Natječaj - građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Starigrad

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 944-01/11-01/6
Urbroj: 2198/09-2-11-2
 
Starigrad Paklenica, 30. svibanj 2011. godine
 
           Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 ), članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), Odluke o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad, od  17. svibnja 2011. godine, Općinski načelnik Općine Starigrad,  r a s p i s u j e
 
NATJEČAJ
za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta
u vlasništvu Općine Starigrad
 

1.      Predmet prodaje:

a)      po početnoj cijeni od  326,25 kuna po m2 je građevinsko zemljište sljedeće kat. oznake:

k.o. Starigrad:

- čest. zem.  2779/45 površine 458 m2
- čest. zem.  2779/46 površine 460 m2
- čest. zem.  2779/38 površine 590 m2

k.o. Seline:

- čest. zem.  2379/64 površine 410 m2
- čest. zem.  2379/68 površine 427 m2
- čest. zem.  2379/69 površine 399 m2
- čest. zem.  2379/34 površine 455 m2
 

b)       po početnoj cijeni od  253,75 kuna po m2 je građevinsko zemljište sljedeće kat. oznake:

k.o. Tribanj:

- čest. zem.  2915/49 površine 460 m2
- čest. zem.  2915/50 površine 500 m2
- čest. zem.  2915/51 površine 500 m2
- čest. zem.  2915/52 površine 500 m2

2.   Građevinsko zemljište iz točke 1. ovog natječaja namjenjeno je za individualnu stambenu izgradnju.

3.   Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske.

 

Ponuđač je obvezan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 %  utvrđene početne cijene pomnožene s površinom  pojedine građevinske čestice naznačene u točki 1., na žiro-račun broj: 2407000-1841600009, poziv na broj: 68  7757 – OIB s naznakom   “Općina Starigrad-jamčevina za kupnju građevinskog zemljišta”

4.   Jamčevina iz prethodne točke uračunava se u kupoprodajnu cijenu, a ako ponuđač ne uspije kupiti građevinsko zemljište  ista jamčevina se vraća u roku od deset dana od zatvaranja natječaja.

5.   Pismene ponude za kupnju zemljišta predaju se u zatvorenoj koverti osobno ili po opunomoćeniku, dana 01. srpnja 2011. godine u  09:00 sati, na adresi: Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad-Paklenica;  s naznakom “Za kupnju zemljišta – Ne otvaraj”.

Ponuđač ili njegov opunomoćenik dužan je prisustvovati javnom otvaranju ponuda koje će se održati 01. srpnja 2011. godine  u 09:00 sati, u vijećnici Općine Starigrad.

6.      Pismena prijava treba sadržavati:

a)  ime i prezime, adresu, dokaz o državljanstvu  ili domovnicu
b)  dokaz o uplati jamčevine (original uplatnica na uvid)
c)  broj računa u slučaju povrata jamčevine
d)  punomoć ukoliko opunomoćenik zastupa ponuđača
 e)  ponudu sa vidno  istaknutom cijenom  po m2 za odabranu česticu
(obrazac ponude može se podići u prostorijama Općine Starigrad ili
na www.opcina-starigrad.hr)
 

7.   Izabrani ponuditelj bit će onaj koji ponudi najveću cijenu za pojedinu parcelu.

8.   O ishodu izbora ponuditelji će biti izvješćeni u roku od pet dana od zatvaranja natječaja.

9.   Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora i platiti kupoprodajni iznos u cijelosti.

Ukoliko izabrani ponuđač ne postupi u skladu s navedenim, gubi pravo na kupnju građevinskog zemljišta i povrat uplaćene jamčevine.

10.  Porez na promet, troškove ovjere  i prijenosa vlasništva snosi kupac.

Sve dodatne obavijesti o građevinskom zemljištu, kao i organizaciju pregleda građevinskog zemljišta  na terenu, mogu se dobiti svakog radnog dana u Općini Starigrad ili na telefon 023/369 387.

 

                                                                              Općinski načelnik:
                                                                               Krste Ramić dipl. oec.
 
     Obrasci:
       - Ponuda: .doc; .pdf
 

 

 

^ Gore