« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/11-01/2
Urbroj: 2198/09-1-12-3             
 
Starigrad Paklenica, 26. listopada 2012. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09. i 150/11), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br.16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 23. sjednici održanoj 26. listopada 2012. godine,  d o n o s i  

II. izmjene i dopune
 
PROGRAMA
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad  i to:

- Izgradnja groblja
- Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina i Pisak
- Izgradnja vodovodne mreže
- Izgradnja javne rasvjete
- Izgradnja tržnice
- Trg Stjepana Radića
- Izrada prostorno planske, urbanističke i projektne dokumentacije
- Izrada projektne i natječajne dokumentacije

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

a) Pomoći iz državnog i županijskog proračuna                                  50.000,00 kn
b) Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica                        750.000,00 kn
c) Prihodi od komunalnog doprinosa                                                 720.100,00 kn
d) Prihodi od poreza i ostali opć. prihodi                                        1.085.000,00 kn
            e) Prenešena sredstva iz predhod. godina                                       192.000,00 kn

 

Članak 3.

Izgradnja komunalne infrastrukture u 2012. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

 

1. Izgradnja groblja

Novi iznos      

-  Nastavak izgradnje Novog groblja Starigrad .....................    680.000,00 kn  ...  690.100,00 kn
-  Mrtvačnica Seline ...............................................................      50.000,00 kn  ...     50.000,00 kn
-  Radovi na groblju D. Punta Tribanj-Kruščica ......................    100.000,00 kn  ...     50.000,00 kn
-  Spomeničko-memor. plato na novog groblju ......................     50.000,00 kn  ...     10.000,00 kn
 
Ukupno: ..........    880.000,00 kn  ...  800.100,00 kn       
 
Izvor:  ● Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica ....    750.000,00 kn
           ● Prihodi od komunalnog doprinosa .............................      50.100,00 kn

 

2. Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina

Novi iznos      

- Šetnica Kulina .......................................................................     20.000,00 kn  ...   20.000,00 kn
 
Izvor:  ● Prihodi od poreza i ostali Opć. prihodi .......................     20.000,00 kn

 

3. Vodovodna mreža

Novi iznos      

-Izgradnja vodovodne mreže ......................................   200.000,00 kn  ...   50.000,00 kn
 
Izvor:  ● Pomoći iz državnog i županijskog proračuna ............     50.000,00 kn

 

4.  Izgradnja javne rasvjete

Novi iznos      

            - Javna rasvjeta na području Općine Starigrad ............  100.000,00 kn  ...   20.000,00 kn
 
Izvor:  ● Prihodi od komunalnog doprinosa ..............................   20.000,00 kn
 

5. Izgradnja tržnice

Novi iznos      

            - Izgradnja tržnice ........................................................  10.000,00 kn  ...    10.000,00 kn
 
Izvor:  ●  Prihodi od poreza i ostali Opć. prihodi .......................   10.000,00 kn

 

6. Trg Stjepana Radića

Novi iznos      

- Uređenje Trga Stjepana Radića – kameni kiosci ..... 1.250.000,00 kn .. 1.292.000,00 kn
 
Izvor:  ● Prihodi od komunalnog doprinosa ..........................    500.000,00 kn
● Prihodi od poreza i ostal. Opć prihodi .....................    650.000,00 kn
●  Prenešena sredstva iz predhod. godina ................    242.000,00 kn
 

7. Prostorno planska, urbanistička i projektna dokumentacija

Novi iznos      

            - prostorno planska i projektna dokumentacija ...........   80.000,00 kn  ...   80.000,00 kn
            - Uvođenje GIS-a .........................................................   10.000,00 kn  ...   10.000,00 kn
     
                                                ukupno..........................   200.000,00 kn ...  90.000,00 kn
 
Izvor:  ● Prihodi od poreza i ostali opć. prihodi .........................    90.000,00 kn

 

8. Izrada projektne dokumentacije

Novi iznos      

            - projektna dokum. – javni putevi ................................    40.000,00 kn  ...   50.000,00 kn
            - projektna dokum. – groblje Seline .............................    70.000,00 kn  ...    70.000,00 kn
            - projekt. dokumen. – ŠRC Kruškovac...........................   185.000,00 kn  ... 185.000,00 kn
 - projkt. dokum – zgrade u vlasn. Općine Starigrad ....   150.000,00 kn  ...    60.000,00 kn
            - projektna dokum. – sustav kanal. i pročiš. ................   100.000,00 kn  ...  50.000,00 kn
            - projektna dokum. – Vodovod Starigrad - Tribanj .......   100.000,00 kn  ...  50.000,00 kn
            - projekt. dokum. – obalni pojas ..................................   100.000,00 kn  ...  50.000,00 kn
 
                                                                          Ukupno: .....................  655.000,00 kn  ... 515.000,00 kn
 
 Izvor:  ● Prihodi od poreza i ostali opć. prihodi .......................   415.000,00 kn
                        ● Prenešena sredstva iz predhod. godina ...................     50.000,00 kn
 ● Komunalni doprinos ..................................................     50.000,00 kn

 

             UKUPNO: ............................................................................ 3.205.000,00 kn .. 2.797.100,00 kn

 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 26. listopada 2012. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore