« Povratak

Općinsko vijeće - 16. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 15. listopada 2015. godine u vijećnici Općine Starigrad s početkom u 09:00 sati.

Predsjednik Jure Tomić 16. sjednicu  sazvao je za 15. listopada 2015. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 15. listopada 2015. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici/ce: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Marko Marasović, Tome Dokoza, Role Dokoza, Marina Vukić, Tomislav Ramić, Zlatko Marasović, Branko Katić, Dragan Bucić i Tomislav Marasović

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenik načelnika Šime Marasović, pročelnik Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić.

Odsutni vijećnici/ce: nema

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 16. sjednicu i utvrdio kvorum, svi vijećnici su prisutni.

Dnevni red stavljen na raspravu i prihvaćen jednoglasno (11 glasova), te je za 16. sjednicu Općinskog vijeća utvrđen slijedeći:

            DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2. Aktualno
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Starigrad za 2014. g.
4. Odluka o uvjetima natječaja za zakup poslovnog prostora (Seline)
5. Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika pomoći učenicima i studentima u Općini  
    Starigrad

6. II. Izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju prijevoza vode

7. Suglasnost na izvještaj o izvršenju Financijskog plana DV „Osmjeh“ za razdoblje 01.01.-
    30.06.2015. g.
8. Prethodna suglasnost na rebalans Financijskog plana za 2015. godinu Dječjeg  vrtića   „Osmjeh“

9. Suglasnost na godišnji plan i program rada DV „Osmjeh“ za pedagošku godinu 2015./2016.

10. Zamolbe

 

Ad.1). Predsjednik Jure Tomić daje zapisnik na primjedbe. Primjedbu dao Zlatko Marasović. Zapisnik prihvaćen jednoglasno.

 

Ad.2). Održan je aktualni sat tijekom kojeg je načelnik Krste Ramić izvijestio o aktualnostima, iznio rezultate turističke sezone, izvijestio o radovima na groblju, sanaciji zgrade u Tribnju. Tijekom aktualnog sata u raspravi su sudjelovali: Role Dokoza, Branko Katić, Tomislav Marasović i Zlatko Marasović. Branko Katić postavio vijećničko pitanje kojim traži podatak o troškovima izgubljenih parnica koje je vodilo poduzeće Argyruntum d.o.o. a radi se o parnicama sa poduzećima: Ivan commerce d.o.o., Tim d.o.o., Kruševo put i Klesarstvo Katuša. Koliki su troškovi koji se odnose na kamate, parnični troškovi i sudski troškovi. Također vezano za već postavljeno vijećničko pitanje moli se nadopuna, koliko je sredstava u izvještajnom razdoblju doznačila općina, te koliko je sredstava doznačila Turistička zajednica u istom razdoblju. Uz vijećničko pitanje moli da mu se dostavi dokument – izjava o osnivanju tvrtke Argyruntum d.o.o. od 28.12.2009..g.(u 9:58 sati Marina Vukić je napustila sjednicu).

 

Ad.3). Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Starigrad za 2014. g.
 (U 10:00 sati Branko Katić napustio sjednicu) Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, (u 10:04 vijećnik Tomislav Ramić napustio sjednicu), je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

Z a k l j u č a k

            prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Starigrad za 2014. godinu od 14. kolovoza 2015. godine, kojeg je na temelju odredbi Zakona o Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“ 80/11) donio Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar.

Zaključak čini sastavni dio Zapisnika.

U raspravi je sudjelovao: Zlatko Marasović.

 

Ad.4). Odluka o uvjetima natječaja za zakup poslovnog prostora (Seline)

(U 10:05 vijećnik Tomislav Ramić se vratio na sjednicu) Načelnik izvješćuje o namjeri raspisivanja natječaja za zakup poslovnog prostora i o pismu namjere Vesele Stanić vl. Obrta AD Seline. S obzirom da se nadstrešnica poslovnog prostora nalazi u vlasništvu bivšeg zakupca, načelnik predlaže da se pričeka sa raspisivanjem natječaja dok se ne regulira pitanje nadstrešnice koja je sastavni dio poslovnog prostora za koje je izdano Rješenje o izvedenom stanju. (U 10:12 Tomislav Marasović je napustio sjednicu). Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/1), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            kojom prihvaća prijedlog načelnika da se do izrade procjene sudskog vještaka o vrijednosti nadstrešnice i dogovora sa bivšim vlasnikom, ne raspisuje natječaj za zakup poslovnog prostora.

U raspravi je sudjelovao: Role Dokoza, Zlatko Marasović.

Ad.5). Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika pomoći učenicima i studentima u Općini  Starigrad

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (8 glasova Za), bez rasprave,  donijelo

P r a v i l n i k

            o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima u Općini Starigrad.

Pravilnik čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.6). II. Izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju prijevoza vode

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

o II. Izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju prijevoza vode.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.7). Suglasnost na izvještaj o izvršenju Financijskog plana DV „Osmjeh“ za razdoblje 01.01.-
 30.06.2015. g.

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno, (8 glasova Za), donijelo

S u g l a s n o s t

            na izvješće o izvršenju Financijskog plana dječjeg vrtića Osmjeh za razdoblje od 01.01.-30.06.2015.g.

Suglasnost čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.8). Prethodna suglasnost na rebalans Financijskog plana za 2015. godinu Dječjeg  vrtića   „Osmjeh“

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

P r e t h o d n u  s u g l a s n o s t

 

            na II. Rebalans Financijskog plana za 2015. godinu Dječjeg vrtića Osmjeh.         

 

AD.9). Suglasnost na godišnji plan i program rada DV „Osmjeh“ za pedagošku godinu 2015./2016.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

S u g l a s n o s t

            na Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2015./2016. dječjeg vrtića Osmjeh.

Ad.10). Zamolbe

Načelnik povodom pristupanja sanaciji Župne kuće u Tribnju, a pa savjetu Državnog ureda za reviziju, za sve radove koje imaju veću nabavnu vrijednost poželjno je ishoditi suglasnost vijeća.  Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

S u g l a s n o s t

            na sanaciju objekta na č.z. 2868/3 k.o. Tribanj, čiji je investitor Općina Starigrad.

 

- Karate klub Velebit: zamolba za odobrenje poslovnog prostora.

Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se Karate Klubu odobrava korištenje prostora za održavanje treninga.

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

S u g l a s n o s t

 

- Stjepan Zlodi: zamolba za smanjenje iznosa komunalnog doprinosa.

Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba Stjepana Zlodi za umanjenje komunalnog doprinosa, odnosno primjenu članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu u postupku legalizacije nekretnine, na temelju priloženih dokaza o ostvarenju uvjeta za umanjenje komunalnog doprinosa.

 

- Juraj i Kata Stepanić: zamolba za smanjenje iznosa komunalnog doprinosa.

Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba Stjepana Jurja i Kate Stepanić za umanjenje komunalnog doprinosa, odnosno primjenu članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu u postupku legalizacije nekretnine, na temelju priloženih dokaza o ostvarenju uvjeta za umanjenje komunalnog doprinosa.

 

- Drago Kruneš: zamolba za smanjenje iznosa komunalnog doprinosa

Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba Drage Kruneš za umanjenje komunalnog doprinosa, odnosno primjenu članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu u postupku legalizacije nekretnine, na temelju priloženih dokaza o ostvarenju uvjeta za umanjenje komunalnog doprinosa.

 

- Josipa Hodžić: zamolba za preinaku iz neizgrađenog građevinskog područja u komunalno opremljenu parcelu č.z. 3835/2, 3838/3, 3835/4, 3835/5, 3835/6, 3835/7 k.o. Seline,

Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

Z a k l j u č a k

            granice građevinskih područja naselja, kao i ostale odredbe prostornog plana donose se, odnosno mijenjaju kroz postupak izmjena i dopuna Prostornog plana. Slijedom navedenog, kada se steknu pretpostavke za izmjene i dopune Prostornog plana Općine Starigrad, Josipa Hodžić može tijekom tog postupka podnijeti zahtjev koji će se tad moći razmatrati.

 

- Marija Juzbašić: zamolba za odobrenje kupnje č.z. 2779/44 k.o. Starigrad.

Općinsko vijeće je u skladu izvještajem o  stanju na terenu, jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o prodaji č.z. 2779/44 k.o. Starigrad, umanjenoj za 5m² koji su odobreni odlukom o prodaji KLASA: 944-01/14-01/12, te za dio u površini od cca 16 m² koji čini sastavni dio pristupnog puta za susjedne objekte. Postupak prodaje bit će proveden u skladu sa  procjenom sudskog vještaka i raspisanim natječajem.

 

- Andrija Babac: zamolba za odobrenje otkupa dijela č.z. 3299/1 k.č. Tribanj.

Općinsko vijeće je u skladu izvještajem o  stanju na terenu, jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o prodaji dijela k.č. 3299/1 k.o. Tribanj, na način kako je to predloženo u varijanti B, uz proširenje na 3 m. O prijedlogu je stranka upoznata te je suglasna s istim. Postupak prodaje bit će proveden u skladu sa  procjenom sudskog vještaka i raspisanim natječajem.

 

- Odvjetničko društvo Mađarić i Lui u ime Josipa Trošelj, Kupovine 8, Tribanj: ponuda za kupnju dijela k.č. 2310/1 zbog proširenja nekretnine.

Općinsko vijeće je u skladu izvještajem o  stanju na terenu, jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o prodaji dijela k.č. 2310/1, umanjenom za dio koji se koristi za prolaz. O prijedlogu je stranka upoznata i suglasna s istim, te će se prodaji pristupiti po izvršenoj procjeni sudskog vještaka i raspisanom natječaju.

 

-Ivan Gazić, Put Ljubotića 17, Tribanj: zamolba za otkup dijela k.č. 2236/1 k.o. Tribanj.

Općinsko vijeće je u skladu izvještajem o  stanju na terenu, jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o prodaji dijela k.č. 2236/1 k.o. Tribanj, uz pomicanje ruba uz L 63025 na 1,5 m i promjene sjeverozapadnog ruba zbog mogućnosti proširenja ceste. O prijedlogu je stranka upoznata i suglasna s istim, te će se prodaji pristupiti po izvršenoj procjeni sudskog vještaka i raspisanom natječaju.

 

- Ljiljana i Jadranko Šestan: zamolba za otkup č.z. 4615/2 k.o. Starigrad, površine 31 m², koja se koristi kao prilazni put i ograđena je zajedno sa č.z. 3081/2 koja je privatno vlasništvo.

Općinsko vijeće je u skladu izvještajem o  stanju na terenu, jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o prodaji k.č. 4615/2 k.o. Starigrad po izvršenoj procjeni sudskog vještaka i raspisanom natječaju.

 

- Petar Malnar, Glavičice 15 A, Starigrad Paklenica: zamolba za odobrenje kupnje dijela k.č. 3166/7 cca 20 m².

Općinsko vijeće je u skladu izvještajem o  stanju na terenu, jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o prodaji dijela k.č. 3166/7 k.o. Starigrad. Prodaja će se izvršiti po procjeni sudskog vještaka i temeljem raspisanog javnog natječaja.

 

- Krajtner Bernarda: zamolba za zamjenu zemljišta dio z.č. 3828/16 površine 120 m² s južne strane parcele za dio č.z. 3828/5 površine 120 m² sa sjeverne strane parcele, zbog izgradnje puta.

Općinsko vijeće je u skladu izvještajem o  stanju na terenu, jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o zamjeni dijela k.č. 3828/16 u vlasništvu Općine Starigad, koji je predviđen za izgradnju puta, za k.č. 3828/5 k.o. Seline, u vlasništvu Bernarde Krajtner na kojem je stvarno izgrađen put.

 

- Mara Begić: zamolba za otkup dijela k.č. 2597 k.o. Starigrad za izgradnju septičke jame uz objekt izgrađen na k.ć. 2546 k.o. Starigrad.

Općinsko vijeće je u skladu izvještajem o  stanju na terenu, jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odbija zamolba za otkup dijela k.č. 2597 k.o. Starigrad. Navedena površina koristi se kao pristupni put do susjednih parcela.

 

- Jure Katalinić: molba za otkup u skladu sa čl. 176. stavkom 3. Zakona o prostornom uređenju te parcelacijskim elaboratom nekretnine oznake č.z. 276284 površine 190 m², 2762/5 površine 200 m² i 2763/3 površine 73 m² k.o. Starigrad, te mogućnosti obročne otplate na rok od 3 godine. (Role Dokoza napušta sjednicu u 10.30 sati).

Općinsko vijeće je u skladu preporukom ovlaštenog odvjetničkog društva, jednoglasno (7 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o prihvaćanju zamolbe Jure Katalinić, uz primjenu članka 176. Zakona o prostornom uređenju, koji propisuje da je Jedinica lokalne samouprave dužna na zahtjev vlasnika zemljišta, odnosno građevine po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja zemljište koje čini građevnu česticu zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju. S obzirom na stanje na terenu u ugovoru će se navesti da se nekretnina prodaje u stvarnom i pravnom stanju kakvo se nalazi te da je kupac upoznat sa stanjem na terenu i uzurpacijom te da prihvaća sve posljedice koje iz tog proizlaze, odnosno isključuje se odgovornost općine zbog stanja nekretnine.

 

 

Sjednica je završila sa radom u 10.31 sati.

Zapisnik sačinila                                                                                Predsjednik OV

Marija Jukić                                                                 Jure Tomić, dipl.oec.

 

   Tonski zapis sjednice

 

 

^ Gore