupit  će kad se za to steknu materijalno-tehnički uvjeti i uz sporazumni dogovor svih  zainteresiranih.

Članak 10.

            Članovi obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog  ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI Domovinskog rata od I. do X. Skupine, oslobođeni su plaćanja komunalnog doprinosa sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04)

Članak 11.

            Za pomoćne građevine u domaćinstvu (garaže, drvarnice, ljetne kuhinje, ostave, kotlovnice i slično), komunalni doprinos obračunava se na isti način kao i za stambene objekte.

            Za gospodarske građevine za potrebe domaćinstva (šupe, tovilišta, staklenici, plastenici i slično) u svrhu obavljanja poljodjelske i stočarske proizvodnje za domaćinstvo ne plaća se komunalni doprinos.

Članak 12.

            Komunalni doprinos plaća se jednokratno ili u obrocima u korist Proračuna Općine Starigrad.

Komunalni doprinos plaća se jednokratno  u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja o komunalnom doprinosu, a obavezno prije izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi, rekonstruirati, dograđivati ili nadograđivati građevina u slučaju da  je iznos komunalnog doprinosa do 30.000,00 kuna.

            Komunalni doprinos čiji je iznos veći od 30.000,00 kuna može se plaćati u obrocima na način da se najmanje 50 % iznosa komunalnog doprinosa plati u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja o komunalnom doprinosu, a obvezno prije izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi, rekonstruirati, dograđivati ili nadograđivati građevina.

            Ostatak komunalnog doprinosa može se plaćati najduže u 12 jednakih mjesečnih obroka koji dospjevaju 15. u mjesecu računajući od idućeg mjeseca od mjeseca u kojem dospjeva prvi obrok.

Članak 13.

            Za obročno plaćanje obveznik komunalnog doprionosa  je dužan pružiti jamstvo naplate (ugovor o založnom pravu s ovršnom klauzulom, bankovno jamstvo, mjenice ili bjanko zadužnicu).

Članak 14.

U slučaju kad je investitor Općina Starigrad ne plaća se komunalni doprinos.

U pojedinačnim slučajevima pri izgradnji javne građevine, kulturne, socijalne, duhovne, odgojne i obrazovne namjene, i u drugim slučajevima od posebnog značenja za Općinu Starigrad, na traženje investitora, Općinsko vijeće može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

            U slučaju da Općinsko vijeće donese odluku iz stavka 2. ovog članka isto je dužno utvrditi i izvor sredstava iz kojih će se namiriti iznos za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 15.

            Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad, po primitku projektne dokumentacije od ovlaštenog tijela državne uprave koja donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili po primitku zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa do strane investitora.

Članak  16.

            Za građevine čija je izgradnja započeta ili je izgrađena bez akta na temelju kojeg se može graditi, komunalni doprinos obračunava se na isti način kao i za građevine čija  izgradnja  još nije započela.

Članak 17.

            Iznimno obveznik komunalnog doprinosa može uz prethodnu suglasnost  Općinskog vijeća i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. stavka 1. ove Odluke (nerazvrstane ceste), te da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa.

            Uvjete, prava i obveze u svezi s izgradnjom objekta i uređaja iz prethodnog stavka obveznik plaćanja i Općina Starigrad utvrđuju pisanim Ugovorom.

Članak 18.

            Obveznik komunalnog doprinosa ima pravo na razmjerni povrat uplaćenog komunalnog doprinosau slučaju da Općina Starigrad ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture  utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 60 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je investitor uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi, nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa odlučuje Općinsko vijeće.

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.

Članak 19.

Ovlašćuje se Općinsko vijeće da po potrebi donosi naputke radi provedbe ove Odluke.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju važiti Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj  10/2005) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“23/09).

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                                      Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore