« Povratak

Organizacija i način naplate parkiranja

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-02/12-01/8
Urbroj: 2198/09-1-12-1
 
Starigrad Paklenica, 01. kolovoza 2012. godine
 
 

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama Narodne novine 67/08, 48/10 Odluka USRH i 74/11) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj:16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 22. Sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2012., donijelo je

ODLUKU
o organizaciji i načinu naplate parkiranja
na području Općine Starigrad

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom određuju parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javna parkirališta), organizacija i način naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području Općine Starigrad.

Članak 2.

Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila.

Članak 3.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i čišćenje, te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja putem ovlaštene pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Članak 4.

Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično.

Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom cijele kalendarske godine.

Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, određenih manifestacija i slično.

Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i/ili vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.

Izvanulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom i/ili horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom i prostorno su definirana posebnim projektom.

Izvanulična javna parkirališta s naplatom mogu biti asfaltirana i neasfaltirana.

Članak 5.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

Javna parkirališta s naplatom moraju imati oznaku zone, dopuštenog trajanja parkiranja, vremena naplate parkiranja i visinu naknada za parkiranje.

Članak 6.

Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u parkirališne zone.

Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.

Parkirališne zone, ograničenje vremena trajanja parkiranja i vrijeme naplate parkiranja određuje Općina Starigrad.

 

II. PARKIRALIŠNE ZONE

Članak 7.

Javna parkirališta se svrstavaju u dvije parkirališne zone.

Oznaka za I. zonu je plave boje, oznaka za II. zonu je bijele boje.

 Područja parkirališnih zona određuje Općinsko vijeće Općine Starigrad na prijedlog JUO Općine Starigrad.

Radi promicanja turizma, održavanja raznih manifestacija i skupova ili iz drugih razloga koji su važni za Općinu Starigrad, Općina Starigrad, TZ Općine Starigrad ili treća osoba može uz suglasnost nadležnog tijela Općine Starigrad zabraniti ili vremenski ograničiti parkiranje i vršenje njegove naplate u pojedinim parkirališnim zonama do završetka manifestacije, skupa ili nekog drugog događanja i dovođenja lokacije u prvobitno stanje (funkciju), osim za osobe koje imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište ili koriste poslovni prostor u tim područjima.

 

III. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM

Članak 8.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno vlasnik vozila, sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirališne karte (u daljnjem tekstu: Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte) prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom odlukom.

Članak 9.

Ugovorom iz prethodnog članka ove odluke isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 10.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koristi se dnevna parkirališna karta.

Dnevna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta) vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.

Dnevna karta vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja, uz suglasnost JUO Općine Starigrad.

Cijena dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom iznosi 200,00 kuna.

Članak 11.

Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte preko žiro računa Organizatora parkiranja ili naplatom dnevne karte na blagajni Organizatora parkiranja.

Naplata dnevne karte putem naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva preuzimanje tiskane dnevne karte neposredno na parkiralištu na način iz članka 11. stavka 3. ove odluke i plaćanje dnevne karte uplatom na žiro račun Organizatora parkiranja.

Naplata dnevne karte na blagajni Organizatora parkiranja podrazumijeva naplatu dnevne karte na blagajni Organizatora parkiranja, a koja je prethodno preuzeta na parkiralištu ili istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane dnevne karte na blagajni Organizatora parkiranja.

Članak 12.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Ovlaštene osobe koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u skladu s odredbama općih uvjeta ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom odlukom.

Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaje osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem. Osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili iste uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.

Dostavljanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte na način iz stavka 3. ovoga članka smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje istih ne utječe na valjanost dostavljanja te ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Članak 13.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju uz korištenje dnevne karte dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste.

Članak 14.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati dnevnu kartu u roku iz članka 13.  ove odluke, dužan je, osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam dana, platiti i stvarne troškove te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati u danim rokovima, Organizator parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, sudski postupak.

Članak 15.

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe plaćanju dnevne karte smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 16.

Za stanare ulica na području zona u kojima se naplaćuje parkiranje i za pravne osobe koje imaju sjedište unutar tog područja mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja trajanja parkiranja i cijene.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima koristi se povlaštena parkirališna karta.

Povlaštena parkirališna karta (u daljnjem tekstu: povlaštena karta) vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.

Izgled i sadržaj povlaštene karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja, uz suglasnost JUO Općine Starigrad.

Vlasnici motornih vozila (pravne i fizičke osobe) sa prebivalištem na području mjesta u Općini Starigrad na kojem se naplaćuje parkiranje korištenje parking površina mogu plaćati u paušalnom iznosu za cijelo razdoblje trajanja naplate parkinga.

Vlasnici vikendica na prostoru Općine Starigrad za vrijeme trajanja naplate parkinga, korištenje parking površina mogu plaćati u paušalnom iznosu za cijelo razdoblje trajanja naplate parkinga.

Vrste i cijene povlaštenih karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Općinsko vijeće Općine Starigrad na prijedlog JUO Općine Starigrad.

Članak 17.

Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba (stanar) koja:

- ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što   
  dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o  
  adresi stanovanja;
- ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu kartu ima pravna osoba koja:

- koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje
  ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog   
  prostora;
- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, što dokazuje valjanom prometnom  
  dozvolom.

Naplata povlaštene karte obavlja se naplatom preko žiro računa Organizatora parkiranja ili istodobnom kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte na blagajni Organizatora parkiranja.

Ako korisnik povlaštene karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, Organizator parkiranja zamijenit će parkirališnu kartu, na korisnikov zahtjev, novom parkirališnom kartom.

Povlaštena karta vrijedi dok fizička, odnosno pravna osoba ispunjava uvjete iz stavka 1., odnosno 2. ovoga članka.

Osobama iz stavka 1., odnosno 2. ovoga članka  može se izdati povlaštena karta ako su podmirili sve svoje obveze prema Organizatoru parkiranja do dana njezina izdavanja.

Članak 18.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu kartu.

Valjana povlaštena karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:

- za vozilo za koje je izdana, tj. za registracijsku oznaku parkiranog vozila,
- za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i
- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom.

Korisnik parkiranja čija povlaštena karta nije valjana,  korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 8. ove odluke.

 

IV. PARKIRANJE NA REZERVIRANIM PARKIRALIŠNIM MJESTIMA

Članak 18.

Rezervirana parkirališna mjesta odobrava organizator parkirališta sukladno Odluci koja regulira visinu naknade i način plaćanja parkiranja na javnim površinama o čemu se sklapa ugovor o zakupu.

Na zahtjev korisnika rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti.

Iznimno, organizator parkirališta odobrit će korisniku drugo rezervirano parkirališno mjesto u neposrednoj blizini, ako se prije isteka roka na koji je sklopljen prijašnji ugovor o zakupu  izmjene prometne okolnosti.

Broj odobrenih rezerviranih parkirališnih mjesta u jednoj parkirališnoj zoni može biti do 20% od ukupnog broja parkirališnih mjesta u toj parkirališnoj zoni.

Članak 20.

Rezervirana parkirališna mjesta mogu se odobriti državnim tijelima, sudbenoj vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,  javnim službama, pravnim i fizičkim osobama.

Korisnicima iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti najviše jedno (1) rezervirano parkirališno mjesto.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu obrane i sudbenoj vlasti, može se odobriti veći broj rezerviranih parkirališnih mjesta ovisno o zahtjevima osiguranja objekata i službenih osoba.

Za horizontalnu signalizaciju rezerviranoga parkirališnog mjesta koristi se žuta boja.

Članak 21.

Visinu naknade i način plaćanja za rezervirana parkirališna mjesta određuje Općinsko vijeće Općine Starigrad na prijedlog JUO Općine Starigrad.

Naknada za rezervirana parkirališna mjesta plaća se na račun organizatora parkirališta.

Članak 22.

Korisniku javnog parkirališta s naplatom ovom odlukom omogućuje se korištenje javnog parkirališta s naplatom u kraćem vremenskom trajanju parkiranja po povoljnijim uvjetima u pogledu cijene te primjene vremenski ograničenog trajanja parkiranja.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povoljnijim uvjetima koristi se  jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: satna karta) bez primjene vremenskog ograničenog trajanja parkiranja.

Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.

Izgled i sadržaj satne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja, uz suglasnost JUO Općine Starigrad.

Vrste i cijene satne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Općina Starigrad na prijedlog JUO Općine Starigrad.

Članak 23.

Naplata satne karte obavlja se ručno i automatski neposredno na parkiralištu, mobilnim telefonom,  preko ovlaštenih prodajnih mjesta ili na blagajni Organizatora parkiranja.

Ručna naplata satne karte podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirališne karte neposredno na parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja.

Automatska naplata satne karte podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirališne karte neposredno na parkiralištu putem parkirališnog automata.

Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva kupnju parkirališne karte elektroničkim putem. Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano u informacijskom sustavu Organizatora parkiranja ne izdaje se tiskana parkirališna karta već korisnik zaprima SMS potvrdu o plaćenoj parkirališnoj karti.

Naplata satne karte preko ovlaštenih prodajnih mjesta i na blagajni Organizatora parkiranja podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirališne karte na ovlaštenom prodajnom mjestu ili na blagajni Organizatora parkiranja.

Članak 24.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište s naplatom uz korištenje satne karte i vremenskog ograničenja trajanja parkiranja dužan je istaknuti valjanu satnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS-potvrdu za plaćeno parkiranje u vremenskom roku od deset (10) minuta od dolaska korisnika na javno parkirališno mjesto s naplatom.

Valjana satna karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:

- za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom,
- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i
- u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.

Korisnik parkiranja koji ne postupi sukladno odredbama iz stavka 1. ovog članka  ili čija satna karta nije valjana, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 8. ove odluke.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Odredbe ove odluke ne primjenjuju se na korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Starigrad Klasa:012-03/06-01/1, Urbroj:2198/09-1/1-08-2, od 28. kolovoza 2008. godine (»Službeni glasnik Zadarske županije«, broj: 19/08).

Članak 27.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik:
                                                                               Jure Tomić dipl. oec.
 

 

^ Gore