« Povratak

Općinsko vijeće - 3. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 01. kolovoza 2013. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 3. sjednicu  sazvao je za 01. kolovoza 2013. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 01. kolovoza 2013. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Tome Dokoza, Role Dokoza, Tomislav Ramić, Marko Marasović, Marina Vukić, Zlatko Marasović, Branko Katić, Tomislav Marasović

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenik načelnika Šime Marasović, pročelnik JUO Ivan Bušljeta, viši stručni suradnik Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić,

Odsutni vijećnici: Dragan Bucić (stigao u 9.12 sati)

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 3. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je deset vijećnika, odsutan je vijećnik Dragan Bucić (naknadno stigao u 9.12 sati).

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red. Predsjednik predlaže nadopunu Dnevnog reda: Ad11). Pravilnik o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na podmirivanje dijela troškova stanovanja i Ad12). Zamolbe. Role Dokoza predlaže da se u Dnevni red uvrsti imenovanje odbora za branitelje. Predsjednik predlaže da se prijedlog odgodi za slijedeću sjednicu i da se pripremi prijedlog.  Prijedlog Role Dokoza dan na glasovanje te nije usvojen (3 glasa Za i 6 Protiv). Dnevni rad dan na raspravu i glasovanje te prihvaćen većinom glasova (9 vijećnika Za, 1 Protiv).  Za sjednicu je utvrđen slijedeći:

            DNEVNI RED:

1.   Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.   Aktualno
3.   Odluka o usvajanju  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad
4.   Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Starigrad
5.   Prijedlog za članove NO Argyruntum d.o.o.
6.   Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje 01.01.-30.06.2013.   godine
7.   Polugodišnje izvješća načelnika Općine Starigrad
8.   Suglasnost na Godišnje izvješće DV „Osmjeh“ za pedagošku godinu 2012. / 2013.
9.   Suglasnost na izvješće o izvršenju Financijskog plana DV „Osmijeh“ za razdoblje od         01.01.2013. – 30.06.2013.
10. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Starigrad
11. Pravilnik o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na podmirivanje dijela troškova stanovanja
12. Zamolbe

 

Ad1).  Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Predsjednik daje Zapisnik na primjedbe. Role Dokoza dao primjedbu da je osim navoda da se daje primjedba potrebno navesti primjedbu. Zlatko Marasović upozorava na pogrešno naveden naziv Zakona u točci-Aktualno, u točci 6. ispraviti prezime Vukić u Tomić i u točci 10. ispraviti naziv Povjerenstva za koncesije u Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja  i u točci 13. sam bio Suzdržan. Zapisnik sa primjedbama dana na glasovanje i jednoglasno prihvaćen. (U 9.12 sati vijećnik Dragan Bucić stigao).

 

Ad2).  Aktualno

Predsjednik otvara točku dnevnog reda i obavješćuje vijećnike da mogu postavljati pitanja načelniku. Vijećnik Role Dokoza postavlja pitanja vezano za imenovanje ulice Planinske satnije na području općine te napominje da je to već predlagao i da je rečeno da će se staviti na dnevni red, da li općina ima projekata nominiranih prema EU i koji su to projekti, da li postoji kontrola naplate parkinga, zašto je ograđen dio na Bikariji koji je predviđen za zabavna događanja kad ih i onako nema, da li se na Jazu naplaćuje parking. Također napominje da bi direktorica TZ morala biti prisutna na jednoj sjednici vijeća i objasniti što se događa u zadnjih 20 godina. Predsjednik odgovara na pitanje koje se odnosi na imenovanje ulica, Povjerenstvo za imenovanje je tek osnovano na zadnjoj sjednici. Načelnik izvještava o projektima koji su nominirani prema EU-Euro Cliff te putem Ministarstava uređenje Središnjeg obalnog pojasa i sustav odvodnje. Što se tiče turističke sezone službeni podaci za prvih šest mjeseci u godini bilježe povećanje dolaska gostiju za 14%. U svezi sa događanjima imam informaciju da ih je planirano 36 ukupno za područje cijele općine, dio Bikarije koji je zatvoren je u skladu s Odlukom koju je donijelo Općinsko vijeće. Parking na Jazu se naplaćuje sukladno odlukama vijeća, table koje označavaju gdje je dozvoljeno kupanje kućnih ljubimaca su naručene a neke su i postavljene. Role Dokoza na odgovore načelnika i tvrdi da je u općini 30% manje turista u odnosu na prošlu godinu  te vezano za događanja smatra da kad u centru nema događanja-ne događa se ništa. Zlatko Marasović postavlja pitanje vezano za mogućnost uređenja bine na Bikariji i uređenja parkirališta na Jazu. Načelnik na postavljeno pitanje daje na znanje da je u planu uređenje bine te slaže sa prijedlogom da je potrebno urediti parkiralište na Jazu. Tomislav Marasović postavlja pitanje vezano uz mogućnost uređenja parkirališta kod Novog groblja i da li postoji nekakvi planovi za slijedeću turističku sezonu, što se tiče planova stječe se dojam da se samo crtaju planovi a da se ništa ne radi, predlaže da se općina drži samo jednog plana koji je bitan npr. Kuline. Načelnik objašnjava da je uređenje parkirališta kod Novog groblja cjelovit problem i da treba uzeti u obzir i rješavanje protočnosti dolaznih ulica a što će se rješavati kroz slijedeću fazu uređenja groblja, kad se govori o podacima koji se odnosi na turističku sezonu moram se koristiti službenim podacima, u svezi sa planovima, bitno je crtati planove da bi se došlo do faze realizacije, u primjeru uređenja Kuline postojala je inicijative od strane općine da se od vlasnika ishodi suglasnost za uređenje šetnice, bez njihove suglasnosti nema izgradnje šetnice, općina će nastaviti pregovore za slijedeću fazu uređenja. Role Dokoza postavlja pitanje koliko jedna obitelj može kupiti grobnica i da li je moguće tu grobnicu prodati. Pročelnik pojašnjava da se grobnice ne prodaju već daju na korištenje one su vlasništvo JLS, također pojašnjava koliko jedna obitelj može kupiti grobnica te da se iste ne mogu prodati. Branko Katić predlaže da se s obzirom na lošu turističku sezonu treba vidjeti što je moguće napraviti da bi se poboljšali rezultati za slijedeću turističku sezonu ako je potrebno napraviti izmjene Proračuna u tom smislu. Tomislav Marasović tvrdi da je porazna činjenica da ima prijavljenih 3000 gostiju za razliku od iznajmljivača koji imaju veće kapacitete od njega i da bi trebalo nešto napraviti po tom pitanju. Načelnik odgovara vezano za prijave gostiju da to kontroliraju profesionalci tj. inspekcija, što se tiče pripreme sezone i planiranja u Proračunu sredstava za pripremu sezone potrebno je imati na umu da raspolažemo ograničenim sredstvima i da je potrebno ulagati u infrastrukturu da bi se stvorili preduvjeti za razvoj turizma, da bismo  prenamjenili sredstva iz Proračuna za razvoj turizma potrebno je dati konkretan prijedlog sa koje stavke će se sredstva skinuti, smatra da je svaka ideja dobrodošla ali da se moramo svesti u realne okvire jer raspolažemo ograničenim sredstvima. S obzirom da je točka dnevnog reda iscrpljena predsjednik je zatvara za raspravu.

 

Ad3). Odluka o usvajanju  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad

Predsjednik Jure Tomić dao riječ pročelniku. Pročelnik Ivan Bušljeta izvještava da je po dostavljenom Poslovniku Ured državne uprave dao primjedbe u svezi sa zakonskim usklađivanjem. Točka dnevnog reda dana na raspravu. Primjedbe dali Zlatko Marasović i Role Dokoza. Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 04/13i 7/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

                                                                       P o s l o v n i k

            Općinskog vijeća Općine Starigrad kojim se detaljnije utvrđuju pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

 

Ad4). Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Starigrad

 Predsjednik daje riječ pročelniku. Pročelnik Ivan Bušljeta pojašnjava da se radi samo o izmjeni članka 46. stavka 4. alineje 19. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 04/13i 7/13), a u svezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

                                    o izmjenama i dopunama Statuta Općine Starigrad

u članku 46. stavak 4. alineja 19. mijenja se i glasi:

-  imenuje i razrješuje predstavnike Općine Starigrad u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

 

 Ad5). Prijedlog za članove NO Argyruntum d.o.o.

 

Predsjednik Jure Tomić predlaže u ime kluba vijećnika HDZ-a članove Nadzornog odbora: Ivan Bušljeta, Zoran Šikić i Marin Čavić. Zlatko Marasović predlaže Rolu Dokoza. Prijedlog kluba vijećnika HDZ-a dan na glasovanje. Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 04/13 i 7/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

 

                                                                       O d l u k u

                        o prijedlogu za  članove Nadzornog odbora Argyruntuma d.o.o.

 

            Za članove Nadzornog odbora predlažu se:

            - Ivan Bušljeta

            - Zoran Šikić i

            - Marin Čavić

 

 

Ad6). Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2013. godine

 

Predsjednik daje riječ načelniku. Načelnik daje uvodno izlaganje te predlaže vijećnicima da postavljaju pitanja o izvršenju Proračuna. Pitanje dao: Branko Katić.  Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08. i 136/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08), te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za),  donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine.

 

Ad7). Polugodišnje izvješća načelnika Općine Starigrad

Načelnik izvještava o slijedećem temeljem članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 142/12) te članka 50. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», broj: 16/09), Općinski načelnik Općine Starigrad je dužan dva puta godišnje podnositi polugodišnje Izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Starigrad. Nakon podnesenog izvješća o radu, izvješće se daje na raspravu.

Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 4/13 i 7/13) , Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

                                                                       O d u k u

            usvaja se Izvješeće o radu Općinskog načelnika Općine Starigrad za razdoblje od 01. siječnja 2013. do 31. srpnja 2013. godine

 

Ad8). Suglasnost na Godišnje izvješće DV „Osmjeh“ za pedagošku godinu 2012. / 2013.

Predsjednik Jure Tomić daje uvodno izlaganje te pita ima li potrebe da predsjednik Upravnog vijeća obrazloži godišnje izvješće. Pitanja i primjedbe dali: Role Dokoza i Zlatko Marasović.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08), te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13 i 7/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo

                                                                       S u g l a s n o s t

                        na godišnje izvješće za pedagošku godinu 2012./2013. Dječjeg vrtića „Osmijeh.

           

Ad9). Suglasnost na izvješće o izvršenju Financijskog plana DV „Osmijeh“ za razdoblje od           01.01.2013. – 30.06.2013.

Predsjednik Jure Tomić daje uvodno izlaganje. Pitanje i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08), te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13 7/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

                                                                       S u g l a s n o s t

            na izvješće o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Osmijeh“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013.

 

Ad10). Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Starigrad

Predsjednik Jure Tomić daje riječ načelniku. Načelnik i ujedno predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja Krste Ramić izvješćuje vijeća da je na raspisani natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Starigrad pristiglo dva prijedloga. Predlagači Krste Ramić i Jure Tomić dali su prijedlog za dodjelu grba Općine Starigrad prof. dr. sc. Branku Katalinić. Predlagač JU-JITSU KLUB ZADAR dao je prijedlog da se nagrada Općine Starigrad dodijeli Borni i Tomislavu Ramić. Primjedbu dao: Role Dokoza. Na temelju 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst), članka 31. Statuta  Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 4/13, 7/13) te Odluke o javnim priznanjima Općine Starigrad od 04. svibnja 1995. godine, Općinsko vijeće Općine Starigrad, jednoglasno je (11 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

o dodjeli javnih priznanja  Općine Starigrad

Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja Općine Starigrad i to:

1)      Grb Općine Starigrad dodjeljuje se:

      -  prof.dr.sc. Branku Katalinić

2)      Nagrada Općine Starigrad dodjeljuje se:

-  Borni i Tomislavu Ramić.

 

Ad11). Pravilnik o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na podmirivanje dijela troškova stanovanja

Predsjednik Jure Tomić daje riječ načelniku. Načelnik Krste Ramić pojašnjava obvezu jedinice lokalne samouprave iz Zakonom o socijalnoj skrbi, te naglašava da do sada nije bilo potrebe za donošenje Pravilnika  jer nije bilo zahtjeva međutim Zakon nas obvezuje za donošenje istog kad postoje korisnici prava propisanih zakonom. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst), članka 22. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 33/12)  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13 7/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

                                                                       P r a v i l n i k

            o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na podmirivanje dijela troškova stanovanja

Pravilnkom se utvrđuju uvjeti, kriteriji, postupak i sredstva za ostvarivanje prava na podmirivanje dijela troškova stanovanja.

 

Ad12). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić upoznaje vijećnike o pristiglim zamolbama i ostalim podnescima čije rješavanje je u djelokruga Općinskog vijeća:

- Živko Koić: zamolba za obročnom otplatom građevinskog terena č.z. 2459/4 k.o. Starigrad. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo:

                                                                       O d l u k u

            kojom se omogućava Živku Koić obročna otplata građevinskog zemljišta č.z. 2549/4 k.o. Starigrad na razdoblje od 3 godine. Navedenu parcelu otkupio je putem raspisanog javnog natječaja.

 

Prije završetka sjednice predsjednik Jure Tomić poziva vijećnike da dana 05. 08. 2013. u 9.00 sati na Novom groblju dođu na svečano polaganje vijenaca u povodu dana Domovinske zahvalnosti.

 

Sjednica je završila sa radom u 10.32 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore