« Povratak

Općinsko vijeće - 10. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 31. srpnja 2014. godine u prostorijama Dječjeg vrtića "Osmjeh" u Starigradu s početkom u 09:00 sati.

Predsjednik Jure Tomić 10. sjednicu  sazvao je za 31. srpnja 2014. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 31. srpnja 2014. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici/ce: predsjednik Jure Tomić, Zlatko Marasović, Tome Ramić, Ante Jukić, Marina Vukić, Marko Marasović, Tome Dokoza, Role Dokoza i Branko Katić

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenik načelnika Šime Marasović, pročelnik Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić

Odsutni vijećnici/ce: Dragan Bucić (naknadno stigao u 9.12 sati) i Tomislav Marasović

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 10. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je devet vijećnika od ukupno jedanaest, odsutni su Dragan Bucić i Tomislav Marasović.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red. Predsjednik daje prijedlog Dnevnog reda na raspravu. Dnevni prihvaćen jednoglasno (8 glasova Za - tijekom glasovanja Marina Vukić zbog telefonskog razgovora izišla iz prostorije), te je utvrđen dnevni red kako slijedi.

  DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2. Aktualno

3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje 01.01.- 30.06.2014. godine

4. Polugodišnje izvješće načelnika Općine Starigrad

5. Suglasnost na godišnje izvješće DV „Osmjeh“ za pedagošku godinu 2013./2014.

6. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Starigrad

7. Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od

    požara

8. Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

    od katastrofa i velikih nesreća – usklađenje 1

9. Odluka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite

10. Odluka o uspostavljanju zajedničkog reciklažnog dvorišta

11. Zamolbe

 

 

Ad.1). Predsjednik Jure Tomić daje zapisnik na primjedbe. Primjedbu dao: Zlatko Marasović. Zapisnik dan na glasovanje i jednoglasno prihvaćen. (9 glasova Za).

 

Ad. 2). Održan je aktualni sat tijekom kojeg je načelnik Krste Ramić izvijestio o aktualnim pitanjima. Tijekom aktualnog sata u raspravi su sudjelovali: Role Dokoza, Branko Katić, Tome Dokoza i Zlatko Marasović. Branko Katić postavio vijećničko pitanje o mogućem sukobu interesa načelnika Krste Ramića koji je prenio upravljačka prava u firmi Fliper d.o.o. na vlasnika knjigovodstvenog servisa koji ujedno vrši knjigovodstvene usluge komunalnom poduzeću u vlasništvu općine.  O mogućem sukobu interesa tražit će se mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te će se o tome izvijestiti u skladu sa Poslovnikom.

Utvrđuje se da je tijekom aktualnog sata stigao vijećnik Dragan Bucić a sjednicu je napustila Marina Vukić pa je broj prisutnih na sjednici 9 vijećnika/ca.

 

 

Ad.3). Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje 01.01.- 30.06.2014. godine

Na temelju članka 108. do 113. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje od 01.01.–30.06.2014. godine.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.4). Polugodišnje izvješće načelnika Općine Starigrad

Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Starigrad za razdoblje od 01. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. godine

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

U raspravi je sudjelovao: Role Dokoza

 

Ad.5). Suglasnost na godišnje izvješće DV „Osmjeh“ za pedagošku godinu 2013./2014.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

S u g l a s n o s t

            na godišnje izvješće za pedagošku godinu 2013./2014. Dječjeg vrtića  «Osmjeh» Starigrad Paklenica.

Suglasnost čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6). Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Starigrad

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13-pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 04/13 i 09/13), Odluke o javnim priznanjima Općine Starigrad od 04. svibnja 1995. godine, Općinsko vijeće Općine Starigrad, je većinom glasova (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o dodjeli javnih priznanja  Općine Starigrad i to:

 

            1). Grb Općine Starigrad dodjeljuje se:

                        - Milivoju Maričić, dipl. ing.

 

            2). Nagrada Općine Starigrad dodjeljuje se:

                        - Milki Trošelj

                        - dr.sc. Dajana Milovac

 

            3). Zahvalnice zaslužnim pravnim i fizičkim osobama:

                        - Hotel Vicko commerce i direktor Zoran Katić

                        - Mirko Bušljeta

                        - Sandro Florit

                        - Ulrich Wirsing

                        - Siegfried Baumann

                        - Starigrad Paklenica Film Festival

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

U raspravi su sudjelovali: Zlatko Marasović i Jure Tomić.

 

 

Ad.7). Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara

 

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

U raspravi je sudjelovao: Zlatko Marasović.

 

 

Ad.8) Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća – usklađenje 1

 

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća – usklađenje 1.

 

Odluka čini sastavini dio Zapisnika.

 

 

Ad.9). Odluka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite

 

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.10). Odluka o  uspostavljanju zajedničkog reciklažnog dvorišta

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), i  članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je većinom glasova (8 glasova Za, 1 Protiv), donijelo

 

O d l u k u

            o uspostavljanju zajedničkog reciklažnog dvorišta.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

U raspravi je sudjelovao: Zlatko Marasović

 

 

Ad.11). Zamolbe

 

- Tome Dokoza: zamolba za omogućavanje neograničenim raspolaganjem imovinom potpisivanjem izjave o priznavanju vlasništva na k.č. 409/1 k.o. Starigrad.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad  jednoglasno (9 glasova Za), daje

 

S u g l a s n o s t

            Općinskom načelniku za potpisivanje Izjave.

 

Suglasnost čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

- Inicijativni odbor Grupe građana: zamolba za korištenje i uređenje dijela k.č. 2830 k.o. Tribanj na Kozjači.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            Kojom se odobrava korištenje i uređenje parkinga na dijelu k.č. 2830 k.o. Tribanj, bez prava vlasništva.

 

 

- Mato Tomašević: zamolba za uvrštenje u građevinsku zonu č.z. 3170/4, 3173/3 i 3172/1 k.o. Starigrad.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se obavještava Mato Tomašević da nakon objave odluke o pristupanju izmjenama i dopunama prostornog plana podnese zahtjev za provođenje izmjena na način kako je zatražio u svojim zamolbama. 

 

 

- Ante Koić: Zahtjev za bezteretno  korištenje nekretnine č.z. 409/1 k.o. Starigrad za ispašu stoke. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odobrava bezteretno korištenje č.z. 409/1 k.o. Starigrad za ispašu stoke.

 

 

- Branko Jakšić: zamolba za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odbija zahtjev Branka Jakšića te se upućuje na primjenu Odluke o komunalnom doprinosu.

 

 

 

Sjednica je završila radom u 11.32 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

 

   Tonski zapis sjednice

 

 

^ Gore