« Povratak

Općinsko vijeće - 26. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u petak 27. ožujka 2013. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 26. sjednicu  sazvao je za 27. ožujka 2013. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 27. ožujka 2013. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Zoran Šikić, Tome Dokoza, Stanko Sjauš, Role Dokoza, Ante Marasović, Dragan Jurlina, Tomica Milovac, Marijan Knežević, Nediljko Sjauš Tomislav Ramić,  Tomica Milovac

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić zapisničar Marija Jukić,

Odsutni vijećnici: Jole Petričević (stigao u 9.06 sati).

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 26. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je dvanaest vijećnika, odsutan vijećnik Jole Petričević.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red. Dnevni rad dan na raspravu, nitko se nije javio za raspravu te je  Dnevni red dan na glasovanje te se prihvaća jednoglasno (12 glasova Za). Za sjednicu je utvrđen slijedeći:

            DNEVNI RED:

1.   Usvajanje zapisnika sa 25.  sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.   Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.   Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Starigrad
4.   Zamolbe

Ad1) Zapisnik je dan na primjedbe. Ante Marasović dao primjedbu na navod u kojem se spominje da je direktor HT-a, u točci 2. Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanje vijećnika, ispravlja navod i napominje da nema položaj direktora u HT-u. Zapisnik s primjedbom dan na glasanje i jednoglasno prihvaćen (12 glasova Za).

Ad2). Predsjednik Jure Tomić u povodu zahtjeva za imenovanje ulica upoznaje vijećnike s obavijesti Predstojnika Ureda državne uprave u povodu nadolazećih izbora: „ U privitku Vam dostavljamo Raspis izbora za zastupnike za Europski parlament na daljnje postupanje. Posebno napominjemo da se u ovom razdoblju do provedbe izbora ne pristupa preimenovanju ulica, trgova, mjesta i naselja, kako bi se izvaci iz popisa birača mogli izvaditi s točnim adresama“.  Role Dokoza dao primjedbu vezano za njegov prijedlog da se imenuje jedna ulica imenom Planinske satnije i smatra da se njegovi prijedlozi sabotiraju, također napominje da je na zadnjoj sjednici optužen da je nešto ukrao i moli načelnika da to demantira. Također postavlja pitanje vezano za cijevi koje su bile deponirane u zaseoku Dokoze, gdje su nestale. (Jole Petričević stigao u 09.06.) Načelnik izvještava što se tiče krađe da pretpostavlja da se optužba odnosila na tapiseriju-amblem Planinske satnije koji se nalazi u njegovoj kancelariji uvijek na istom mjestu, cijevi iz naselja Dokoze nisu nestale već su ugrađene za propust u naselju Čavići. Tome Dokoza napominje kako nije mislio na tapiseriju Planinske satnije već se radi o zastavi koja je nestala, što se tiče cijevi one su vlasništvo Općine Starigrad i ona može s njima raspolagati. Tomica Milovac pokušava opisati povijest nastanka Planinske satnije, te napominje da po njegovu mišljenju 164. brigada zaslužuje da se po njoj imenuje ulica jer je Planinska satnija bila sastavni dio iste. Upozorava na potrebu uređenja ulice u Selinama, Milovcima, uređenja parkinga na terenu pored Rusa te također vezano uz uređenje trga u Kruščici smatra da je napravljena pogreška u jednom dijelu na mjestu gdje se nalazi zavoj jer je ulica nepregledna i trebalo bi je proširiti. Role Dokoza ispravlja navod Tomice Milovac vezano uz osnutak Planinske satnije, zahvaljuje se svim vijećnicima na suradnji i želi svima sretan Uskrs i puno uspjeha na predstojećim izborima te napušta sjednicu u 9.30 sati. Zoran Šikić smatra da je ova tema isprovocirana i da trenutno ima važnijih tema za rješavanje. Pred lokalnim smo izborima, i postavlja se pitanje što bi se dogodilo da preimenujemo ulicu pred izbore radi se o tehničko operativnim pitanjima vezano za izradu dokumenata i mogu se nakon izbora javiti razne optužbe, bez obzira na značaj rata mislim da nije vrijeme za ovakve rasprave, vrijeme će pokazati sve, poznata je priča vezano i za naše generale. Što se tiče Planinske satnije pitanje je zapravo kad je osnovana jer se u početku vodila kao sastavni dio Zbora narodne garde ali mislim da ovo nije vrijeme za razgovor o tome. Tomica Milovac napominje kako ne razumije da osoba koja je godinama vodila općinu nije našla vremena za ovo pitanje vezano za imenovanje ulica. Načelnik odgovara na pitanje vezano za trg u Kruščici i napominje da će cijeli trg biti šetnica, Seline će se asfaltirati, što se tiče uređenja parkinga Jazine će biti dio projekta za tržnici. Jole Petričević postavlja pitanje vezano za izvješćivanje komunalnog poduzeća. Načelnik. do 31.03. se mora obavezno napraviti izvješće a što se tiče funkcioniranja samog poduzeća polako se umanjuju problemi. Ante Marasović: što se tiče mijenjanja ulica, Zadar je nedavno mijenjao naziv Bihaćke ulice. Što se tiče rata svi znamo što je bilo i slažem se da će vrijeme sve pokazati ali je činjenica da se mora imenovati jedna ulica kao Planinska satnija. Apeliram treba se dalje raditi, treba postojati kontinuitet i ako nema novca treba se napraviti ono što se može. Načelnik se zahvaljuje na suradnji svim vijećnicima i napominje kako je bila dobra suradnja te u prilog tome ide činjenica da je većinu odluka Općinsko vijeće donijelo jednoglasno. (Tomislav Ramić napustio sjednicu u 8.50 sati).

Ad.3). Predsjednik daje izvješće vezano uz donošenje Statuta. Na prošloj sjednici je donešen Statut te je nakon dostave na nadzor u skladu sa zakonskom procedurom, stigla obavijest Ureda državne uprave da je potrebno otkloniti nepravilnosti u članku 19. i članku 31. stavku 1. alineja 8. vezano za raspisivanje referenduma. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dan na raspravu, nije bilo rasprave te je točka dnevnog reda dana na glasovanje. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo

                                   Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Starigrad

            stavak 1. članka 19. mijenja se i glasi: „Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom“.

            Alineja 8. u stavku 1. članka 31. briše se.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.4). Načelnik Krste Ramić upoznaje vijećnike o pristiglim zamolbama i ostalim podnescima čije rješavanje je u djelokruga Općinskog vijeća:

- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa: Poziv za dostavu popisa pravnih osoba od posebnog interesa za jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. Načelnik iznosi prijedlog za popis pravnih osoba: DV Osmijeh, TD Argyruntum, TD Čistoća, Liburnija, Vodovod te DVD Starigrad. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), potvrdilo popis pravih osoba od posebnog interesa za JLPS.

- Danica Trošelj: obavijest o sudjelovanju u zajedničkom rješavanju problema vezano za put prema Kulini.  Načelnik izvještava kako je u razgovoru s gospođom Trošelj postigao dogovor da će ista sudjelovati u zajedničkom rješavanju problema vezano za put prema Kulini na način kao i ostali sudionici dogovora tj. vlasnici nekretnina na Kulini, te moli Općinsko vijeće još jednom da potvrdi zamolbu Danice Trošelj za oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa s obzirom da se radi o tome da je pokojni suprug gospođe Trošelj mještanin Starigrada, koji je rođen i živio u Starigradu. Primjedbe i pitanja dali: Ante Marasović i Zoran Šikić. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo:

                                                                       Odluku

            kojom se usvaja zamolba Danice Trošelj za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u skladu sa stavom Općinskog vijeća vezano za pojedinačne slučajeve koji nisu mogli biti definirani Odlukom.

Manda Lulić: na 25. sjednici se rješavalo o zamolbi za legalizaciju č.z. 2915/1 k.o. Tribanj međutim u zamolbi je krivo navedena površina za koju se traži legalizacija pa se u ponovljenoj zamolbi navodi točna površina od 814 m2. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo:

                                                                       Odluku

            kojom se usvaja zamolba Mande Lulić za odobrenje legalizacije uzurpiranog zemljišta oznake č.z. 2915/1 k.o. Tribanj u površini od 814 m2  po cjeni koju odredi sudski vještak i po raspisanom javnom natječaju.

Živko Koić: zamolba za dokup č.z. 3459/4 k.o. Starigrad u površini od 68 m2 koja je uzurpirana. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo:

                                                                       Odluku

            Kojom se usvaja zamolba Živka Koić za prodju uzurpirane površine č.z. 3459/4 k.o. Starigrad a po cijeni koju odredi sudski vještak i po raspisanom natječaju.

 

Sjednica je završila sa radom u 10.19 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore