« Povratak

STATUT  - izmjene i dopune

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 012-03/13-01/01
Urbroj: 2198/09-1-13-2             
 
Starigrad Paklenica, 27. ožujka 2013. godine
 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,  150/11, 144/12, 18/13  i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Starigrad  ("Službeni glasnik Zadarske županije", br. 4/13), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Starigrad  na 26. sjednici održanoj   27.  ožujka  2013., donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
STATUTA OPĆINE STARIGRAD
 

Članak  1.

 

Stavak 1. članka 19. mijenja se i glasi:

„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.“

Članak 2.

Alineja 8. u stavku 1. članka 31.  briše se.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore