« Povratak

Dječji vrtić "Osmjeh" - Financijski plan - 2015. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 402-02/14-01/01
Urbroj: 2198/09-1-15-7
             
Starigrad Paklenica, 15. listopada 2015. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 16. sjednici održanoj 15. listopada 2015. godine daje 

SUGLASNOST
na izvješće o izvršenju Financijskog plana
Dječjeg vrtića "Osmjeh" za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godinu

Članak 1.

            Daje se suglasnost na izvješće o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića "Osmjeh" za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2015. godine.

Članak 2.

            Ova suglasnost stupa na snagu 8 dana od dana objave u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore