« Povratak

Općinski načelnik - Polugodišnje izvješće

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 022-06/11-01/1
Urbroj: 2198/09-2-11-1             
Starigrad Paklenica, 21. veljače 2011. godine
 
          

Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 50. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 16/09), Općinski načelnik Općine Starigrad podnosi,

 
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA OPĆINE STARIGRAD
za razdoblje SRPANJ-PROSINAC 2010. godine
 

U razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine, usprkos gospodarskoj krizi, ostvareni su rezultati na razini očekivanih.

Na godišnjoj razini ostvareno je 9.828.722,00 kn proračunskih prihoda, a računajući i preneseni prihod iz predhodnih godina rezultat iznosi 10.071.272,71 kn ili 92,4 % od planiranog.

Gledajući po stavkama: prihodi od poreza su ostvareni u iznosu od 4.323.535,16 kn ili 95,2 %, od čega je najznačajniji prihod od poreza na dohodak u iznosu od 2.758.030,60 ili 96.8 % od planiranog.

U ovom razdoblju, znači u drugoj polovici 2010. godine prihodi od poreza su zahvaljujući turističkoj sezoni veći nego u prvoj polovici godine.

Od ostalih značajnih prihoda tu je kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 1.337.012,00 kn, a odnosi se za gradnju Novog mjesnog groblja, obnovu crkve Sv. Petra, te izradu dokumentacije za sustav odvodnje i pročišćavanja.

Također značajan prihod je ostvaren s osnove zakupa nekretnina gdje je na godišnjoj razini ostvareno 428.483,00 kn, zatim prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 964.549,00 kn, prihod od prodaje građevinskog zemljišta 749.710,00 kn te prihod od korištenja grobnog mjesta 744.095,00 kn.

Također u ovom se razdoblju ostvarili značajni prihodi od koncesija ( na godišnjoj razini 181.000,00 kn) te boravišne pristojbe ( 334.650,00 kn).

Ostvarenje na rashodovnoj strani iznosi 9.421.352,12 kn što je 86,4 % od planiranog.

Što se tiče rashodovne strane, realizacija projekata je tekla svojim tijekom. Nastojimo realizirati zamišljene projekte što bržom dinamikom.

            Možda najznačajniji događaj u drugoj polovici, a vjerojatno i cijele godine, je otvaranje dječjeg vrtića, koji je krajem godine i stvarno krenuo s radom.

            Završetkom radova, te nakon postupka javne nabave uloženo je 255.788,00 kn u opremanje samog vrtića.

            Također ističemo nastavak gradnje Novog mjesnog groblja te je u prošloj godini izdvojeno  2.192.343,30 kn, gdje je otvorena novosagrađena mrtvačnica.

Općina je ulagala sredstva u uređenje javnih površina, održavanje deponija otpada, održavanje javne rasvjete i dr..

Također Općina i nadalje sudjeluje u financiranju sportskih klubova i drugih udruga, te financiranju prijevoza učenika srednje škole, stipendiranju studenata te ostalim naknadama.

 

 Što se tiče prostornih i urbanističkih planova:

UPU Pisak- dobio suglasnost županijskog ureda, te će ovih dana biti poslan u Ministarstvo na konačnu suglasnost.

UPU Kod Hotela Alan- usvojen

UPU Šibuljina rt – čeka se suglasnost županijskog ureda.

UPU Kruškovac- usvojen.

PPUO Starigrad – završena javna rasprava, prikupljene sve primjedbe, te je odrađen prvi sastanak sa stručnim izrađivačem plana glede usvajanja primjedbi.

 

                                                                              Općinski načelnik:
                                                                               Krste Ramić dipl. oec.
 

 

^ Gore