« Povratak

Općinsko vijeće - 25. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u petak 28. veljače 2013. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 25. sjednicu  sazvao je za 28. veljače 2013. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 28. veljače 2013. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Zoran Šikić, Tome Dokoza, Stanko Sjauš, Role Dokoza, Ante Marasović, Dragan Jurlina, Tomica Milovac, Marijan Knežević, Nediljko Sjauš Tomislav Ramić

i ostali: načelnik Krste Ramić, pročelnik Ivan Bušljeta,  zapisničar Marija Jukić, voditelj odsjeka Marin Čavić i građanin Nikola Tesla

Odsutni vijećnici: Jole Petričević i Tomica Milovac (pristigao u 9.25 sati).

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 25. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je jedanaest vijećnika, odsutna dva vijećnika.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda. Dnevni rad dan na raspravu, Role Dokoza predlaže nadopunu sa točkom dnevnog reda o imenovanju ulice Planinska satnija. Predsjednik upozorava da zahtjev za imenovanje ulica treba dostaviti Povjerenstvu za imenovanje ulica.  Predsjednik Dnevni red daje na glasanje te se prihvaća jednoglasno (11 glasova Za). Za sjedincu je utvrđen slijedeći:

 

            DNEVNI RED:

1.   Usvajanje zapisnika sa 24.  sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.   Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.   Odluka o usvajanju Statuta Općine Starigrad
4.   I. izmjene i dopune Proračuna  Općine Starigrad za 2013. godinu
5.   I. izmjene i dopune programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. g.
6.   I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. g
7.   I izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. godinu
8.   Godišnji obračun Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu
9.   Odluka o usvajanju  izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
10. Odluka o usvajanju  izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu
11. Odluka o usvajanju izvješća o Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
12. Odluka o usvajanju izvješća o Izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2012. godinu
13. Polugodišnje izvješće Načelnika Općine Starigrad
14. Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad   za 2012. godinu
15. Suglasnost  na godišnji obračun Financijskog plana DV „Osmjeh“ za 2012. godinu
16. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova  Općinskog vijeća Općine Starigrad
17. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja središnjeg obalnog pojasa u Starigradu Paklenici
18. Odluka o raspisivanju izbora za vijeće mjesnih odbora Općine Starigrad
19. Odluka o sanaciji i uređenju zgrade Općinske uprave
20. Zamolbe

 

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa 24. (dvadeset četvrte) sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa dvadeset četvrte sjednice dan na primjedbe. Primjedbi na Zapisnik nije bilo te je prihvaćen jednoglasno (11 Za).

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić  izvješćuje o aktualnostima: podržavam prijedlog za imenovanje ulica nazivima koji imaju poveznicu sa Domovinskim ratom. Počeli su radovi čišćenja i pripreme za turističku sezonu. Za područja općine Starigrad podnijeto je 491 zahtjev za legalizaciju objekata. ( Tomica Milovac stigao na sjednicu u 9,25 sati). Role Dokoza pozdravlja akciju čišćenja, upozorava da je bačena cestovna oznaka u Glavičicama, upozorava na problem sa Hitnom pomoći te na oznaku Matičnog ureda koji više nema ured u Starigradu. Ante Marasović upozorava na problem sa cestom za Rujno na koju treba staviti zaštitnu ogradu, upozorava na probleme vezano uz čistoću mjesta te smatra da je potrebno zaposliti komunalnog redara te će kad bude načelnik  zaposliti Nikolu Tesla, upozorava da je tražio izvješće o radu komunalnog poduzeća te da bi se vijeće trebalo redovito izvještavati te da načelnik treba obratiti pažnju na probleme. Načelnik izvještava da je zahtjev za postavljanje zaštitne ograde upućen Županijskim cestama, što se tiče problema sa uređenjem mjesta načelnik izvještava da će i on u drugom mandatu zaposliti komunalnog redara ali da to vjerojatno neće biti Nikola Tesla. Vezano za problem stupova HT-a, načelnik izvještava kako smatra da bi bilo u redu s obzirom da je  vijećnik Ante Marasović ujedno direktor HT-a da poduzme nešto vezano za uklanjanje stupova. Tomica Milovac postavlja pitanje vezano uz nazočnost Nikole Tesle na sjednici i pita koliko je još građana osim njega pratilo rad Općinskog vijeća, te postavlja pitanje koji je problem imenovanog i zašto je nazočan na sjednici. Načelnik izvještava o postupcima koje je Nikola Tesla pokrenuo vezano za sanaciju deponija Brđani te da je procjenjena vrijednost sanacije deponija oko 1.400.000,00 kuna. Tomica Milovac smatra da je potrebno stati na kraj maltretiranju Nikole Tesle, te da je on osoba koja radi protiv ovog mjesta, ove općine i ovog naroda, ovo mjesto je mukotrpno obranjeno a gospodin Tesla je nakon rata došao da nas podučava demokraciji. T. Milovac upozorava na potrebu asfaltiranja ceste u Selinama kod Hitne pomoći te zaseok Milovce. Načelnik odgovara da će do proljeća biti asfaltirana cesta od crkve do skretanja za ulicu Put igrališta.  Načelnik upozorava da se moramo pridržavati zakona te da Nikola Tesla ima pravo biti prisutan na sjednici, iako građanin Nikola Tesla definitivno zloupotrebljava zakone Republike Hrvatske, kao primjer navodi prijavu za rad na crno o kojoj se Nikola Tesla sam očitovao u jednom podnesku putem elektroničke pošte te se po prijavi za rad na crno izjasnio da to radi za potrebe KUD, što prema riječima predsjednika KUD-a Podgorac nije istina. Tomica Milovac: ja sam prvi pokušao izaći u susret Nikoli Tesla zbog problema sa vodom. S obzirom da više nema inicijativa i pitanja predsjednik je zaključio točku dnevnog reda.

Ad.3). Odluka o usvajanju Statuta Općine Starigrad

Načelnik izvještava da je donešen novi Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi te da je potrebno donijeti novi Statut zbog usuglašenja sa zakonskim izmjenama. Članak 67. određuje broj članova Mjesnog odbora, s obzirom da je to po novom zakonu u djelokrugu vijeća predlažem da stavimo 7 članova u vijeće Starigrada i 5 članova u vijeće Selina i Tribnja. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       S t a t u t

            Općine Starigrad kojim se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Starigrad, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Starigrad.

Statut čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.4).  I. izmjene i dopune Proračuna  Općine Starigrad za 2013. godinu

Načelnik izvještava zašto se ubrzo nakon donošenja Proračuna rade izmjene i dopune, razlog je priprema za natječaj za bespovratna sredstva za zamjenu javne rasvjete a uvjet sudjelovanja na natječaju je da je projekt predviđen u Proračunu. Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu. Izmjene i dopune navedene su u tabeli u privitku.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.5). I. izmjene i dopune programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. g.

Predsjednik izvještava da se izmjene i dopune programa izgradnje temelje na izmjenama i dopunama Proračuna. Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/06, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o I. izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.6). I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. g

Predsjednik daje izmjene i dopuna na raspravu. Rasprave nije bilo te se daje na glasanje. Na temelju članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.7).  I izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Rasprave nije bilo te se daje na glasanje.  Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o I. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2013. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.8). Godišnji obračun Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu

Načelnik daje uvodno izlaganje te izvješćuje da je Proračun ostvaren u iznosu od 94.3%. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o godišnjem obračunu Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.9) Odluka o usvajanju  izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Predsjednik daje plan na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09),  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o usvajanju  izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad. 10) Odluka o usvajanju  izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Predsjednik daje odluku na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o usvajanju  izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.11). Odluka o usvajanju izvješća o Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu

Predsjednik daje odluku na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 27/93 i 38/09),  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o usvajanju izvješća o Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.12) Odluka o usvajanju izvješća o Izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2012. godinu

Predsjednik daje odluku na raspravu. Pitanje dao: T. Milovac.  Na temelju članka 76. Zakona o športu (NN 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            o usvajanju izvješća o Izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2012. godinu

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.13). Polugodišnje izvješće Načelnika Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temlju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se usvaja Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Starigrad za razdoblje od 01. srpnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.14). Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad   za 2012. godinu

Predsjednik daje odluku na raspravu. Pitanja i primjedbe dali: A. Marasović, T. Milovac i R. Dokoza.  Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu (NN br. 174/04, 111/06, 60/08 i 87/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad   za 2012. godinu 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.15). Suglasnost  na godišnji obračun Financijskog plana DV „Osmjeh“ za 2012. godinu

Predsjednik daje odluku na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       S u g l a s n o s t

            na godišnji obračun Financijskog plana DV „Osmjeh“ za 2012. godinu

Suglasnost čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.16). Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Starigrad

Predsjednik daje odluku na raspravu. Pitanja i primjedbe dali: T. Milovac i R. Dokoza.  Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN broj 24/11 i 61/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                        O d l u k u

            o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Starigrad

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.17). Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja središnjeg obalnog pojasa u Starigradu Paklenici

Uvodno izlaganje podnio načelnik Krste Ramić. Pitanja i primjedbe dali: Z. Šikić.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izradi Urbanističkog plana uređenja središnjeg obalnog pojasa u Starigradu Paklenici zbog potrebe ishodovanja rješenja o uvjetima gradnje po projektu uređenja obale od starog groblja do caffe bara Kvartir.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.18). Odluka o raspisivanju izbora za vijeće mjesnih odbora Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić. Na temelju članka 61.a. i članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o raspisivanju izbora za vijeće mjesnih odbora Općine Starigrad  sukladno čl. 67. Statuta Općine Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.                                Ispravak odluke (17.travnja 2013.)

Ad.19). Odluka o sanaciji i uređenju zgrade Općinske uprave

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić: Pitanja i primjedbe dali: T. Milovac i A. Marasović.   Na temelju članka članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o sanaciji i uređenju zgrade Općinske uprave

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.20). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić upoznaje vijećnike o pristiglim zamolbama i ostalim podnescima čije rješavanje je u djelokruga Općinskog vijeća:

- Marin Trošelj- ponuda za otkup nekretnine oznake 3522 u površini od 500 m2 radi formiranja puta za plažu Kulina. Načelnik izvještava o važnosti rješavanja ove problematike te da je u razgovoru sa Marinom Trošelj predložen iznos od 60 E/m2. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju ponude za otkup č.z. 3533 u površini od 500 m2 po cijeni od 60 E/m2,  radi formiranja puta za plažu Kulina.

- Danica Trošelj: zamolba za izračun komunalne naknade po kriteriju koji se primjenjuje na mještane sa prebivalištem na području općine Starigrad. Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže da se prije rješenja ove zamolbe pozove gospođa Trošelj na razgovor kako bi se pokušalo naći rješenje problema vezano za put na Kulinu. Načelnik pojašnjava da gospođa Trošelj posjeduje zemljište na području koje služi kao put za Kulinu. Primjedbe dali: A. Marasović, T. Milovac i R. Dokoza. Prijedlog HDZ-a dan na glasanje te je Općinsko vijeće jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

O d l u k u

             kojom se odgađa rješavanje zamolbe za izračun komunalne naknade po kriteriju koji se primjenjuje na mještane sa stalnim prebivalištem na području Općine Starigrad a da se prije rješavanja zamolbe  pokuša riješiti problem prilaza Kulini preko njene nekretnine.

- Manda Lulić: zamolba za legalizaciju uzurpiranog zemljišta kat. Čest. 2915/6 Tribanj. Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže da se udovolji zamolbi za legalizaciju na način da se raspiše natječaj po oprocjeni sudskog vještaka uz rok otplate najduže 3 godine. Prijedlog HDZ-a dan na glasanje te je Općinsko vijeće jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba Mande Lulić za legalizaciju č.z. 2915/6 Tribanj u površini od 600 m2, a po cjeni koju odredi sudski vještak. Za navedenu česticu raspisuje se natječaj uz rok otplate od najduže 3 godine.

- Dragica Milanković: zamolba za priznavanje olakšice kod legalizacije objekta. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                 O d l u k u

                  kojom se zamolba Dragice Milanović rješava u skladu sa Odlukom o komunalnom doprinosu.

- Ana Smokrović: zamolba za pravo na popust kod plaćanja komunalne naknade u postupku legalizacije bespravno sagrađene kuće. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba Ane Smokrović za ostvarenje prava na popust pri plaćanju komunalne naknade.

- Vera Spudić: zamolba za odobrenje kupnje grobnice na Novom groblju. Zoran Šikić predlaže da se zamolba riješi u skladu sa Odlukom o ustupanju grobnih mjesta. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba Vere Spudić te se o istoj rješava na način kako je to propisano u Odluci o ustupanju grobnih mjesta.

 

Sjednica zaključena u 11.45 sati

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore