« Povratak

Sustav zaštite i spašavanja

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 810-03/14-01/02
Urbroj: 2198/09-1-14-6             
 
Starigrad Paklenica, 31. srpnja 2014. godine

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2014. godine,  d o n o s i

ODLUKU
o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite

Članak 1.

Prihvaća se Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za Općinu Starigrad.

Članak 2.

            Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore