« Povratak

Zaštita od požara

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 214-01/14-01/02
Urbroj: 2198/09-1-14-5
             
Starigrad Paklenica, 31. srpnja 2014. godine
 
 

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2014. godine, d o n o s i

 

ODLUKU
o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
i Plana zaštite od požara

Članak 1.

Prihvaća se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Općine  Starigrad.

Članak 2.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara po mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova RH, Policijske uprave Zadarske, izrađeni su sukladno odredbama Pravilnika o izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ br. 35/94, 110/05 i 28/10) i Pravilnika o sadržaju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija („Narodne novine“ br. 35/94 i 55/94).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore