« Povratak

Dječji vrtić "Osmjeh" - Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2015./2016. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 601-01/15-01/05
Urbroj: 2198/09-1-15-3
             
Starigrad Paklenica, 15. listopada 2015. godine
 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 16. sjednici održanoj 15. listopada 2015. godine daje

 

SUGLASNOST
na Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2015./2016.
Dječjeg vrtića "Osmjeh" Starigrad Paklenica

Članak 1.

            Daje se suglasnost na Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2015./2016. Dječjeg vrtića «Osmjeh» Starigrad Paklenica.

Članak 2.

            Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore