« Povratak

Općinsko vijeće - 7. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 20. veljače 2014. godine u vijećnici Općine Starigrad s početkom u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 7. sjednicu  sazvao je za 20. veljače 2014. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 20. veljače 2014. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Tome Dokoza, Role Dokoza, Tomislav Ramić, Marko Marasović, Marina Vukić, Zlatko Marasović, Dragan Bucić i Branko Katić

i ostali: načelnik Krste Ramić, pročelnik Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić,

Odsutni vijećnici: Tomislav Marasović

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 7. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je deset vijećnika a odsutan vijećnik Tomislav Marasović

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda. Predsjednik daje prijedlog Dnevnog reda na raspravu. Zlatko Marasović i Role Dokoza predlažu da se točka 3. predloženog Dnevnog reda izbaci sa sjednice. Dnevni prihvaćen jednoglasno (10 glasova Za).

  DNEVNI RED:

 
            1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice i službene zabilješke s 6. telefonske sjednice Općinskog vijeća  Općine Starigrad
            2. Aktualno
            3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone „Središnji obalni pojas“ u Starigrad    
    Paklenici
            4. Odluka o uvjetima natječaja za zakup kioska na Trgu Stjepana Radića u Starigrad Paklenici
            5. Odluka o izboru ponuditelja za davanje u zakup nekretnine (Punta Kozjača)

              6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača za 2014. godinu

            7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2013. godinu

            8. Zamolbe

 

Ad.1). Predsjednik Jure Tomić daje zapisnik i službenu zabilješku na primjedbe. Primjedbi i pitanja nije bilo te su zapisnik i službena zabilješka jednoglasno prihvaćeni (10 glasova Za).

 

Ad. 2). Načelnik Krste Ramić upoznaje sa aktualnostima u tijeku: radovi na Novom groblju teku sukladno dinamici, provodi se rekonstrukcija vodovodne mreže u Selinama, završeni radovi na trgu S. Radića, u ulici Sv. Jurja izvode se radovi sanacije po nalogu Lučke kapetanije koja je po izvršenom inspekcijskom nadzoru utvrdila da je uslijed rada mora došlo do oštećenja koja bi mogla uzrokovati probleme prolaznicima i prometalima. Radovi koji se odnose na sanaciju su obuhvatili nasip unutar onog predviđenog sa UPU Središnji obalni pojas, stabla su obnovljena i posječena jer su utjecala na rušenje obale. Pokrenuta je inicijativa uređenja šetnice i plaže Kulina te su obaviješteni vlasnici zemljišta na toj trasi te im je upućeno Očitovanje i zamolba da se izjasne o prijedlogu ustupanja zemljišta. Role Dokoza javio se za riječ vezano za ispravku  izjave koja se odnosi na granice parka prirode o kojoj je bilo riječi na prošloj sjednici, predlaže asfaltiranje ulice P. Zoranića, postavlja pitanje osvjetljenja križa. Također postavlja pitanje vezano za imenovanje Odbora za branitelje ili udruge. Upozorava na sredstva Europske unije koja su predviđena za vodovodizaciju te na potrebu sanacije prolaza na plažu Kulina. (Marina Vukić je napustila sjednicu u 9.31 sati). Načelnik odgovara na postavljenja pitanja: vezano za mjenjanje granica parka prirode nije mi poznato da su mjenjana a o tome odlučuje Sabor a ne općina, naš zahtjev vezano uz legalizaciju ide u smjeru da se iz granica parka izuzmu objekti koje je potrebno legalizirati, osvjetljenje križa bit će riješeno kad radovi na groblju dođu u gornju fazu kad će biti moguće riješiti dovod struje, Odbor za branitelje i udruga, nemožemo utjecati na osnivanje udruge, ja se ne smatram pozvanim na osnivanje odbora dok su živi zapovjednici satnije. Što se tiče vodovodizacija, mi smo napravili idejno rješenje, imam sastanak u Vodovodu slijedeći tjedan pa ćemo vidjeti prijedlog rješenja tog problema, što se tiče Kuline ako ne bude riješeno na način kako samo pokrenuli inicijativu pokušat ćemo dovršiti bar ovih 600 m koji su započeti, što se tiče ulice P. Zoranića radit će se po planu, postoji procedura za takav zahvat koju treba poštivati i ne želim svjesno prizivati inspekciju zbog nezakonitosti. Zlatko Marasović daje primjedbu vezano uz sanaciju obale, smatra da je potrebno sanirati u  postojećim gabaritima, što se tiče Kuline smatra da je potrebno raditi na tom projektu i da treba napraviti idejno rješenje, treba ići na to da ljudi to daju a na ovakav način nećemo to lako riješiti, ako pitate nekoga jeste li suglasni da prođe šetnice preko vaše parcele većina ljudi to neće razumjeti. Što se tiče projekta Općina Starigrad-degustacija aktivnog odmora, stvar je dobra ali mislim što se tiče kajaka da neće biti baš ekonomske koristi, projekt se bazira na područje iznad crkve Sv. Petra, NP Paklenica planira izgradnju prilazne ceste i tražili smo suradnju Općine, bojna Termiti su dali prijedlog za imenovanje ulice pa bi ta cesta mogla možda biti imenovana na taj način. Načelnik: što se tiče sanacije ulice Sv. Jurja, prijavljeni su inspekciji radovi prije nego što je započeta sanacija, sanacija je izvršena unutar predviđenog plana u skladu sa Rješenjem Lučke kapetanije, što se tiče izrade šetnice očekujem od svih vijećnika i od svih ljudi da se uključe u rješavanje imovinskih pitanja na Kulini, smatrao sam da je bitno ispitati mišljenje vlasnika zemljišta, Općini bi vjerojatno bilo jeftinije otkupiti zemljište nego dovesti infrastrukturu koja će podignuti vrijednost zemljišta. Što se tiče kajak centra može se postavljati pitanje isplativosti, to je nešto što nam je dalo prolaznost kod Ministarstva turizma za apliciranje prema EU. Što se tiče sudjelovanja u izgradnji ceste prema NP Paklenica, to je projekt NP Paklenica a općina je otkupila dio zemljišta za koji se pokazalo da će biti potreban za izgradnju ceste, sudjelovali smo u probijanju ceste ali radi se o projektu NP Paklenica. Tome Dokoza daje primjedbu na aktualnosti vezano za napadaje i podmetanja te traži informaciju o zapošljavanju vježbenika. Načelnik daje izvještaj o raspisanom natječaju i provedbi nadzora od strane Ministarstva uprave. Traženo je tumačenje od Ministarstva uprave i potvrđeno je da je natječaj proveden u skladu sa zakonom. Zlatko Marasović daje primjedbu vezano za Plan prijma u službu,  načelnik  mu pojašnjava da malo bolje pročita zakon i pogleda malo bolje pravilnike lokalne i područne samouprave i neka pogleda kad stupaju na snagu, u žalbi je i ovo navedeno te je proveden  nadzor i ovog dijela i Ministarstvo se očitovalo da je Plan prijma donešen u skladu sa zakonom. Tome Dokoza daje primjedbu na neke pojave koje se tiču huškanja od strane pojedinaca te predlaže da svi zajedno malo smirimo tenzije i da je potrebno malo više tolerancije i ne činiti zlo.

 

Ad.3). Uvodno izlaganje daje načelnik Krste Ramić vezano uz donošenje Odluke o izradi UPU zone Središnji obalni pojas. Zakonska procedura je provedena, institucije su se očitovale na poslani poziv, izvršeno je podmorsko snimanje, obavijest o prethodnoj raspravi je objavljena u dnevnom tisku, oglasnoj ploči i web stranici, javno izlaganje je održano te je javni uvid trajao mjesec dana. Donešena je odluka o konačnom prijedlogu te je isti upućen na mišljenje Zavodu za prostorno planiranje koje je dao pozitivno mišljenje. Župan Zadarske županije izdao je suglasnost 07.02., Općinsko vijeće usvaja prijedlog odluke, procedura je propisana zakonom te također i rokovi, ukoliko ga vijeće ne usvoji UPU procedura se vraća na sami početak i donosi se plan po novom zakonu za koji bi bilo potrebno izgubiti puno vremena. Primjedbu dao: Z. Marasović. Temeljem članka 100 (7) Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07,  38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone"središnji obalni pojas" u Starigradu-Paklenica (“Službeni glasnik Zadarske županije" br. 07/13), članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone „Središnji obalni pojas“ u Starigradu Pakelnici.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4). Odluka o uvjetima natječaja za zakup kioska na Trgu Stjepana Radića u Starigrad Paklenici

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te obavijestio o odustanku od najma poslovnog prostora na trgu S. Radića od strane jednog zakupca te je potrebno raspisati novi javni natječaj za taj poslovni prostor. Pitanje dao: Z. Marasović. Jure Tomić u ime kluba vijećnika HDZ-a daje prijedlog: početna cijena 20.000,00 kuna, rok 3 godine (da u isto vrijeme istekne rok najma kao ostalima), ostali uvjeti isti kao u prošlom natječaju, rok za podnošenja ponuda je 15 dana od objave natječaja i rok načelniku 15 dana za raspisivanje natječaja, zatvoreni sustav podnošenja prijava.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), bez rasprave, donijelo

O d l u k u

 

              o uvjetima natječaja za zakup kioska na trgu Stjepana Radića u Starigradu Paklenici.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5). Odluka o izboru ponuditelja za davanje u zakup nekretnine (Punta Kozjača)
Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić. Općinsko vijeće je donijelo odluku o davanju u zakup Punte Kozjača, pristigle su 4 ponude na objavljeni natječaj, početna cijena je bila 8.000,00 €, ponuđač La-tom d.o.o. je ponudio 30.114,00 €/godišnje, sukladno analizi donešena je odluka da je najpovoljniji ponuđač La-tom d.o.o. te je pozvan na potpisivanje ugovora. S obzirom da je ponuđač odustao od svoje ponude izabran je drugi najbolji ponuđač. Pitanje dao: Role Dokoza. Prijedlog kluba vijećnika HDZ-a predlaže da se prihvati ponuda drugog najboljeg ponuditelja. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo
 

O d l u k u

 
            o davanju u zakup nekretnine Punta Kozjača drugom najboljem ponuđaču.
 
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.6). Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača za 2014. godinu
Uvodno izlaganje dao je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), bez rasprave, donijelo
 

O d l u k u

 
            o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stanaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Starigrad za 2014. godinu.
 
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.7). Uvodno izlaganje daje načelnik Krste Ramić. Novi zakon više ne predviđa da se plan mora usvojiti na Općinskom vijeću. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), bez rasprave, donijelo
 

O d l u k u

 
            o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2013. godine.
 
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.8). Zamolbe
Načelnik Krste Ramić upoznaje vijećnike o pristiglim zamolbama i ostalim podnescima čije rješavanje je u djelokruga Općinskog vijeća:
 
Tinka Vukić: zamolba da se negrađevinsko zemljište uvrsti u građevinsko zemljište. Moraju se ispuniti pretpostavke za izmjene i dopune te se ista može eventualno obavijestiti kad bude raspisan postupak izmjena i dopuna da podnese zamolbu. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), bez rasprave, donijelo
 

O d l u k u

 
                        kojom se odbija zamolba Tinke Vukić za uvrštavanje u građevinsko zemljište.
 
Jadranka Bašić Parić: zamolba za umanjenje iznosa komunalnog doprinosa. Predsjednik pojašnjava da imenovana nema uvjete koji su predviđene  Odlukom o komunalnom doprinosu za ostvarivanje popusta. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom glasova (7 glasova Za, 2 Protiv), bez rasprave, donijelo
 

O d l u k u

 
                        kojom se odbija zamolba Jadranke Bašić Parić za umanjenje iznos komunalnog doprinosa i priznavanje statusa domicilnog stanovnika.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore