« Povratak

Općinsko vijeće - 17. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 27. listopada 2011. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 17. sjednicu  sazvao je za 27. listopada 2011. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 27. listopada 2011. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Ante Jukić, Tomica Milovac, Role Dokoza, Stanko Sjauš, Marijan Knežević, Dragan Jurlina, Josip Marasović, Jole Petričević i Tomislav Ramić

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, pročelnik Ivan Bušljeta i zapisničar Marija Jukić 

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 17. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je svih trinaest vijećnika.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik predlaže nadopunu Dnevnog reda sa slijedećom točkom:

- Suglasnost načelnika za potpisivanje ugovora o izradi studije valorizacije ruralnih turističkih potencijala za potrebe razvoja ruralnog turizma i ekološke proizvodnje hrane na području OS

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo nadopunu dnevnog reda te je utvrđen dnevni red na slijedeći način:

DNEVNI RED:

1.  Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.  Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.  Odluka o donošenju Izmejna i dopouna Prostornog plana uređenja Općine Starigrad
4.  Odluka o uvjetima natječaja za zakup kioska na trgu Stjepana Radića u Starigradu P.
5.  Odluka o izmjenama i dopunama odluke o sufinanciranju prijevoza vode
6.  Suglasnost načelnika za potpisivanje ugovora o izradi studije valorizacije ruralnih turističkih
     potencijala za potrebe razvoja ruralnog turizma i ekološke proizvodnje hrane na području OS
7.  Zamolbe

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća dan na primjedbe. Primjedbu dao: Josip Marasović. Zapisnik sa primjedbom prihvaćen jednoglasno.

 

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić daje izvješće o aktivnostima: proveden je postupak javne nabave za adaptaciju zgrade bivše škole u Selinama, najpovoljnija je ponuda ponuđača Ploter d.o.o. Nema inicijativa i pitanja.

 

Ad.3). Odluka o donošenju Izmjena i dopouna Prostornog plana uređenja Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te pojasnio tijek provođenja izmjena i dopuna prostornog plana. Pitanja i primjedbe dali: Role Dokoza, Ante Marasović, Tomica Milovac, Jole Petričević i Josip Marasović.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 100. Zakona o prostornom planiranju i graditeljstvu („Narodne novine“ broj 76/07) te članka 31. Općinsko vijeće, većinom glasova (12 glasova Za, 1 Suzdržan) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Starigrad koje se sastoje od grafičkog i tekstualnog dijela.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4). Odluka o uvjetima natječaja za zakup kioska na trgu Stjepana Radića u Starigradu P.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbe i pitanja dali: Tomica Milovac, Ante Marasović, Jole Petričević,  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/09), Općinsko vijeće je većinom glasova  (12 glasova Za, 1 Protiv), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o uvjetima natječaja za zakup kioska na Trgu Stjepana Radića u Starigradu Paklenici. Natječaj se raspisuje za trinaest zakupnih mjesta, površina objekta 12m2, površina ispred objekta 2,5m2, početna cijena je 20.000,00 kuna i ne može se dizati za više od 10%, jamčevina se uplaćuje u iznosu od 10% utvrđene početne cijene.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5). Odluka o izmjenama i dopunama odluke o sufinanciranju prijevoza vode

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić. Primjedbe dali: Ante Marasović, Role Dokoza i Tomica Milovac. Role Dokoza napusti sjednicu u 10.20 sati. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/09)  Općinsko vijeće je većinom glasova, (11 glasova Za, 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju prijevoza vode, najveći broj koji će se sufinacirati domaćinstvu iznosi 4 cisterne, iznajmljivačima soba sa 10 registriranih ležajeva i Ugostiteljski objekti sufinancirat će se sa 10 cisterni. OPG-i za svaki evidentiranih 10 grla stoke sufinancirat će se sa 1 cisternom, a najviše 10 cisterni. Autokampovi sa 30 registriranih kamp jedinica sufinancirat će se sa 10, a sa više registriranih jedinica sa 30 cisterni..

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6) Suglasnost načelnika za potpisivanje ugovora o izradi studije valorizacije ruralnih turističkih potencijala za potrebe razvoja ruralnog turizma i ekološke proizvodnje hrane na području OS

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te pojasnio da se radi o izradi studije za turističku zonu Pod Bucića. Primjedbe dali: Jole Petričević, Tomica Milovac, Ante Marasović. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/09), Općinsko vijeće je većinom glasova, (10 glasova Za, 2 Protiv), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o davanju Suglasnosti načelniku za potpisivanje ugovora o izradi studije valorizacije ruralnih turističkih potencijala za potrebe razvoja ruralnog turizma i ekološke proizvodnje hrane na području Općine Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić izvješćuje o slijećim zamolbama:

- Irena Milovac – zamolba-ponuda za objekt na trgu S. Radića na način da se napravi procjena vrijednosti što bi se kompenziralo za korištenje prostora u novim kućicama na određeni vremenski period. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

 O d l u k u

o prihvaćanju zamolbe Irene Milovac za zamjenu objekta za prostor u novim kućicama, a u skladu sa procijenjenom vrijednosti objekta.

 

- Darinka Čop- ponuda za otkup dijela č.z. 3533/1 i 3533/2 (put za Kulinu) i zahtjev da Općinsko vijeće prispita svoju ponuđenju cijenu  od 60 E/m2. Općinsko vijeće je većinom glasova (10 glasova Za, 2 Protiv), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o otkupu nekretnine u vlasništvu Darinke Čop, namjena put za Kulinu a po procjeni sudskog vještaka.

 

Sjednica završila sa radom u 10.47 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore