« Povratak

PRAVILNIK - kriteriji za ostvarivanje prava na podmirenje dijela troškova stanovanja

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13-pročišćeni tekst), članka 22. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 33/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 4/13 i 7/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 3. sjednici održanoj 01. kolovoza 2013., donosi

ODLUKU
o utvrđivanju kriterija a ostvarivanje prava
na podmirenje dijela troškova stanovanja
 

UVODNE ODREDBE

                                                                       Članak 1.

          Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, postupak i sredstva za ostvarivanje prava na podmirivanje dijela troškova stanovanja.

            Pod troškovima stanovanja podrazumijeva se oslobađanje plaćanja dijela troškova električne energije, vode i pripadajuće komunalne naknade za stanovanje samcu ili obitelji.

 

UVJETI I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA
PODMIRIVANJE DIJELA TROŠKOVA STANOVANJA

                                                                       Članak 2.

            Pravo na podmirivanje dijela troškova stanovanja imaju samac ili obitelj korisnici pomoći za uzdržavanje preko Centra za socijalnu skrb Zadar koji imaju prebivalište na području Općine Starigrad najmanje godinu dana.

                                                                       Članak 3.

            Prebivalište korisnika iz članka 2. ovog Pravilnika dokazuje se uvjerenjem o prebivalištu PU Zadarske ili preslikom osobne iskaznice.

                                                                       Članak 4.

            Ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje korisnici iz članka 2. ovog Pravilnika dokazuju rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb Zadar.

            Izuzetno, pravo na podmirivanje dijela troškova stanovanja imaju korisnici koji su zbog posebnih životnih okolnosti dovedeni u tešku materijalnu situaciju o čemu procjenu vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad.

                                                                       Članak 5.

            Ukoliko udovoljavaju uvjetima iz članka 2. ovog Pravilnika, korisnici prava na podmirivanje troškova stanovanja bit će oslobođeni plaćanja dijela utroška električne energije i vode prema slijedećim kriterijima:

 

Broj članova obitelji
Mjesečni iznos oslobođenja
utroška električne energije
Mjesečni iznos oslobođenja
utroška vode

samac

                 50,00 kn

                  30,00 kn

dvočlana obitelj

                 70,00 kn

                  40,00 kn

tročlana obitelj

                 80,00 kn

                  50,00 kn

četveročlana obitelj

               100,00 kn

                  60,00 kn

svaki daljnji član

              + 20,00 kn

               + 10,00 kn

 
 
POSTUPAK I SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA
PODMIRIVANJE DIJELA TROŠKOVA STANOVANJA

                                                                       Članak 6.

            Za ostvarivanje prava na podmirivanje dijela troškova stanovanja podnosi se zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad.

            Uz zahtjev podnositelj je dužan dostaviti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava i to:

1.   rješenje o ostvarenom pravu na pomoć za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb i fotokopiju zadnje isplatnice;

2.   uvjerenje o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice;

3.   uplatnicu za utrošak električne energije i vode;

4.   izjavu o broju članova obitelji;

5.   ukoliko se pravo ostvaruje prema članku 4. stavak 2. Pravilnika potrebno je dostaviti fotokopiju odreska mirovine i fotokopiju medicinske dokumentacije.

                                                                       Članak 7.

            Zahtjev se podnosi najkasnije do 15.-og u mjesecu za mjesec u kojem će se pravo ostvariti.

            Za sve zahtjeve koji ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom donosi se negativno rješenje.

                                                                       Članak 8.

            Protiv rješenja iz članka 7. ovog Pravilnika može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Zadarske županije, B. Petranovića 8, Zadar.

                                                                       Članak 9.

            O svakoj promjeni koja bi bitno utjecala na izmjenu rješenja korisnik prava na podmirivanje troškova stanovanja dužan je obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad.

                                                                       Članak 10.

            Sredstva za podmirivanje troškova stanovanja osiguravaju se u Proračunu Općine Starigrad.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

                                                                       Članak 11.

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

KLASA: 550-01/13-01/08
URBROJ: 2198/09-1-13-1
 
                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                               Jure Tomić, dipl.oec.

   

Obrazac Zahtjeva:
         - Zahtjev.doc
         - Zahtjev.pdf
 

 

^ Gore