« Povratak

POJEDINAČNI RAZVOJNI PROJEKTI

 

UZGOJ VIŠNJE-MARASKE

 1. UVOD

 Višnja "Maraska" (botanički naziv Prunus marasca odnosno Cerasus marasca) je značajna i od davnine poznata voćna vrsta Dalmacije. Uzgoj maraske u Dalmaciji je vezan uz likerski proizvod "Maraschino" čija proizvodnja datira od početka 16. stoljeća.

Pradomovina maraske je Srednja Azija, gdje raste kao divlja. U šumama sjeverne Dalmacije, kao divlja potpuno je nestala 1901. godine. Uzgoj je povijesno ograničen na dio srednje i sjeverne Dalmacije. Godine 1776. se Vodice, Tribunj i Brela spominju kao glavna mjesta uzgoja maraske. Kasnije se maraska proširila na dio Makarske, Omiša, Splita, Šibenika i Zadra, te na Brač: Pučišće, Postiru i Nerežišće.

U Zadarskoj županiji mjesta značajnijega uzgoja maraske su: Stankovci, Smilčić, Biljani, Škabrnja, Sukošan, Zemunik, Bibinje. Na području općine Starigrad do sada nije bilo značajnijeg uzgoja, iako postoje svi preduvjeti za uspješnu proizvodnju.

Na širenje voćnjaka zasađenih maraskom i veću proizvodnju djeluju:

  • visoke otkupne cijene ploda, jer je pojačano zanimanje u svijetu,
  • skromni zahtjevi maraske u odnosu na tlo i klimu,
  • rentabilnost proizvodnje u dalmatinskom kršu,
  • rana i redovita rodnost,
  • male potrebe suzbijanja bolesti i štetnika u odnosu na vinovu lozu i maslinu, glavne jadranske kulture.

Proizvodnja maraske posljednjih godina stagnira, jer opada zanimanje proizvođača. U posljednje vrijeme tvrtka „Maraska“ulaže velike napore u obnovu ove proizvodnje na vlastitim plantažama, ali i davanjem sadnog materijala budućim kooperantima uzgajivačima. Tvrtka „Maraska“ garantira otkup, a otkupne cijeni su postigle solidnu razinu 6,00 kn/kg, te su dosta stabilne.

 Od 7.000 tona maraske početkom osamdesetih godina, proizvodnja je pala na cca. 1.000 tona. Oko 80% proizvodnje maraske se izvozi u obliku likera, najviše u SAD i Italiju, a manje u Njemačku, Austriju, Francusku, Dansku, Nizozemsku,...

Maraska se uzgaja i u drugim zemljama. No, kakvoća dalmatinske maraske nadvisuje sve druge. Izvan dalmatinskoga uzgojnoga prostora u Hrvatskoj (Podravina), ali i u Sloveniji (primorje), te Italiji i Austriji nisu postignuti tako dobri proizvodni rezultati niti višestrukim pokušajem prenošenja naše maraske.

 

2. TEMELJNE ZNAČAJKE PLODA MARASKE

 

Posebna aroma ploda, koja se prenosi na liker "Maraschino" svojstvena je samo maraski uzgojenoj na području sjeverne i srednje Dalmacije.

U industriji se rabi meso ploda, koštica i list. Paletu proizvoda čine likeri Cherry brandy i Marasca cherry, destilat, desertna višnjina vina, bezalkoholni vitaminski sirup (Amarena), konzervirani plod u likeru, aromatizirana   čokolada,   kompot,   žele   i pekmez. Maraska ima veliku vrijednost i kao dodatak poboljšivač u prehrambenoj industriji.

 

3. TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE UZGOJA MARASKE

3.1. Ekološki uvjeti

 3.1.1. Klima

Maraska    kao  heliofit    preferira    sunčane položaje. U odnosu prema temperaturama ovaj varijetet  višnje   može  uspijevati   i   u   hladnijim krajevima i na većim nadmorskim visinama, ali ona svoja osnovna svojstva zbog kojih se uzgaja postiže samo u  krajevima toplijeg  i sušnog podneblja (visok sadržaj suhe tvari i šećera te specifična aroma). Rasprostranjena je u području Dalmacije do pretežno 200 m nadmorska      visine.       Srednje      mjesečne temperature u uzgojnom  području  maraske kreću   se   od   13  °C  do   18  °C.   Apsolutne maksimalne temperature penju se u ljetnim mjesecima i do 40 °C, a apsolutne minimalne temperature spuštaju se zimi i do -18 °C. Voda    joj    je    potrebna    u    svim    fazama vegetacije od cvatnje do zriobe plodova, a njezin     nedostatak     uzrokuje     slab     rast nadzemnih i podzemnih dijelova stabla, nizak prirod   i   sitan   plod,   te   slabu   diferencijaciju cvjetnih   pupova   za   iduću   godinu.   Ukupna količina    oborina    koja    padne    godišnje    u područjima   Dalmacije   u   kojima   se   većim dijelom  uzgaja  maraska   (900  -   1200  mm) uglavnom  je   dovoljna   za   njezin   uzgoj,   ali samo   ako   je   raspored   oborina   povoljan. Pravilnim   agrotehničkim   mjerama   u   obradi čuva    se    vlaga    u    tlu,    a    nedostatak   se nadoknađuje       navodnjavanjem.       Suvišna vlažnost   tla   sprječava   razvitak   korijenova sustava maraske (osobito na podlozi rašeljka) i vrlo brzo dovodi do ugušenja zbog čega najčešće    propada.    U trenutnom   uzgojnom    području maraske, kao i na ovom području glavni su vjetrovi bura i jugo. Bura jakog intenziteta može biti štetna za višnju marasku   jer   isušuje   tlo,   uzrokuje   eolsku eroziju     tla,     vrši     mehanička     oštećenja, uzrokuje    pojavu    posolice    isušuje    zelene dijelove    stabla    ako     puše    u     razdoblju vegetacije.    U    fazi    cvatnje    bura    ometa oplodnju   i   sprječava   let  pčela.   Poželjno je izbjegavati položaje koji su izvrgnuti njezinim izravnim     i     snažnim     udarcima,     a     za ublažavanje     njezinih     udara     podižu     se vjetrozaštitni pojasevi. Jugo niske vlažnosti, tzv. suho ili bijelo jugo ("palač") može biti štetno   u   fazi   cvatnje   maraske,  jer  isušuje njuške tučka i pogoršava uvjete oplodnje, čime uvelike smanjuje prirode.

 

 3.1.2. Tlo

 Lakša ilovasta tla, odnosno pjeskovito-ilovasta ili ilovasto-pjeskovita tla najbolji su supstrat za višnju marasku. U tim tlima korijenov sustav rašeljke snažno se razvija, ta tla imaju dobru propusnost za vodu i zrak, a ipak dosta dobro drže vlagu i laka su za obradu.

 

 4.1.3. Položaj

 Najbolju kvalitetu plodovi višnje maraske postižu na nadmorskoj visini do 200 m. Položaj za nasad višnje maraske treba imati dobro osvjetljenje, zaklonjenost od štetnog utjecaja vjetra, mogućnost učinkovite primjene agrotehničkih mjera i zaštite od štetnih eolskih erozija, odgovarajuću temperaturu, te dobre prometnice i blizinu tržišta. Najpovoljniji su blago nagnuti tereni izloženi jugu do 3 %, najviše do 5 %.

 

4.1.4. Sorte i podloge

 Kao podloga za marasku rabi se uglavnom rašeljka (Prunus mahaleb). Ona dobro podnosi suha, vapnena, šljunkovita i skeletna tla. Ima vrlo dobar afinitet s maraskom. Razvija snažan, razgranat korijen, a osjetljiva je na vlažna tla i na suvišak vode u tlu. Može se rabiti i podloga višnje (Prunus cerasus) za uzgoj maraske na nešto vlažnijim tlima, ali na takvim tlima plodovi maraske imaju manji sadržaj suhe tvari. Višnja kao podloga stvara mnogo korijenovih izdanaka.

 

4.1.5. Tipovi (klonovi) maraske

 Za daljnje širenje preporučuju se autofertilni tipovi: Brač 2, Brač 6, Sokoluša, Recta i Vodice 1.

 

4.1.6. Sustavi uzgoja

 U daljnjem širenju i sadnji novih površina marasku treba saditi u čistim voćnjacima koji će omogućiti barem polumehaniziranu berbu tresačima.

Maraska se uzgaja u prostornim uzgojnim oblicima i to kotlasta krošnja (vaza) i popravljena piramidalna krošnja. Radi mehanizirane berbe visina debla treba iznositi oko 1 m (0,50 - 0,80 cm). Razmak sadnje višnje maraske na podlozi rašeljke i eventualno   višnje   treba   biti   5,5   -   6,0   m (između redova stabala) i 4,0 - 4,5 m (između stabala u redu) na dubokim i srednje dubokim tlima i 5,0 - 5,5 m (između redova stabala) i 3,5 - 4,0 m (između stabala u redu) na plitkim tlima.

 

4.1.7. Štetnici i bolesti

 Najvažnije bolesti i štetnici na višnji marasci jesu kozičavost višnje (Blumeriella jappii), sušenje mladica s cvjetovima i trulež plodova (Monilia spp.), žilogriz {Capnodis tene-brionis), osa trešnjarica (Caliroa cerasi) i crna trešnjina uš (Myzus cerasi).

 Zaštitu provoditi prema principima ekološke i integrirane zaštite, a u suradnji sa stručnjakom agronomom.

 

5. EKONOMSKA OBILJEŽJA UZGOJA MARASKE

5.1. Troškovi investicije

 
Potrebna ulaganja za nasad su 70.000 do 90.000 kuna. Udio troškova rada je oko 40%. Radom članova domaćinstva za taj se postotak smanjuju novčani izdatci. Najveće troškove sadnje čine priprema tla (obrada i meliorativna gnojidba), sadnice i njega do pune rodnosti.

U ukupnim potrebnim troškovima za novi nasad udio prve godine je 65%, druge 30%, treće 15%, četvrte godine 10%.

 

 5.2. Prihodi i rashodi

Tehnološka obilježja su slična onima kod višnje, jer je maraska njezin varijetet. Maraska dolazi u rod u četvrtoj godini. U početnom razdoblju urod je do 10 kg po stablu, a prosječan urod je oko 20 kg po stablu do 25. godine starosti stabla.

U punoj proizvodnji prosječni godišnji troškovi uzgoja, rad, materijal i amortizacija, su oko 60.000 kuna po hektaru. Više od 50% troškova rada odnosi berba. Veleprodajne cijene maraske su od 5 do 7 kuna za kilogram. Prosječan godišnji prihod je od 90.000 do 110.000 kuna. Ukupni rashodi su od 50.000 do 70.000 kuna. Godišnje možemo očekivati dobitak između 35.000 i 50.000 kuna po hektaru proizvodnje.

Poticaj za podizanje 1 hektara višnje maraske na ovim posebnim područjima iznosi 22.700 kuna.

 

6. ZAKLJUČNA OCJENA

 Na temelju naprijed iznijetog valja donijeti slijedeće zaključke:

  • Zbog široke tržišne primjene i posebne arome plodova, uzgoj maraske je značajna  prednost naše obale,
  • I u današnjim uvjetima uzgoj maraske je vrlo isplativ za proizvođače koji marasku izravno prodaju ili sami prerađuju,
  • Uzgoj maraske osigurava stabilnu zaradu i zbog sigurnog plasmana za preradu u tvornicu »Maraska« Zadar,
  • Iako uzgoj maraske nije značajno zastupljen na području općine Starigrad postoje svi uvjeti za uspješan uzgoj ove voćne vrste,
  • Uzgojem maraske zapošljava se stanovništvo, obiteljska gospodarstva ostvaruju dobit, stoga je ova proizvodnja društveno korisna i ekonomski isplativa.

 

 

 

^ Gore