« Povratak

Godišnji obračun proračuna za 2011. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/10-01/
Urbroj: 2198/09-1-12-6
             
Starigrad Paklenica, 17. travnja 2012. godine
 

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.), članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07, 125/08. i 36/09.), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/09.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 20. sjednici održanoj 17. travnja 2012. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Starigrad za 2011. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Općine Starigrad za razdoblje I-XII/2011. godine utvrđuje se:

1.      UKUPNO PRIHODI I PRIMITCI   13.449.549,71 kn

2.      UKUPNI RASHODI I IZDATCI     12.531.127,68 kn

3.      VIŠAK  PRIHODA                            918.422,03 kn

 

Članak 2.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od  918.422,03 kn rasporedit će se za rashode poslovanja Općine u toku 2012. godine.

Članak 3.

Godišnji obračun proračuna Općine Starigrad sadrži izvješće Proračuna Općine Starigrad za razdoblje I-XII/2011. godine po programima, aktivnostima i projektima.

Članak 4.

Prihodi i primitci i rashodi i izdatci Proračuna po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka za 2011. godinu.

Članak 5.

Godišnji obračun proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu stupa na snagu danom objave, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 Obračun proračuna za 2011. god.

 

^ Gore