« Povratak

Financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 402-08/14-01/08
Urbroj: 2198/09-1-14-1             
 
Starigrad Paklenica, 20. veljače 2014. godine

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13. i 02/14.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije br. 4/13. 7/13 i 11/13.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 7. sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Starigrad u 2014. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: političke stranke i predstavnici) zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Starigrad za 2014. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Starigrad za 2014. godinu.

Članak 2.

            U Proračunu Općine Starigrad za 2014. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika u Općinskom vijeću u iznosu od 55.000,00 kn.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci i predstavnicima pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i predstavnicima pripada i pravo na dodatnu naknadu u visini od 10 % iznosa utvrđenog za svakog člana Općinskog vijeća.

 

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 4.954,95 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 495,55  kuna.

 


 

Članak 5.

Političkim strankama i predstavnicima zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Starigrad za 2014. godinu prema članku 3. ove Odluke u iznosima kako slijedi:

1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) – (6 članova, 1 članica)   -   35.180,20 kn

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) – (2 člana)                   -     9.909,90 kn

3. Hrvatska seljačka stranka (HSS) – (1 član)                                      -     4.954,95 kn

4. Role Dokoza (član izabran s liste grupe birača)  - (1 član)              -     4.954,95 kn

 

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno na poseban računa predstavnika izabranih s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Zadarske županije”.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore