« Povratak

Gospodarenje otpadom

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 351-01/14-01/03
Urbroj: 2198/09-1-14-1
             
Starigrad Paklenica, 31. srpnja 2014. godine
 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), i  članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2014. godine, d o n o s i

 

ODLUKU
o uspoatavljanju zajedničkog reciklažnog dvorišta

Članak 1.

Sukladno propisanim obvezama u člancima 28. i 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13), Općina Starigrad pristupa organiziranom zajedničkom prikupljanju problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kroz uspostavljanje zajedničkog reciklažnog dvorišta na području Općine Jasenice, na lokaciji koja će se odrediti Prostornim planom Općine Jasenice.

Članak 2.

O uspostavi zajedničkog reciklažnog dvorišta i obvezama koje proizlaze iz istog zaključit će se sporazum između Općine Starigrad i Općine Jasenice.

Članak 3.

Za potpisivanje sporazuma ovlašćuje se Općinski načelnik.

Članak 4.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore