« Povratak

STATUT  - izmjene i dopune

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 012-03/13-01/01
Urbroj: 2198/09-1-13-3             
 
Starigrad Paklenica, 01. kolovoza 2013. godine
 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,  150/11, 144/12, 18/13  i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Starigrad  ("Službeni glasnik Zadarske županije", br. 4/13 i 07/13), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Starigrad  na 3. sjednici održanoj 01. kolovoza 2013., donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
STATUTA OPĆINE STARIGRAD
 

Članak  1.

 

U članku 46. stavak 4. alineja 19. mijenja se i glasi:

-  imenuje i razrješuje predstavnike Općine Starigrad u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore