« Povratak

Općinsko vijeće - 23. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u petak 26. listopada 2012. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 23. sjednicu  sazvao je za 26. listopada 2012. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 26. listopada 2012. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Zoran Šikić, Tome Dokoza, Stanko Sjauš, Role Dokoza, Ante Marasović, Dragan Jurlina, Tomica Milovac, Marijan Knežević, Jole Petričević, Tomislav Ramić i Nediljko Sjauš

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica Marina Vukić, pročelnik Ivan Bušljeta,  zapisničar Marija Jukić te voditelj odsjeka Marin Čavić

Odsutni vijećnici: Nema

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 23. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je trinaest vijećnika.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik daje prijedlog izmjene i dopune dnevnog reda na raspravu. Jole Petričević predlaže skidanje 3. točke sa dnevnog reda. Dnevni red dan na glasanje te prihvaćen većinom glasova (12 za i 1 protiv) te je za sjednicu utvrđen slijedeći:

            DNEVNI RED:

 1. Usvajanje zapisnika sa 22.  sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
 2. Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
 3. Zaključak o zahtjevu Hrvatske pošte d.d. o financiranju 100 % iznosa poslovnog gubitka poštanskog ureda u Tribnju Kruščica
 4. II. izmjene i dopune Proračuna  Općine Starigrad za 2012. godinu
 5. II. izmjene i dopune programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. g.
 6. II. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. g.
 7. II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012. godinu
 8. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
 9. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2012. godinu
 10. Suglasnost na godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2012/2013. Dječjeg vrtića „Osmjeh“
 11. Ispravak pogreške u Odluci o donošenju izmjene i dopune PPUO Starigrad
 12. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
 13. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
 14. Imenovanje povjerenstva za elementarne nepogode
 15. Zamolbe

 

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa 22. (dvadesete) sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa dvadeset druge sjednice dan na primjedbe. Primjedbi nije bilo te je  Zapisnik jednoglasno prihvaćen.

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić predložio je vijećnicima da pređu na pitanja i inicijative. Tomica Milovac upozorava na štetu u marini koju je nanijelo zadnje nevrijeme, probleme koji se javljaju prilikom probijanja puta pri izgradnji javne rasvjete nakon čega isti taj put Hrvatske šume zatrpavaju te upozorava da bi trebalo malo urediti pločnik ispred zgrade općine. Načelnik izvještava da su uočena oštećenja u marini međutim smatra da nije vrijeme za takve investicije što se tiče ostale dvije primjedbe pokušat će se dogovoriti sa Hrvatskim šumama i HEP-om te će se izvršiti sanacija pločnika ispred zgrade. Role Dokoza upozorava na problem pristupnih puteva prema moru koji dolaze do izražaja tijekom turističke sezone, na problem nelegalnih iznajmljivača, neodržavanje Trga S. Radića te postavlja pitanja da li je Općina nominirala neki projekt za Europske fondove, također smatra da je trebalo izvijestiti o zatvaranju Matičnog ureda. Načelnik izvještava da nije upoznat da datumom zatvaranja Matičnog ureda ali što se tiče istog razgovaralo se i sa županom i sa predstojnikom međutim inicijativa za zatvaranje matičnih ureda je već duže aktivna i ništa bitno se nemože promijeniti u našu korist. Problem prilaza moru je već jako dugo aktualan a ova općinska uprava aktivno pokušava riješiti problem u suradnji sa vlasnicima nekretnina. Trg S. Radića se održava. Što se tiče projekata nije točno da ne postoji niti jedan projekt dapače kroz programe EIB i programe Ministarstava radimo na projektima sustava odvodnje, vodovodizacije zapadnog dijela općine, izgradili smo rivu, dječji vrtić, asvaltirali ulice, a sa Micro projektom radimo nove projekte koje ćemo nominirati. Jole Petričević pojašnjava da Hotel Alan ima zatvorenu koncesiju te se pristup plaži naplaćuje. Zoran Šikić napominje da je Općina imala projekte za Europske fondove i prije nego što je županija imala razvojnu agenciju što se tiče primjedbe o neodržavanja spomenika Stjepana Radića i usporedbe sa spomenikom u Srbu izvještava da je spomenik u Srbu upisan u popis spomenika te da ga je financirala Vlada RH a ne Ministarstvo kulture te da spomenik Stjepana Radića nije na popisu spomenika. Ante Marasović upozorava da bi trebalo češće sazivati sjednice zbog dužine trajanja, predlaže da se ispita mogu li se pomaknuti granice Parka prirode jer je unutar istog otežan postupak legalizacije te upozorava na problem u Pakleničkoj ulici gdje je otežano prometovanje a zbog količine prometa trebalo bi postaviti uspornike. Načelnik upozorava da bi dužnost svih vijećnika trebala biti da se brinu o cijeloj općini a ne samo o svojim problemima, tako izvještava da se uređenje Pakleničke ulice, s obzirom da se radi o ulici koja vodi do ulaza u nacionalni park, treba rješavati Nacionalni park a ne Općina. Zoran Šikić pojašnjava problematiku te izvještava kako je ulicu bilo nemoguće proširiti zbog složenosti imovinsko pravnih poslova te je zbog toga promijenjen plan uređenja ceste tj. ulaza u nacionalni park.

 

Ad. 3). Zaključak o zahtjevu Hrvatske pošte d.d. o financiranju 100 % iznosa poslovnog gubitka poštanskog ureda u Tribnju Kruščica

Načelnik Krste Ramić izvješćuje o problematici vezanoj uz inicijativu Hrvatskih pošta za zatvaranje poštanskog ureda u Tribnju. Kako je poznato Općina je i u prošloj godini sufinancirala rad poštanskog ureda kako ne bi došlo do zatvaranja istog, a iz razloga, kako tvrdi uprava Hrvatske pošte, što radi s gubitkom. Načelnik je u kontaktima sa Hrvatskom poštom izrazio spremnost Općine da preuzme dio, po njegovoj procjeni realnog gubitka ili da ured radi samo tijekom turističke sezone. Uprava HP d.d. je i dalje ostala pri svom zahtjevu o sufinanciranju cjelokupnog gubitka u iznosu od 94.000,00 kn za 2011.g., 2012.g.  i 2013. godinu što bi bilo gotovo 300.000,00 kuna. Mjesni odbor Tribanj izrazio je spremnost da se odustane od planiranih projekata u korist rada poštanskog ureda. Od strane Općine obavijestilo se o problemu i Županiju i nadležno ministarstvo. Stav Općine je da se provodi ucjenjivačka politika tvrtke kojoj je bitan profit a ne socijalni moment. Primjedbe dali: Z. Šikić, S. Sjauš, N. Sjauš i A. Marasović. Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže da se prihvati pokriće troškova u iznosu od 15.000,00 kuna godišnje i režijski troškovi te je Općinsko vijeće većinom glasova (12 Za i 1 Suzdržan) donijelo

                                                                       Z a k l j u č a k

            da prijedlog Hrvatske pošte d.d. nije prihvatljiv za Općinu Starigrad, međutim zbog iznimne važnosti da se poštanski ured Tribanj Krušćici ne zatvori, sufinancirat će se rad poštanskog ureda sa 15.000,00 kuna i pokrivanjem svih režijskih troškova, te je spremna na razne modele radnog vremena kao npr. sezonski ili rad jednom ili dvaput tjedno kroz cijelu godinu s ciljem da poštanski ured ostane otvoren.

 

Ad.4). II. izmjene i dopune Proračuna  Općine Starigrad za 2012. godinu

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić. Primjedbe  i pitanja dali: R. Dokoza, J. Petričević, T. Milovac, D. Jurlina, A. Marasović i Z. Šikić. Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (NN br. 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju  II izmjena i dopuna  Proračuna Općine Starigrad za 2012. godine.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5). II. izmjene i dopune programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. g.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbe i pitanja nije bilo.  Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće  jednoglasno (13 glasova Za),  daje

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju II. izmjene i dopune programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6). II. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. g.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09., i 150/11.), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/06-pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju II. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

             

Ad.7). II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09., i 150/11.)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad. 8). II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09., i 150/11.). članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( Narodne novine broj 27/93 i 38/09)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9). II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2012. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09., i 150/11.). članka 76. Zakona o športu ( Narodne novine broj 71/06 i 124/10)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2012. godinu

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.10). Suglasnost na godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2012/2013. Dječjeg vrtića „Osmjeh“

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09., i 150/11.)   i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova za), donijelo

                                                                       S u g l a s n o s t

            na godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2012/13. Dječjeg vrtića „Osmjeh“ Starigrad Paklenica.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

(Marin Čavić napustio sjednicu u 11.30).

 

Ad.11). Ispravak pogreške u Odluci o donošenju izmjene i dopune PPUO Starigrad

Uvodno izlaganje podni je načelnik Krste Ramić te pojasnio točku dnevnog reda, radi se o grešci prilikom prijepisa u točci 21. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09., i 150/11.)   i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o ispravci greške u Odluci o donošenju izmjena i dopuna PPUO Starigrad, na način da se briše članak 21.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.12). Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić. Pitanja ni primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09., i 150/11.), članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/2012)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi, pa se prema odredbi članka 5. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, može ozakoniti ukupno 4 etaže.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.13. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te pojasnio prijedlog Odluke: u članku 9 stavak b-domaći imaju popust do  1000m3-briše se taj stavak, stavak c-svima popust 15% uvećano za 25% za one koji plaćaju jednokratno, omogućena otplata u 36 rata, najmanji iznos rate 1000,00 kuna. Primjena od dana stupanja na snagu na sve zahtjeve.  Pitanja i primjedbe dali: Tomica Milovac, Role Dokoza, Ante Marasović. U ime kluba vijećnika HDZ-a Zoran Šikić predlaže da se usvoji načelnikov prijedlog Odluke. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09., i 150/11.), članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03, 28/04 i 178/04)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je većinom glasova (10 glasova Za, 1 Protiv i 2 Suzdržana), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom gospodarstvu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

(Ivan Bušljeta napustio je sjednicu u11.54 sati).

 

Ad.14) Imenovanje povjerenstva za elementarne nepogode

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić, te dao prijedlog članova: Zlatko Marasović, Marko Marasović i Mario Zubčić. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09., i 150/11.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Članovi povjerenstva su: Zlatko Marasović za štetu na šumama i prirodnom bogatstvu, Marko Marasović za štete na građevinskom zemljištu te Mario Zubčić predstavnik lokalne samouprave.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

(Ante Marasović u 11.56 sati napustio sjednicu).

 

Ad.15). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić upoznaje vijećnike o pristiglim zamolbama i ostalim podnescima čije rješavanje je u djelokruga Općinskog vijeća:

-           Jasminka Trost: zamolba za kupnju zemljišta k.č. 2379/42 k.o. Seline i dokup k.č. 2379/27 u površini od 22 m2. Načelnik upozorava da je čestica 2379/27 u zajedničkom korištenju sa susjedima pa bi bilo neophodno pribaviti suglasnost susjeda, prije nego što se odobri kupnja iste. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se Jasminki Trost odobrava otkup dijela č.z. 2379/27 uz nadopunu tj. pribavljenu suglasnost susjeda o tome da li se ili ne protivi otkupu iste. Za prodaju čestica oznake 2379/42 ne postoji interes od strane općine pa se zahtjev odbija jednoglasno (12 glasova Za).

-           Volker Allinger: zahtjev za otkup dijela zemljišta kat. čes. 4850 u površini od 35 m2. Prijedlog načelnika općine je da se odbije zahtjev s obzirom da nije uvjet za legalizaciju a i radi se o direktom pristupu sa magistrale koji u dogledno vrijeme može predstavljati interes kojim bi zadovoljile potrebe već broja građana. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            kojom se odbija zahtjev za otkup dijela kat. čest. 4850 k.o. Seline.

-           Stanislav i Slavica Baksa: zahtjev za kupnju čestice zemlje broj 2379/28 k.o. Seline zbog legalizacije objekta, u površini od 31 m2. Prijedlog načelnika je da se odbije s obzirom da se navedena čestica koristi od strane ostalih susjeda kao pristupni put a podnositelj u svom zahtjevu nije priložio suglasnost susjeda na otkup. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                           O d l u k u

kojom se odbija zahtjev za kupnju čest. zem. 2379/28 k.o. Seline u površini od 31 m2 jer se ista koriti kao pristupni put za više mještana koji imaju objekte u susjedstvu.

-           Marica Dejanović: zamolba za otkup dijela zemljišta oznake 4886/6 k.o. Starigrad površine 30 m2 k.o. Prijedlog načelnika je da se odbije s obzirom da se radi o površini koja se neposredno naslanja na ulicu Petra Zoranića te se već dulje vrijeme koristi kao parkiralište vlasnika objekata izgrađenih uz navedenu površinu a na dosadašnje upite za otkup se negativno odgovaralo zbog navedenih razloga. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            kojom se odbija zahtjev za otkup dijela č.z. 4886/6 u površini od 30 m2.

-     Ivo Žeželj: zahtjev za otkup uzurpirane  čest. zem. 2236/1 površine 354 m2. Prijedlog da se odobri po procjeni sudskog vještaka i raspisanog natječaja. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            kojom se odobrava otkup uzurpiranog dijela čest. zem. 2236/1 u površini od 354 m2 a zbog legalizacije objekta, po procjeni sudskog vještaka.

-           Koma Maras d.o.o. – zahtjev za suglasnost za izmjenu i dopunu odluke o trgovini na malo izvan prodavaonice na način da u čl. 5. u ulice F. Tuđmana u Selinama bude predviđeno još 1 mjesto za prodaju pekarskih proizvoda. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                           O d l u k u

kojom se odobrava izmjena i dopune odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica: u ulici dr. F. Tuđmana u Selinama predviđa se još jedno mjesto za prodaju pekarskih proizvoda.

-           Ivan i Bernarda Gradaček: prijedlog za izmjenu Odluke za izvođenje građevinskih radova u turističkoj sezoni. Prijedlog da se odluka izmjeni na način da se zabranjuju građevinski radovi u razdoblju od 15.06. do 10.09. dan na glasanje i jednoglasno (12 glasova Za), donešena

O d l u k a

            o zabrani izvođenja građevinskih radova u periodu od 15.06. do 10.09.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore