« Povratak

Pravilnik o stipendiranju i potporama učenicima i studentima

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 604-01/15-01/01
Urbroj: 2198/09-1-15-1
 
Starigrad Paklenica, 15. listopada 2015. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 16. sjednici održanoj 15. listopada 2015. godine donosi:

PRAVILNIK
o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore
učenicima i studentima u Općini Starigrad

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija i drugih oblika potpore učenicima i studentima na području Općine Starigrad.

Stipendije i drugi oblici potpore dodjeljuju se s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz školovanje i studiranje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju stipendista i stipendistica uspješno stjecanje srednjoškolskog i akademskog obrazovanja, a u korist razvoja Općine Starigrad.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Općina Starigrad odobravat će stipendije i druge oblike potpore za izobrazbu učenika srednjih škola i studenata.

Naziv stipendije je Stipendija Općine Starigrad (u daljnjem tekstu: Stipendija).

Sredstva za ovu namjenu osiguravaju se u proračunu Općine Starigrad.

Članak 3.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji nisu ostvarili pravo na apsolventski staž:

·     Ako su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Općine Starigrad

·     Ako imaju status redovnog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.

Članak 4.

Pravo na druge oblike potpore (jednokratne novčane pomoći, nagrade, priznanja i slično) mogu ostvariti učenici i studenti za izuzetan uspjeh tijekom školovanja i sudjelovanja i pobjede na znanstvenim, umjetničkim i sportskim natjecanjima.

Pravo na druge oblike potpore mogu ostvariti i učenici, odnosno studenti koji pored uspjeha u školovanju žive u posebno teškim materijalnim okolnostima.

Članak 5.

Stipendija se odobrava za jednu godinu školovanja, odnosno studija, a primljeni iznos se vraća samo u slučajevima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Učenici ostvaruju pravo na nastavak primanja Stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka, u okviru programa za koji su stipendirani, ako školsku godinu završe najmanje prosječnom ocjenom 4.50.

Studenti preddiplomskih i diplomskih studija ostvaruj pravo na nastavak primanja Stipendije bez ponavljanja natječajnog postupaka, u okviru programa za koji su stipendirani, ako upišu redovnu godinu studija, bez ponavljanja.

Studenti koji nakon završetka preddiplomskog studija u istoj godini upišu diplomski studij ostvaruju pravo na nastavak primanja Stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka.

Članak 6.

Broj stipendija koji će se dodijeliti u određenoj godini za izobrazbu na određenom stupnju školovanja, kao i pojedinačni iznos stipendije određuje Načelnik Općine Starigrad na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendije i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima (u nastavku Povjerenstvo), a sukladno financijskim mogućnostima Općine Starigrad u toj godini.

Od sredstava namijenjenih za studentske stipendije, najmanje 30% odobrit će se za studente drugih i viših godina studija.

Načelnik Općine Starigrad može iznimno, na prijedlog Povjerenstva, odobravati stipendiranje učenika.

 

II. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE

Članak 7.

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu Stipendija su:

·         Opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja prema programu školovanja
·         Sudjelovanje na natjecanjima
·         Objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi
·         Osvojene nagrade
·         Upis na neku od umjetničkih akademija
·         Socijalno-materijalno stanje

Naznačeni kriteriji primjenjuju se za postignuća u prethodnoj godini školovanja.

Za studente prve godine primjenjuje se opći uspjeh i postignuća po navedenim kriterijima u završnoj godini srednjoškolskog obrazovanja.

Članak 8.

1.OPĆI USPJEH

Za učenike i studente prve godine:

4,00 - 4,49      40 bodova
4,50 - 4,89      50 bodova
4,90 - 5,00      55 bodova

*Studentima prve godine koji su sve razrede srednje škole završili odličnim uspjehom dodaje se 5 bodova.

Za studente starijih godina:

3,00 - 3,49      30 bodova
3,50 - 3,99      40 bodova
4,00 - 4,49      50 bodova
4,50 - 4,79      60 bodova
4,80 - 5,00      70 bodova

2.SUDJELOVANJE NA NATJECANJIMA

Županijsko natjecanje

1.mjesto            20 bodova
2.mjesto            15 bodova
3. mjesto           10  bodova
Sudjelovanje       5 bodova

Državno natjecanje:

1.mjesto            25 bodova
2.mjesto            15 bodova
3. mjesto           10  bodova
Sudjelovanje       5 bodova

Međunarodno natjecanje:

1.mjesto            25 bodova
2.mjesto            20 bodova
3. mjesto           15  bodova
Sudjelovanje     10 bodova

*Sudjelovanje na natjecanjima boduje se ako su natjecanja verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili relevantnih međunarodnih institucija. Za samo sudjelovanje na takvom natjecanju (bez osvojena prva tri mjesta) bodove dobivaju samo kandidati koji su se plasirali do 15. mjesta.

3.OBJAVLJENI RADOVA ILI PRIZNATI PATENTI/IZUMI

U zemlji:              20 bodova
U inozemstvu:     25 bodova

*Objavljenim radovima koji će se bodovati smatraju se oni članci koji su objavljeni u relevantnim stručnim izdanjima za pojedino znanstveno područje i oni koji imaju stručnu recenziju.

4.OSVOJENE NAGRADE

Nagrada sveučilišta:     30 bodova
Nagrada fakulteta:       20  bodova

5.SOCIJALNO MATERIJALNO STANJE:

Kandidati invalidi preko 80%:                                                                    30 bodova
Bez oba roditelja:                                                                                      25 bodova
Dijete poginulog roditelja:                                                                         25 bodova
Roditelj ili staratelj koji prima pomoć za uzdržavanje:                               25 bodova
Bez jednog roditelja:                                                                                 15 bodova
Roditelj invalid 80% ili više:                                                                       15 bodova
Za svakog brata/sestru učenika/studenta izvan mjesta prebivališta:       10 bodova
Za svakog brata/sestru učenika/studenta u mjestu prebivališta:               5 bodova

*Postignuti bodovi po osnovu socijalno-materijalnog stanja ne zbrajaju se već kandidat  za svakih 25  bodova dobiva 10 bodova u ukupnom zbroju.

6.UPIS NA NEKU OD UMJETNIČKIH AKADEMIJA

Studentima umjetničkih akademija ukupnom zbroju dodaje se 5 bodova.

Članak 9.

Nakon obavljenog bodovanja po pojedinim kriterijima iz članka 8. ovog Pravilnika, sastavlja se bodovna lista na koju se, temeljem ukupnog broja bodova sakupljenih po svim kriterijima, redom od najvećeg prema najmanjem, upisuju pojedini kandidati i tako se dobiva lista prvenstva.

Ukoliko na listi iz stavka 1. ovog članka dvojica ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost se daje onome koji je ostvario veći broj bodova po osnovi socijalno-materijalnog stanja. Ukoliko i tada budu imali jednak broj bodova prednost će se dati kandidatu slabijeg socijalnog statusa (utvrđen prema dodatnim socijalnim kriterijima).

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 10.

Postupak dodjele stipendija i drugih oblika potpore provodi se u pravilu početkom nove školske godine, ali može se provoditi i tijekom školske godine.

Članak 11.

Postupak i sve poslove u svezi s dodjelom stipendija i drugih oblika potpore provodi Povjerenstvo, koje imenuje Načelnik Općine Starigrad i koje se sastoji od predsjednika i dva člana. Povjerenstvo odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova, a odluke su valjane kada sjednici nadzoči natpolovična većina članova Povjerenstva. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

Članak 12.

Temeljem odredbi iz članka 7. i 8. ovog Pravilnika, Povjerenstvo raspisuje javni natječaj za dodjelu stipendija, čime započinje postupak dodjele. Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na internet stranici i Oglasnoj ploči Općine Starigrad, a može se objaviti i na druge načine o čemu odlučuje Povjerenstvo prigodom raspisivanja.

Članak 13.

Natječaj za dodjelu Stipendije sadrži:

 • broj stipendija, posebice za učenike, a posebice za studente, kao i visinu Stipendije,
 • rok u kojem se podnose prijave na natječaj i dokumentaciju koju treba priložiti,
• kriterije na temelju kojih će se obaviti odabir između prijavljenih kandidata,
• ostalo, ukoliko tako odredi Povjerenstvo i Načelnik Općine Starigrad.

Članak 14.

Ukoliko se u natječaju, iz objektivnih razloga , ne odredi iznos stipendije, naznačit će se da će Načelnik Općine Starigrad odluku o visini Stipendije donijeti naknadno ovisno o financijskim mogućnostima za tu godinu.

Članak 15.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava, pristupa se razmatranju pristiglih prijava i njima priložene dokumentacije.

Ukoliko se utvrdi da je neka prijava nepotpuna ili sadrži dokumentaciju koja nije valjana, pozvat će se podnositelja da je dopuni i ispravi u roku koji ne može biti dulji od 3 dana od dana prijema poziva za dopunu, odnosno ispravak. Ukoliko se utvrdi da je prijava nepravovremena ili ukoliko se podnositelj ne odazove u roku određenom za dopunu ili ispravak nepotpune ili nevaljale isprave prijava će biti odbačena.

Pravovremene i potpune prijave boduju se primjenom kriterija utvrđenih ovim Pravilnikom.

Članak 16.

Po završenom bodovanju sastavlja se bodovna lista prvenstva sukladno odrednicama članka 8. i 9. ovoga Pravilnika.

Bodovna lista iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se posebno za učenike, studente prve godine i studente viših godina studija. Bodovna lista objavljuje se na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Starigrad.

Učenici i studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od osam dana od dana objave liste na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Starigrad. O prigovoru rješava Načelnik Općine Starigrad. Poslije rješavanja prigovora formira se konačna lista, a svi kandidati s kojima treba sklopiti ugovor o stipendiranju pozivaju se na potpis ugovora.

IV. UGOVOR O STIPENDIRANJU

Članak 17.

Ugovor o stipendiranju posebice sadrži:

• ugovorne strane i njihove zastupnike te adresu,
• naziv i mjesto obrazovne ustanove,
• naziv zvanja ili zanimanja za koje se obrazuje učenik ili student,
• visinu Stipendije,
• način kontrole korištenja Stipendije,
• naknade i troškovi po odobrenoj Stipendiji,
• uvjeti za oslobađanje i olakšice od obveze vraćanja,
• način i vrijeme povrata Stipendije,
• odustajanje od korištenja Stipendije i otkaz ugovora,
• način osiguranja obveze prema Općini,
• način rješavanja međusobnih prava, obveza i spornih slučajeva,
• mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpise ugovornih strana odnosno njihovih zastupnika kao i druge uobičajene sastojke i uglavke.

Za ono što ne bude posebno određeno ugovorom o stipendiranju, stavit će se naznaka u samom ugovoru da je određeno ovim Pravilnikom.

Članak 18.

Ugovor o stipendiranju zaključuje se u dva jednako valjana primjerka, a ugovor u ime Općine potpisuje načelnik. Ugovor s druge strane potpisuje korisnik (učenik ili student), a ako je maloljetan u njegovo ime ugovor potpisuje roditelj ili staratelj uz supotpis maloljetnog učenika.

Članak 19.

Stipendije se isplaćuju do 10. u mjesecu za prethodni mjesec i to preko IBAN računa korištenjem usluga banke. Učenicima i studentima, tijekom školske godine, isplata teče od 01. listopada do 31. srpnja.

Studentima završne godine isplata teče u istom periodu, ako im program traje parni broj semestara, a ako im program traje neparni broj semestara isplata im teče do 28. veljače.

Članak 20.

Ugovoreni iznos Stipendije može se tijekom školovanja povećavati i smanjivati ovisno o kretanju cijena i troškova života i financijskim mogućnostima Općine. Kako bi bile pravovaljane sve promjene ugovornog odnosa moraju biti sastavljene u pisanoj formi u vidu aneksa temeljnom ugovoru. O promjenama ugovornog odnosa odlučuje Načelnik Općine Starigrad na prijedlog Povjerenstva.

Članak 21.

Učenik odnosno student dužan je nastavnu godinu za koju se stipendira završiti u roku. Ukoliko učenik, odnosno student nastavnu godinu ne završi, a za to nema naročito opravdan razlog (bolest u dužem trajanju, smrt najbližeg člana obitelji i sl.) dužan je izvršiti povrat primljenih sredstava za tu nastavnu godinu u cijelosti i odjednom.

Na pismenu zamolbu može mu se omogućiti da primljeni iznos vrati u jednakom broju rata kako je i primio, a najviše u dvostrukom broju rata. O uvažavanju razloga za nezavršetak nastavne godine odlučuje Načelnik Općine Starigrad na prijedlog Povjerenstva.

Članak 22.

Pravo na nastavak isplate Stipendije, pod uvjetima iz članka 5. stavak 2. ovoga Pravilnika stječe se predajom potvrde o upisu u sljedeću nastavnu/studijsku godinu, i to:

• Učenici do 31. kolovoza,
• Studenti do 31. listopada

Korisnici stipendije dužni su uz potvrdu dostaviti i ovjereni prijepis ocjena.

Članak 23.

Učenik ili student korisnik Stipendije dužan je o svakoj promjeni svoje adrese i prebivališta izvijestiti Općinu, Jedinstveni upravni odjel, u roku od 15 dana od promjene adrese, odnosno prebivališta.

Promjene prebivališta, izvan Općine Starigrad, uvjetuje gubitak prava na daljnju isplatu Stipendije, s korisnikom Stipendije raskida se ugovor, a povrat sredstava regulira se kako je naznačeno člankom 21. i 27. ovoga Pravilnika.

Članak 24.

Ukoliko učenik odnosno student prekrši bilo koju od obveza preuzetih ugovorom o stipendiranju, Općina Starigrad ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju, a primljeni iznos dospijeva na povrat u cijelosti kako je regulirano člankom 21. i 27. ovog Pravilnika.

S korisnikom Stipendije jednostrano će se raskinuti ugovor i u sljedećim slučajevima:

• Ako ostvari pravo i koristi stipendiju ili kredit nekog drugog subjekta,

• Ako ustanovi da je korisnik Stipendije dao netočan podatak ili dokumente u postupku zaključivanja ugovora,

• Ako korisnik Stipendije bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo.

Članak 25.

Ugovor s korisnikom Stipendije može se raskinuti i na njegov osobni zahtjev, a tada se u pogledu povrata sredstava primjenjuju odredbe iz članka 21. i 27. ovoga Pravilnika.

Članak 26.

U slučaju trajne nesposobnosti za rad ili smrti učenika, odnosno studenta, Načelnik Općine Starigrad će na prijedlog Povjerenstva donijeti odluku o otpisu primljenih sredstava, ukoliko bi, prema odredbama ovog Pravilnika, bio dužan vratiti primljeni iznos.

Članak 27.

Primljeni iznos počinje se otplaćivati u roku od tri mjeseca od kada su nastupile okolnosti za povrat, a prema posebnom Rješenju o obvezi i provedbi povrata Stipendije.

Za slučajeve kašnjenja plaćanja dospjelog obroka primjenjuje se zakonska zatezna kamata. U slučaju zakašnjenja s otplatom najmanje tri mjesečna obroka, Općina može cjelokupan primljeni iznos jednostrano proglasiti dospjelim te pokrenuti postupak prisilne naplate duga.

Prilikom potpisivana ugovora o stipendiranju korisnici Stipendije dužni su, kao sredstvo osiguranja predati zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na nominalni iznos do 10.000,00 kn.

Članak 28.

Učenici će se u potpunosti osloboditi obveze povrata primljenog Iznosa Stipendije, ako školsku godinu za koju su stipendirani završe prosječnom ocjenom 4,50 – 5,00, a u 50%-tnom iznosu, ako školsku godinu završe prosječnom ocjenom 4,00 – 4,49.

Studenti završne godine studija u potpunosti će se osloboditi obveze povrata primljenog iznosa Stipendije za završnu godinu studija, ako studij završe tijekom apsolventskog staža, no za vrijeme trajanja apsolventskog staža ne ostvaruju pravo na stipendiju.

Učenici koji školsku godinu završe prosječnom ocjenom manjom od 4.00 primljeni iznos za tu školsku godini dužni su vratiti u cijelosti, kako je regulirano člankom 21. i 27. ovog Pravilnika.

Studenti koji studij ne završe tijekom apsolventskog staža primljeni iznos stipendije za završnu godinu studija dužni su vratiti u cijelosti, kako je regulirano člankom 21. i 27. ovog Pravilnika.

Članak 29.

Učenici, odnosno studenti završne godine dužni su se javiti Općini, Jedinstvenom upravnom odjelu , u roku od 30 dana nakon završetka školovanja radi reguliranja povrata, odnosno oslobađanja od povrata primljenog iznosa u završnoj godini školovanja.

Za djelomično ili potpuno oslobađanje od obveze povrata primljenih sredstava podnosi se:

• pismena zamolba
• ovjereni presliku svjedodžbe o završnom ispitu, odnosno diplome i
• prijepis ocjena

Ukoliko korisnik stipendije ne podnese zahtjev u roku od 30 dana nakon završetka školovanja gubi pravo na olakšice i dužan je vratiti primljeni iznos kako je regulirano člankom 21. i 27. ovoga Pravilnika.

Članak 30.

Pravo na druge oblike potpore iz članka 2. i 4. ovoga Pravilnika, učenici i studenti mogu ostvariti na prijedlog obrazovne ustanove u kojoj se školuju ili na vlastitu zamolbu.

Prijedlogu/zamolbi se prilaže svjedodžba o postignutim rezultatima na jednom ili više područja obrazovanja, sudjelovanju ili pobjedama na znanstvenim, umjetničkim, športskim i drugim natjecanjima.

Pravo na druge oblike potpore mogu ostvariti učenici, odnosno studenti koji ostvaruju dobar uspjeh u školi, a dolaze iz naročito socijalno ugroženih obitelji.

Mišljenje o prijedlozima iz stavka 1. i 2. ovog članka daje Povjerenstvo i prosljeđuje ga Načelniku Općine Starigrad koji donosi konačan zaključak.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Sve stručne, administrativno-tehničke i druge poslove oko objave natječaja, prikupljanja prijava, odabira kandidata, pripreme ugovora, isplate stipendija, odobravanja drugih oblika potpore, praćenja uspjeha u školovanju, reguliranja vraćanja primljenih iznosa i slično obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

Članak 33.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju i odobravanjima drugih oblika potpore učenicima i studentima u Općini Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije br. 6/06).

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore