« Povratak

Program javnih potreba u sportu - 2012. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/11-01/4
Urbroj: 2198/09-1-12-3
             
Starigrad Paklenica, 26. listopada 2012. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 76. Zakona o športu ("Narodne novine" broj: 71/06 i 124/10)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 23. sjednici održanoj dana 26. listopada 2012. godine,   d o n o s i 

II. izmjene i dopune
 
PROGRAMA
javnih potreba u sportu
u 2012. godini

I.

Programom javnih potreba u športu  utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Starigrad, a u svezi sa:

     - poticanjem i promicanjem sporta
     - djelovanje sportskih udruga na području  Općine Starigrad
     - sportsko rekreacijskom aktivnošću građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje se u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti

II.

            Za financiranje ovog Programa u Proračunu Općine Starigrad za 2012. godinu određuju se sredstva u iznosu od 129.000,00 kuna i to:

Sportske udruge:

Novi iznos           

     1. NK "Paklenica" .....................................................................    70.000,00 kn  ......  50.000,00 kn
     2. MNK "Paklenica" ..................................................................    16.000,00 kn
     3. KK «Starigrad» ....................................................................    10.000,00 kn
     4. PD Starigrad Paklenica ........................................................    12.000,00 kn

Sportska natjecanja:

     1. Memorijalni turnir D.T. Gavran .............................................    15.000,00 kn
     2. Malonogometni turnir povodom Velike Gospe .....................      8.000,00 kn
     3. Penjačko natjecanje BWSC .................................................      8.000,00 kn
     4. Malonog. turnir povodom Sv. Ante-Tribanj Krušćica ............      5.000,00 kn
     5. Ostale donacije u sportu ....................................................      5.000,00 kn
 

III.

            Visina sredstava utvrđena ovim Programom ovisna je o visini postotka ostvarivanja prihoda u Proračunu Općine Starigrad za 2012. godinu

            Ako se sredstva u Proračunu ne bude ostvarivala u planiranom obimu, uplata na račun korisnika Programa uplaćivat će se kvartalno po ključu ostvarenog i raspoloživog postotka u Proračunu.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu 26. listopada 2012. a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore