« Povratak

Općinsko vijeće - 22. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u petak 01. kolovoza 2012. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 22. sjednicu  sazvao je za 01. kolovoza 2012. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 01. kolovoza 2012. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Zoran Šikić, Tome Dokoza, Stanko Sjauš, Role Dokoza, Ante Marasović, Dragan Jurlina, Tomica Milovac, Marijan Knežević, Jole Petričević, Tomislav Ramić

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica Marina Vukić, pročelnik Ivan Bušljeta,  zapisničar Marija Jukić

Odsutni vijećnici: Nediljko Sjauš

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 22. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je dvanaest vijećnika od ukupno trinaest, odsutan je vijećnik Nediljko Sjauš

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik daje prijedlog izmjene i dopune dnevnog reda. Nakon predložene izmjene i dopune, dnevni red je jednoglasno utvrđen:

            DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa 21.  sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
  2. Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
  3. Polugodišnje izvješće Načelnika Općine Starigrad
  4. Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje od 01.01. – 30. 06.2012. godine
  5. Suglasnost na Godišnje izvješće DV „Osmjeh“ za pedagošku godinu 2011. / 2012.
  6. Suglasnost na izvješće o izvršenju Financijskog plana DV „Osmijeh“ za razdoblje od 01.01.2012. – 30.06.2012.
  7. Odluka o javnim priznanjima Općine Starigrad
  8. Odluka o organizaciji i načinu naplate  parkiranja na području Općine Starigrad
  9. Zamolbe

 

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa 21. (dvadesete) sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa dvadeset prve sjednice dan na primjedbe. Primjedbi nije bilo te je  Zapisnik jednoglasno prihvaćen.

 

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić podnio je uvodno izlaganje vezano za aktualnosti u tijeku: poduzeće Čistoća d.o.o preuzela odvoz smeća sa područja općine, započela sa radom ispostava Hitne medicinske pomoći, u tijeku je sanacija deponija, donešena je konačna presuda u postupku koji je pokrenu bivši direktor komunalnog poduzeća Argyruntum d.o.o. zbog otkaza ugovora o radu, u korist Općine Starigrad. Probijen je put kod crkve sv. Petra do hidranta kako bi se mogle puniti cisterne za vodu. Role Dokoza daje primjedbu na izlaganje načelnika te postavlja pitanje zašto se nije izvjestilo o sporu protiv Katuše koji je općina izgubila, upozorava također da je protiv načelnika podnešena kaznena prijava. Postavlja pitanja vezano za održavanje trga S. Radića, čišćenje plaža te tematiku filmova koji će se prikazivati na 3. Film festivalu. Načelnik odgovara na pitanja vijećnika: Općina nije u sporu sa Katušom već komunalno poduzeće, što se tiče nekih drugih sporova imam stav da ne komentiram nepravomoćne presude, postupke protiv mene ne spominjem jer ih smatram osobnom stvari. Uvažavam komentar vezano za uređenje trga i za Filmski festival međutim ne prihvaćam primjedbe na čišćenje plaže. Dragan Jurlina također dao primjedbu na čišćenje plaže. Jole Petričević dao primjedbu vezano uz organizaciju odvoza smeća i na cijenu. Načelnik pojašnjava kako je cijena odvoza komunalnog otpada u organizaciji Argyruntuma d.o.o. formirana još prije 10-tak godina pa je realno za očekivati da će cijena Čistoće d.o.o. biti veća. Tomica Milovac daje primjedbu na organizaciju zabavnog programa tijekom sezone, te smatra kako je problem u lošoj koordinaciji. Ante Marasović napominje da bi trebalo urediti put za Veliko Rujno do Velike Gospe i urediti okoliš deponija. Jole Petričević daje primjedbu na izlaganje vijećnika Tomice Milovac vezano za kritike na račun Turističke zajednice. Načelnik pojašnjava da Turistička zajednica svake godine raspisuje javni natječaj za organizaciju zabave te da se mogu javiti svi koji su zainteresirani. Zoran Šikić dao primjedbu vezano za iznošenje kritika te smatra kako su često odraz naših osobnih stavova te da se mogu iznositi na način da to bude u granicama dobrog ukusa, po pitanju zabavnog programa  i Filmskog festivala smatra da ima više pohvala nego kritika a na kritike programa Filmskog festivala postavlja se pitanje kome je namjenjen, turistima ili nama.

 

Ad. 3). Polugodišnje izvješće Načelnika Općine Starigrad

Načelnik Krste Ramić u skladu sa člankom 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i člankom 50. Statuta Općine Starigrad podnosi polugodišnje Izvješće o svom radu Općinskom vijeću. Upoznaje vijeće sa realiziranim projektima i ostvarenim prihodima.

 

Ad.4). Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje od 01.01. – 30. 06.2012. godine

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić. Primjedbu dali: A. Marasović, T. Dokoza i Z. Šikić. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. godine.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5). Suglasnost na Godišnje izvješće DV „Osmjeh“ za pedagošku godinu 2011. / 2012.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbe i pitanja dali: Role Dokoza i Tomica Milovac.  Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće  jednoglasno (12 glasova Za),  daje

                                                                     S u g l a s n o s t

            na godišnje izvješće za pedagošku godinu 2011/2012. Dječjeg vrtića „Osmjeh“

 

Ad.6). Suglasnost na izvješće o izvršenju Financijskog plana DV „Osmijeh“ za razdoblje od 01.01.2012. – 30.06.2012.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja dali: Jole Petričević i Role Dokoza. Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće većinom glasova (11 glasova Za, 1 Suzdržan), daje

                                                                    S u g l a s n o s t

            na izvješće o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Osmjeh“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. godine.

 

Ad.7). Odluka o javnim priznanjima Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić: odbor za dodjelu javnih priznanja sastao se dana 11. srpnja 2012. godine, po raspisanom natječaju, te dao prijedlog za dodjelu javnih priznanja. Na raspisani natječaj pristigli su prijedlozi: za nagradu Općine Starigrad predlagač Marko Baričević predložio je Josipa Milovca te predlagač Višeslav Dokoza predlaže Hotel Vicko. Za grb Općine Starigrad predlagač Zoran Šikić predložio je Marka Aralicu te predlagač Višeslav Dokoza koji je predložio Tomislava Džakovića, Mladena Anića, Marija Mačkilja, Marinka Katušu i Petra Kneževića. Odbor za javna priznanja u kategoriji Nagrada Općine Starigrad predložio je dodjelu Josipu Milovac i u kategoriji Grb Općine Starigrad predložio je dodjelu Marku Aralici. Primjedbe dali: Tomica Milovac i Role Dokoza. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 31. Statuta Općine Starigrad te Odluke o javnim priznanjima Općine Starigrad od 04. svibnja 1995. godine,  Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o dodjeli javnih priznanja Općine Starigrad i to:

            - Nagrada Općine Starigrad dodjeljuje se Josipu Milovac

            - Grb Općine Starigrad dodjeljuje se Marku Aralica.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad. 8). Odluka o organizaciji i načinu naplate  parkiranja na području Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbi i pitanja dali: Role Dokoza i Tomica Milovac.  U ime kluba vijećnika HDZ-a Zoran Šikić predlaže da se prihvati nacrt prijedloga Odluke na način da se u članku 19. stavku 4. Odluka nadopuni na način ...“u jednoj parkirališnoj zoni može biti do 20% od ukupnog broja parkirališnih mjesta u toj parkirališnoj zoni“ i u članku 20. stavku 2. ...“korisnicima iz stavka 1. ovog članka može se odobriti najviše 1 rezervirano parkirališno mjesto“.  Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08, 48/10 Odluka USRH i 74/44), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09. i 150/11.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09., 18/09.), Općinsko vijeće je većinom glasova (11 glasova Za, 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Starigrad. Odlukom se određuju parkirališne površine i način naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima  s naplatom na području Općine Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić upoznaje vijećnike o pristiglim zamolbama i ostalim podnescima čije rješavanje je u djelokruga Općinskog vijeća:

-           Joso Gazić: zahtjev za djelomično oslobođenje od plaćanja građevinskog zemljišta. U ime kluba vijećnika HDZ-a Zoran Šikić upozorava da se ne mogu mijenjati uvjeti nakon provedenog natječaja ali se može odobriti otplata na rok od 3 godine. Općinsko vijeće je većinom glasova (10 glasova Za, 2 Suzdržana) donijelo

                                                                       O d l u k u

 

            kojom se Josi Gazić odobrava da iznos naknade za građevinsko zemljište može otplatiti u roku od 3 godine.

-           Danica Mettin: zahtjev za otkup građevinskog zemljišta 2379/38 k.o. Seline zbog legalizacije objekta sa rokom otplate u trajanju od 3 godine. U ime kluba vijećnika HDZ-a Zoran Šikić predlaže da se po procjeni sudskog vještaka raspiše natječaj za navedenu nekretninu te omogući rok otplate u trajanju od 3 godine. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            kojom se odobrava otkup građevinskog zemljišta oznake 2379/38 k.o. Seline zbog legalizacije objekta sa rokom otplate od 3 godine a po procjeni sudskog vještaka i putem javnog natječaja.

 

-           Šime Sjauš: zahtjev za kupnju č.z. 3152 i 3153 k.o. Tribanj zbog legalizacije objekta. U ime kluba vijećnika HDZ-a Zoran Šikić predlaže da se usvoji zahtjev. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                           O d l u k u

kojom se odobrava otkup č.z. 3152 i 3153 zbog legalizacije objekta s rokom otplate od 3 godine a po procjeni sudskog vještaka i putem javnog natječaja.

 

-           Milka Pavić: zamolba za otkup zemljišta oznake 2739/39 površine 442 m2 k.o. Seline zbog legalizacije objekta. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            Kojom se odobrava otkup č.z. 2739/39 k.o. Seline sa rokom otplate od 3 godine, po cijeni koju odredi sudski vještak i po raspisanom javnom natječaju.

 

Na kraju sjednice predsjednik Jure Tomić upoznaje vijećnike s planom obilježavanja Dana Oluje. Također obavještava vijećnike da razmisle o inicijativi za stavljanje tonskih snimki sjednica na web stranice Općine Starigrad.

 

Sjednica zaključena u 10.50 sati

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore